Trách nhiệm cung ứng

Là một trong những nhà cung cấp nguyên liệu, cây tầm vông vùng Bình Phước. Tại khu vực miền Nam, Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng, việc đảm bảo an toàn cung ứng nguyên liệu đến khách hàng. Là điều vô cùng quan trọng, đó còn là xương sống của cả một dây chuyền. Từ những điều quan trọng đó, chúng tôi. Tre Tầm Vông Đàm Phương, đã và sẽ luôn cùng đồng hành. Với bất kỳ khó khắn và khách thức, mà khách hàng đang gặp phải phải. 

Với các mục tiêu chúng tôi đang thực hiện  :

  • Đặt khách hàng là trung tâm, của quy trình cung cấp nguyên liệu.
  • Phát triển các vùng nguyên liệu cây tầm vông chất lượng, từ vùng nguyên liệu Bình Phước.
  • Đẩy nhanh quá trình cung ứng nguyên liệu, hạn chế sự chậm trễ trong quy trình cung ứng.
  • Nâng cao năng lực cung ứng nguyên liệu.
  • Cung cấp nguyên liệu đúng nguồn gốc, đảm bảo an toàn cho nguồn nguyên liệu cây tầm vông vùng Bình Phước.

Trong tất cả, điều chúng tôi đã và đang làm tốt. Đó là, cung ứng nguyên liệu kịp thời. Và sản lượng cung cấp dồi dào, đến các nhà sản xuất nội thất tre. Vì vậy, để ngày càng tốt hơn, Tre Tầm Vông Đàm Phương. Sẽ thể hiện mình, bằng việc thực hiện mục tiêu để chứng tỏ là. Nhà cung ứng nguyên liệu cây tầm vông vùng Bình Phước, số 1 Việt Nam.