Dữ liệu cung ứng, nguyên liệu cây tầm vông vùng Bình Phước. Sản xuất nội thất tre, xuất khẩu.

Sản lượng dự kiến năm 2021

SỐ LIỆU ĐƯỢC TÍNH TOÁN DỰA VÀO CÔNG XUẤT VÀ SẢN LƯỢNG NGUỒN CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU TRE

001.300.000

Mục tiêu năm 2023 đạt 1,3 triệu cây

Dữ liệu của chúng tôi, năm 2022

0 +
CHUYẾN XE CHUYÊN DỤNG
Vận chuyển nguyên liệu về vựa tầm vông
0 +
CHUYẾN XE
Vận chyển nguyên liệu cây tầm vông khô cắt khúc đến khách hàng
0 +
CHUYẾN XE CHUYÊN DỤNG
Vận chyển nguyên liệu cây tầm vông tươi thiết kế công trình
0 +
CHUYẾN XE
Vận chuyển nguyên liệu cây tầm vông khô thành phẩm đến khách hàng
200 +
CHUYẾN XE CHUYÊN DỤNG
Vận chuyển nguyên liệu về vựa tầm vông
0 +
CHUYẾN XE
Vận chyển nguyên liệu cây tầm vông khô cắt khúc đến khách hàng
0 +
CHUYẾN XE CHUYÊN DỤNG
Vận chyển nguyên liệu cây tầm vông tươi thiết kế công trình
0 +
CHUYẾN XE
Vận chuyển nguyên liệu cây tầm vông khô thành phẩm đến khách hàng

Điều làm nên Tre Tầm Vông Đàm Phương chúng tôi:

"Mọi việc thực hiện đều dựa trên, thách thức công việc mà khách hàng đang đối mặt. Thực hiện tính minh bạch và mối liên kết lâu dài là điều quan trọng. Trở thành nhà cung ứng thấu hiểu khách hàng của mình."

Tre Tầm Vông Đàm Phương