Bản quyền

TRETAMVONGDAMPHUONG
tretamvong DP 67000
Binhphuoc Việt Nam

Bất kỳ dữ liệu và thông tin chi tiết nào được trình bày trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh, hình minh họa, tài liệu đồ họa, biểu trưng và nhãn hiệu, cũng như phần mềm được sử dụng là tài sản của tretamvong DP hoặc các bên thứ ba và chúng được bảo vệ bởi bản quyền, quyền nhãn hiệu và / hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác. Các quyền được đề cập ở đây trước đây không được chuyển giao theo bất kỳ cách nào cho những cá nhân hoặc pháp nhân có quyền truy cập vào trang web này. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu nào trên trang web này đều bị cấm, trừ khi tretamvong DP hoặc bất kỳ bên nào khác có quyền đã cho phép trước.

Sử dụng hình ảnh trên trang web

Trừ khi có quy định khác, tretamvong DP có bản quyền đối với các bức ảnh được sử dụng trên trang web này. Vì vậy, nghiêm cấm sử dụng các bức ảnh có bản quyền cho bất kỳ mục đích thương mại hay cách nào khác mà không được sự cho phép của tretamvong DP hoặc các nhiếp ảnh gia. Tiền bản quyền luôn phải được trả cho các nhiếp ảnh gia khi các bức ảnh được sử dụng. Khi bạn muốn sử dụng hình ảnh hoặc video xuất hiện trên trang web, vui lòng liên hệ với tretamvong DP.

Bạn có thể thoải mái xem qua trang web này và sao chép các phần của trang web này bằng cách in chúng ra, tải xuống đĩa cứng và phổ biến chúng giữa các bên thứ ba, nhưng với bất kỳ giá nào cũng chỉ dành cho mục đích phi thương mại, thông tin và cá nhân và miễn là tuyên bố bản quyền được đưa ra ở trên xuất hiện trong tất cả các bản sao như vậy. Không một bản sao hoặc một phần của trang web có thể được bán hoặc truyền bá vì mục đích thương mại hoặc bị thay đổi hoặc được đưa vào bất kỳ tác phẩm, ấn phẩm hoặc trang web nào khác mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của tretamvong DP