Thi?t k? nhà hàng b?ng tre

Nội dung

Nh?ng n?m g?n ?ây, xu h??ng thi?t k? nhà hàng b?ng v?t li?u tre ?ã tr? thành m?t trong nh?ng xu h??ng ???c ?a chu?ng nh?t trong ngành ki?n trúc. V?i s? phát tri?n c?a công ngh? và ý th?c b?o v? môi tr??ng, vi?c s? d?ng tre làm v?t li?u xây d?ng ?ã ???c khuy?n khích và tr? thành m?t l?a ch?n thông minh cho các nhà hàng. Bên c?nh ?ó, vi?c s? d?ng tre còn mang l?i nhi?u l?i ích v? m?t th?m m? và chi phí. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? xu h??ng thi?t k? nhà hàng b?ng tre và nh?ng l?u ý c?n bi?t khi áp d?ng v?t li?u này vào thi?t k? nhé!

??c ?i?m c?a nhà hàng làm b?ng tre

Tre là m?t lo?i v?t li?u t? nhiên, thân thi?n v?i môi tr??ng và có tính n?ng ch?ng ?m t?t. Nh? vào nh?ng ??c tính này, tre ?ã ???c s? d?ng r?ng rãi trong ngành ki?n trúc, ??c bi?t là trong thi?t k? nhà hàng. M?t s? ??c ?i?m c?a nhà hàng làm b?ng tre bao g?m:

Th?m m?

Nhà hàng là n?i ?? khách hàng tìm ??n ?? th??ng th?c ?m th?c và t?n h??ng không gian sang tr?ng. Vì v?y, y?u t? th?m m? luôn ???c ??t lên hàng ??u trong thi?t k? b?ng nhà tre mái lá ??p. S? d?ng tre làm v?t li?u chính trong thi?t k? s? mang l?i m?t v? ??p t? nhiên, g?n g?i và ??c ?áo cho không gian nhà hàng. Tre có th? ???c s? d?ng ?? t?o ra các c?u trúc nh? mái che, t??ng ng?n ho?c c?a s?, giúp t?o nên m?t không gian ?m cúng và thu hút khách hàng.

?? b?n

M?c dù là m?t v?t li?u t? nhiên, tre có ?? b?n cao và có th? ch?u ???c áp l?c l?n. ?i?u này làm cho tre tr? thành m?t v?t li?u lý t??ng cho vi?c xây d?ng nhà hàng. Khi ???c s? d?ng ?úng cách và b?o qu?n t?t, nh?ng công trình làm b?ng tre có th? t?n t?i trong th?i gian dài mà không b? h? h?ng hay bi?n d?ng.

Ti?t ki?m chi phí

So v?i các v?t li?u xây d?ng khác nh? g?, s?t hay bê tông, tre có giá thành r? h?n nhi?u. ?i?u này giúp ti?t ki?m chi phí cho vi?c xây d?ng nhà hàng và c?ng là m?t l?i th? l?n cho các doanh nghi?p khi mu?n ??u t? vào ngành ?m th?c.

Ý t??ng thi?t k? nhà hàng b?ng tre

Khi thi?t k? nhà hàng b?ng tre, b?n có th? áp d?ng nhi?u ý t??ng ?? t?o nên m?t không gian ??c ?áo và thu hút khách hàng. D??i ?ây là m?t s? ý t??ng thi?t k? nhà hàng b?ng tre mà b?n có th? tham kh?o:

T?n d?ng ánh sáng t? nhiên

M?t trong nh?ng ?u ?i?m c?a tre là tính n?ng ch?ng ?m t?t, cho phép ánh sáng t? nhiên có th? ?i qua mà không gây ra hi?n t??ng ?m ??t hay m?c meo. Vì v?y, b?n có th? t?n d?ng ánh sáng t? nhiên ?? làm cho không gian nhà hàng tr? nên sáng và thoáng mát h?n. B?n có th? t?o ra các c?a s? hay mái che b?ng tre ?? cho phép ánh sáng t? nhiên ?i vào nhà hàng.

T?o ?i?m nh?n v?i tre

Tre có th? ???c s? d?ng ?? t?o ?i?m nh?n cho không gian nhà hàng. B?n có th? s? d?ng tre ?? làm các c?t trang trí, t??ng ng?n ho?c c?u thang. Nh?ng chi ti?t này s? giúp t?o nên m?t v? ??p ??c ?áo và thu hút khách hàng.

K?t h?p v?i các v?t li?u khác

?? t?o nên m?t không gian nhà hàng ?a d?ng và phong phú, b?n có th? k?t h?p tre v?i các v?t li?u khác nh? g?, ?á hay kim lo?i. S? k?t h?p này s? t?o nên m?t s? ??i l?p và t?o nên m?t không gian ??c ?áo và ?n t??ng.

M?t s? l?u ý trong thi?t k? nhà hàng b?ng tre

M?c dù vi?c s? d?ng tre làm v?t li?u xây d?ng cho nhà hàng mang l?i nhi?u l?i ích, nh?ng c?ng c?n l?u ý m?t s? ?i?m khi thi?t k? ?? ??m b?o tính th?m m? và ?? b?n c?a công trình.

Ch?n lo?i tre phù h?p

Trong thi?t k? nhà hàng b?ng tre, vi?c ch?n lo?i tre phù h?p là r?t quan tr?ng. Hi?n nay, lo?i tre ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t trong ngành ki?n trúc nh? tre t?m vông thi công nhà tre. Tuy nhiên, không ph?i lo?i tre t?m vông nào c?ng phù h?p ?? s? d?ng trong thi?t k? nhà hàng. Vì v?y, b?n c?n tìm hi?u k? v? v?t li?u và ch?n lo?i phù h?p v?i m?c ?ích s? d?ng c?ng nh? ?i?u ki?n th?i ti?t t?i ??a ?i?m xây d?ng.

B?o qu?n và b?o v? tre ?úng cách

?? ??m b?o tính b?n và ?? ??p c?a tre, vi?c b?o qu?n và b?o v? tre ?úng cách là r?t quan tr?ng. Tr??c khi s? d?ng, tre c?n ???c t?m tr? m?i m?t và ph? l?p s?n b?o v?. Sau khi hoàn thành công trình, b?n c?n b?o d??ng và v? sinh tre th??ng xuyên ?? tránh b? ?m ??t hay m?c meo.

??m b?o an toàn cho khách hàng

Khi s? d?ng tre làm v?t li?u xây d?ng, b?n c?n ??m b?o tính an toàn cho khách hàng. Vi?c ki?m tra và b?o trì k?t c?u tre th??ng xuyên là c?n thi?t ?? ??m b?o không có nguy c? gãy ?? hay h? h?ng x?y ra.

??a ch? cung c?p tre t?m vông ch?t l??ng ?? làm nhà hàng b?ng tre?

?? ??m b?o tính ch?t l??ng và ?? b?n c?a công trình, vi?c l?a ch?n nhà cung c?p tre uy tín và ch?t l??ng là r?t quan tr?ng. Trong ?ó, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??n v? cung c?p cây t?m vông Bình Ph??c ch?t l??ng hàng ??u hi?n nay.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?ã có g?n 20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t và cung c?p tre t?m vông. S?n ph?m tre t?m vông hun khói, tre t?m vông ngâm bùn,… c?a chúng tôi ??u ???c s?n xu?t t? nh?ng cây tre có ?? b?n cao và ???c ki?m tra k? l??ng tr??c khi ??a ra th? tr??ng. Ngoài ra, chúng tôi còn có ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và chuyên nghi?p, s?n sàng t? v?n và h? tr? khách hàng trong quá trình l?a ch?n lo?i tre t?m vông phù h?p.

Nh?c máy liên h? ngay v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? ???c h? tr? nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận