Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi. Cơ Sở Tre Tầm Vông Đàm Phương, sẽ luôn tiếp nhận những thông tin. Với mọi nhu cầu về nguồn nguyên liệu, cây tầm vông của bạn.

Địa chỉ vựa tầm vông | Bình Phước

Tre Tầm Vông Đàm Phương

Vùng nguyên liệu số 1 | Bình Phước

Tre Tầm Vông Đàm Phương

Vùng nguyên liệu số 2 | Bình Phước

Tre Tầm Vông Đàm Phương

Vùng nguyên liệu số 3 | Bình Phước

Tre Tầm Vông Đàm Phương

Địa chỉ vựa tầm vông | Bình Phước

Tre Tầm Vông Đàm Phương

T
+(84) 395 3333 78
T
+(84) 986 292 764
E
tretamvongdamphuong@gmail.com
Vùng nguyên liệu số 1 | Bình Phước

Tre Tầm Vông Đàm Phương

Xã Lộc Diền, Huyện Lộc Ninh,
Tỉnh Bình Phước
T
+(84) 986 292 764
T
+(84) 333 622 383
E
tretamvong193@gmail.com
Vùng nguyên liệu số 2 | Bình Phước​

Tre Tầm Vông Đàm Phương

Xã Long Hà , Huyện Phú Riềng,
Tỉnh Bình Phước
T
+(84) 395 3333 78
T
+(84) 917 671 636
E
tretamvong293@gmail.com
Vùng nguyên liệu số 3 | Bình Phước

Tre Tầm Vông Đàm Phương

Xã Tân Lợi, Huyện Bình Long,
Tỉnh Bình Phước
T
+(84) 395 3333 78
T
+(84) 917 671 636
E
tretamvong393@gmail.com

Kết nối mạng xã hội với Tre Tầm Vông Đàm Phương