Homestay b?ng tre & nh?ng l?i ích mang l?i

Nội dung

Homestay là m?t lo?i hình l?u trú du l?ch ph? bi?n hi?n nay, ??c bi?t là ? các vùng quê, n?i có c?nh quan thiên nhiên tuy?t ??p. Tuy nhiên, ?? t?o nên m?t không gian homestay ??c ?áo và g?n g?i v?i thiên nhiên, vi?c s? d?ng các v?t li?u t? nhiên là ?i?u c?n thi?t. Trong ?ó, homestay b?ng tre là m?t l?a ch?n lý t??ng cho nh?ng ai mu?n tr?i nghi?m cu?c s?ng g?n g?i v?i thiên nhiên và ??ng th?i b?o v? môi tr??ng. Bài vi?t này c?a Tre T?m Vông ?àm Ph??ng s? gi?i thi?u v? ??c tr?ng và nh?ng l?i ích khi làm homestay t? v?t li?u tre nhé!

??c tr?ng c?a nhà làm b?ng tre

Tre là m?t lo?i cây ???c tr?ng r?t ph? bi?n ? Vi?t Nam, ??c bi?t là ? các vùng quê. V?i s? phát tri?n c?a ngành du l?ch, tre ?ã ???c s? d?ng ?? làm v?t li?u xây d?ng cho các homestay t?i các vùng quê. Nh?ng homestay này không ch? mang l?i c?m giác g?n g?i v?i thiên nhiên mà còn t?o nên m?t không gian s?ng ??c ?áo và ??y tính th?m m?.

Tính ch?t c?a tre

Tre có tính ch?t nh?, b?n và d?o dai, là m?t trong nh?ng lo?i v?t li?u t? nhiên lý t??ng ?? s? d?ng trong xây d?ng. ??c bi?t, tre có kh? n?ng ch?u l?c t?t, giúp cho vi?c thi công nhà tre trúc mái lá có th? ch?u ???c nh?ng tác ??ng m?nh t? môi tr??ng bên ngoài nh? gió, m?a, n?ng. Ngoài ra, tre còn có kh? n?ng ch?ng ?m và ch?ng m?i m?t, giúp cho các công trình xây d?ng b?ng tre có tu?i th? cao h?n so v?i các v?t li?u khác.

K? thu?t xây d?ng b?ng tre

?? t?o nên m?t homestay b?ng tre ??p và b?n v?ng, k? thu?t thi công làm nhà tre c?n ???c th?c hi?n ?úng cách. ??u tiên, các thanh tre s? ???c c?t và t?m s?y ?? lo?i b? nh?ng c?nh s?c và làm cho tre b?n h?n. Sau ?ó, các thanh tre s? ???c ghép l?i v?i nhau b?ng các m?i n?i b?ng dây ho?c bu lông. Cu?i cùng, các thanh tre s? ???c ?an chéo lên nhau ?? t?o nên khung x??ng cho homestay.

Nh?ng l?i ích khi làm homestay b?ng tre

Homestay b?ng tre không ch? mang l?i s? g?n g?i v?i thiên nhiên mà còn có nhi?u l?i ích khác ??i v?i ch? nhà và khách du l?ch.

Tính th?m m? cao

M?t trong nh?ng ?u ?i?m n?i b?t c?a homestay làm t? tre chính là tính th?m m? cao. V?i nh?ng thanh tre ???c ?an chéo lên nhau t?o nên m?t m?t ti?n ??c ?áo và ??y tính ngh? thu?t. Ngoài ra, vi?c s? d?ng các v?t li?u t? nhiên nh? tre, g? và ?á c?ng giúp cho homestay tr? nên g?n g?i và hài hòa v?i thiên nhiên xung quanh.

V?t li?u hoàn toàn thân thi?n v?i môi tr??ng

Homestay b?ng tre là m?t l?a ch?n lý t??ng cho nh?ng ai quan tâm ??n vi?c b?o v? môi tr??ng. V?t li?u tre hoàn toàn t? nhiên và không gây h?i cho môi tr??ng, giúp gi?m thi?u tác ??ng tiêu c?c ??n môi tr??ng xung quanh. Ngoài ra, vi?c s? d?ng tre còn giúp cho homestay có kh? n?ng t? làm mát, giúp gi?m thi?u s? tiêu t?n n?ng l??ng trong vi?c ?i?u hòa không khí.

Không gian r?ng rãi, thoáng mát

V?i k? thu?t xây d?ng b?ng tre, homestay có th? ???c thi?t k? v?i không gian r?ng rãi và thoáng mát. Vi?c s? d?ng các thanh tre ?? t?o nên khung x??ng cho homestay giúp cho không gian bên trong tr? nên r?ng rãi h?n so v?i các công trình xây d?ng b?ng t??ng g?ch. Ngoài ra, tính thông gió c?a tre c?ng giúp cho không gian bên trong luôn thoáng mát, ?em l?i c?m giác d? ch?u cho khách du l?ch khi l?u trú t?i homestay.

M?t s? l?u ý khi làm homestay b?ng tre

M?c dù homestay làm b?ng tre có nhi?u ?u ?i?m, tuy nhiên vi?c s? d?ng v?t li?u tre c?ng ?òi h?i s? chú ý và k? thu?t ?? ??m b?o tính b?n v?ng và an toàn cho công trình.

Ch?n lo?i tre phù h?p

Khi xây d?ng homestay b?ng tre, vi?c ch?n lo?i tre phù h?p là r?t quan tr?ng. C?n l?a ch?n nh?ng cây tre có tu?i ??i t? 2 – 5 n?m, có ???ng kính t? 10 – 15cm ?? ??m b?o tính ch?u l?c và ?? b?n c?a homestay. Ngoài ra, c?n ki?m tra k? các thanh tre tr??c khi s? d?ng ?? lo?i b? nh?ng thanh tre b? m?i m?t ho?c có nh?ng khuy?t ?i?m khác.

B?o d??ng ??nh k?

?? ??m b?o tính b?n v?ng c?a homestay, vi?c b?o d??ng ??nh k? là r?t quan tr?ng. Các thanh tre c?n ???c ki?m tra và thay th? khi c?n thi?t ?? ??m b?o tính an toàn cho công trình. Ngoài ra, c?n b?o d??ng các m?i n?i và s?n l?i m?t ti?n c?a homestay ?? gi? cho homestay luôn ??p và b?n v?ng.

Mua tre t?m vông làm homestay t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Hi?n nay, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín và ch?t l??ng ?? mua tre t?m vông làm homestay. V?i h?n 15 n?m kinh nghi?m trong vi?c s?n xu?t và cung c?p tre t?m vông, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m tre t?m vông ngâm bùn, tre t?m vông hun khói,… ch?t l??ng nh?t, ??m b?o tính th?m m? và b?n v?ng cho vi?c thi công nhà tre. V?i ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và tâm huy?t, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng s? giúp b?n t?o nên m?t homestay b?ng tre ??c ?áo và ??y tính th?m m?.

Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhanh chóng h?n nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận