Ki?n trúc nhà tre là gì? Tìm hi?u v? nét ??c tr?ng trong thi?t k?

Nội dung

Nhà tre là m?t trong nh?ng lo?i ki?n trúc ??c bi?t c?a Vi?t Nam, ???c thi công t? nh?ng cây tre v?i nh?ng k? thu?t xây d?ng ??c bi?t. Nh?ng ngôi nhà tre không ch? là n?i ? mà còn mang ý ngh?a v?n hóa sâu s?c. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u chi ti?t v? ?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a ki?n trúc nhà tre nhé!.

??c ?i?m c?a m?t ngôi nhà tre ??p

Nhà tre có nh?ng ??c ?i?m r?t riêng bi?t và ??c ?áo, t?o nên s?c hút và s? khác bi?t so v?i các lo?i ki?n trúc khác. D??i ?ây là nh?ng ??c ?i?m chính c?a m?t ngôi nhà tre ??p:

S? d?ng nguyên li?u t? nhiên

?i?m ??c tr?ng c?a ki?n trúc nhà tre chính là s? d?ng nguyên li?u chính là cây tre, m?t lo?i cây ph? bi?n và d? tìm th?y ? Vi?t Nam. Cây tre có tính linh ho?t và d?o dai, giúp cho vi?c xây d?ng nhà tre tr? nên d? dàng h?n. Ngoài ra, cây tre còn có kh? n?ng ch?u ???c áp l?c và ?? b?n cao, giúp cho ngôi nhà tre có th? t?n t?i trong th?i gian dài.

Tính th?m m? cao

Nhà c?p 4 b?ng tre mang ??n v? ??p t? nhiên, g?n g?i và thân thi?n v?i môi tr??ng. Nh?ng ???ng nét u?n l??n c?a cây tre t?o nên s? m?m m?i và tinh t? cho ngôi nhà. ??c bi?t, khi ánh n?ng chi?u qua nh?ng khe c?a s? hay l? thoáng gió c?a nhà tre, s? t?o ra nh?ng bóng râm và ánh sáng ??c bi?t, t?o nên m?t không gian s?ng ??y màu s?c và sinh ??ng.

Phù h?p v?i khí h?u nhi?t ??i

V?i khí h?u nhi?t ??i ?m ??t c?a Vi?t Nam, ki?n trúc nhà tre là m?t l?a ch?n hoàn h?o. Cây tre có kh? n?ng ch?u nhi?t và ?m cao, giúp cho ngôi nhà tre luôn mát m? và thoáng ?ãng trong nh?ng ngày n?ng nóng. Ngoài ra, cây tre còn có kh? n?ng ch?ng l?i s? t?n công c?a côn trùng và m?i m?t, giúp cho ngôi nhà tre không b? h? h?i.

?u ?i?m và nh??c ?i?m khi ch?n ki?n trúc nhà tre

?u ?i?m

  • Tính thân thi?n v?i môi tr??ng:

Nhà tre là m?t lo?i ki?n trúc t? nhiên, không gây ô nhi?m hay tác ??ng x?u ??n môi tr??ng. Nguyên li?u chính là cây tre c?ng ???c x? lý và s? d?ng m?t cách b?n v?ng, không gây lãng phí hay t?n kém.

  • Chi phí th?p:

So v?i các lo?i ki?n trúc khác, thi công nhà tre trúc mái lá có chi phí th?p h?n r?t nhi?u. V?i nguyên li?u chính là cây tre, không c?n s? d?ng nhi?u v?t li?u xây d?ng khác nh? xi m?ng hay thép, giúp cho chi phí xây d?ng gi?m ?i ?áng k?.

  • Th?i gian xây d?ng nhanh:

V?i tính linh ho?t và d? dàng trong vi?c xây d?ng, ngôi nhà tre có th? ???c hoàn thành trong th?i gian ng?n h?n so v?i các lo?i ki?n trúc khác. ?i?u này giúp cho gia ch? ti?t ki?m ???c th?i gian và chi phí trong quá trình xây d?ng.

Nh??c ?i?m

  • ?? b?n không cao:

M?c dù cây tre có ?? b?n cao, nh?ng khi s? d?ng làm nguyên li?u xây d?ng cho ngôi nhà, ?? b?n c?a nó s? không cao b?ng các v?t li?u xây d?ng khác nh? xi m?ng hay thép. Do ?ó, ngôi nhà tre c?n ???c b?o d??ng và s?a ch?a th??ng xuyên ?? ??m b?o ?? an toàn và ?? b?n c?a ngôi nhà.

  • Không phù h?p v?i m?i lo?i ??a hình:

Ki?n trúc nhà tre ch? phù h?p v?i nh?ng ??a hình ph?ng và không quá khó kh?n. Vì v?y, n?u mu?n thi công nhà tre trên nh?ng vùng ??t có ??a hình ph?c t?p, s? g?p nhi?u khó kh?n và chi phí cao h?n.

  • Kh? n?ng ch?ng ch?u th?i ti?t không quá cao:

M?c dù cây tre có kh? n?ng ch?u nhi?t và ?m cao, nh?ng v?i nh?ng c?n bão hay m?a l?n, ngôi nhà tre có th? b? h? h?i ho?c ?? ??. Do ?ó, c?n ph?i có các bi?n pháp b?o v? và s?a ch?a th??ng xuyên ?? ??m b?o an toàn cho ngôi nhà.

Nh?ng y?u t? c?n l?u ý trong quá trình thi?t k? ki?n trúc nhà tre

Ch?n v? trí phù h?p

Khi thi?t k? ngôi nhà tre, vi?c ch?n v? trí phù h?p là r?t quan tr?ng. Nên ch?n nh?ng v? trí có ??a hình ph?ng, không có nguy c? l? l?t hay s?t l? ??t. Ngoài ra, c?n ph?i ??m b?o ánh sáng và gió có th? ?i vào ngôi nhà m?t cách tho?i mái.

L?a ch?n nguyên li?u ch?t l??ng

?? có ???c m?t ngôi nhà tre ??p và b?n v?ng, vi?c l?a ch?n nguyên li?u ch?t l??ng là r?t quan tr?ng. Nên ch?n nh?ng cây tre có ?? b?n cao và ???c x? lý m?t cách k? l??ng ?? ??m b?o tính ch?t c?a cây tre không b? thay ??i trong quá trình s? d?ng.

Thi?t k? h?p lý

Vi?c thi?t k? ngôi nhà tre c?n ph?i h?p lý và t?i ?u hóa ???c không gian s? d?ng. C?n ph?i tính toán k? l??ng v? các chi ti?t nh? kích th??c, hình d?ng và kho?ng cách gi?a các cây tre ?? ??m b?o tính an toàn và ?? b?n c?a ngôi nhà.

Mua tre t?m vông ch?t l??ng t?t nh?t t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?? có ???c nh?ng cây tre ch?t l??ng và ??m b?o tính an toàn cho ki?n trúc nhà tre c?a b?n, vi?c l?a ch?n n?i mua tre là r?t quan tr?ng. Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín và ch?t l??ng nh?t hi?n nay. V?i g?n 20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t và cung c?p tre t?m vông, chúng tôi cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng và giá c? h?p lý nh?t.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng có các lo?i tre t?m vông nh? tre t?m vông ngâm bùn, tre t?m vông hun khói,… phù h?p v?i m?i nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng. Ngoài ra, ??n v? còn có ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và t?n tình, s?n sàng t? v?n và h? tr? khách hàng trong quá trình mua tre.

Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhanh chóng h?n nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com

Viết một bình luận