Cách tr?ng & nhân gi?ng cây tre t?m vông

Nội dung

Tre t?m vông là m?t trong nh?ng lo?i cây tr?ng ???c ?a chu?ng và s? d?ng r?ng rãi ? Vi?t Nam. V?i nhi?u ??c ?i?m n?i b?t và giá tr? kinh t? cao, cây tre t?m vông ?ã tr? thành m?t l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u ng??i nông dân và nhà v??n. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? ??c ?i?m, giá tr? c?ng nh? cách tr?ng & nhân gi?ng cây tre t?m vông nhé!

??c ?i?m c?a cây t?m vông

Cây tre t?m vông có tên khoa h?c là Thyrsostachys Siamensis, thu?c h? Tre (Bambusoideae). ?ây là m?t lo?i cây có ngu?n g?c t?i ?ông Nam Á và hi?n nay ?ã ???c tr?ng và phát tri?n nhi?u ? các t?nh mi?n Nam c?a Vi?t Nam. Cây tre t?m vông có thân cao và th?ng, ít lá, ít nhánh, ??c ru?t nên có kh? n?ng ch?ng ch?u ???c l?c u?n, l?c ch?ng c?ng nh? có ?? b?n cao. Cây có kh? n?ng sinh tr??ng r?t nhanh, có th? ??t chi?u cao t? 14m trong vòng 2 – 3 n?m.

Cây tre t?m vông có kh? n?ng ch?u ???c nhi?t ?? cao và khô h?n, phù h?p v?i khí h?u nhi?t ??i và c?n nhi?t ??i. ?i?u này làm cho cây tr? thành m?t l?a ch?n lý t??ng cho vi?c tr?ng và nhân gi?ng ? Vi?t Nam, n?i có khí h?u nóng ?m quanh n?m.

Cây t?m vông có r?t nhi?u lo?i, trong ?ó ph? bi?n nh?t là lo?i t?m vông m? và t?m vông ?á:

  • Cây t?m vông ?á có m?t cây dày h?n, ??c ru?t và n?ng cây h?n, tuy nhiên ph?n thân h?i nh? h?n cây t?m vông m? m?t chút.
  • Gi?ng cây t?m vông m? th??ng có ph?n thân to h?n, m?t cây c?ng dày h?n, tuy nhiên ph?n ru?t r?ng h?n so v?i t?m vông ?á.

Vì v?y tùy thu?c vào nhu c?u s? d?ng mà b?n có th? l?a ch?n lo?i gi?ng cây tre t?m vông phù h?p nh?t.

Giá tr? và công d?ng c?a cây tre t?m vông

Cây tre t?m vông không ch? có giá tr? kinh t? cao mà còn có nhi?u công d?ng khác nhau:

Giá tr? kinh t?

Cây tre t?m vông có giá tr? kinh t? cao do có t?c ?? sinh tr??ng nhanh, có th? thu ho?ch sau kho?ng 2 – 3 n?m tr?ng. Cây có th? ???c s? d?ng ?? làm ?? n?i th?t, ?? dùng gia ?ình hay xây d?ng nhà c?a. Ngoài ra, cây còn ???c s? d?ng ?? s?n xu?t ?? th? công m? ngh? xu?t kh?u.

Công d?ng trong y h?c

Lá cây t?m vông c?ng có nhi?u công d?ng trong y h?c. Lá t?m vông có th? giúp gi?m s?t, thanh nhi?t và l?i ti?u. Ngoài ra, khi k?t h?p cùng trái cây còn có th? ch?a b?nh loét mi?ng, ch?a s?i ? k? ?ang m?c hay b?nh th?y ??u. ??c bi?t, lá cây còn có th? hòa quy?n v?i lá h??ng nhu, lá s?, khuynh di?p, b?c hà,… ?? chi?t xu?t thành tinh d?u và làm thu?c xông h?i ?i?u tr? b?nh c?m.

Công d?ng trong trang trí và làm ??p

Cây tre t?m vông c?ng ???c s? d?ng ?? trang trí và làm ??p cho không gian s?ng. V?i thân cây cao và th?ng, cây tre t?m vông th??ng ???c tr?ng làm hàng rào hay t??ng rào ?? t?o nên m?t không gian xanh mát và thoáng ?ãng. Ngoài ra, cây tre t?m vông còn ???c s? d?ng ?? làm các s?n ph?m trang trí nh? gi?, khay, ??a và các lo?i ?? handmade khác.

Cách tr?ng & nhân gi?ng cây tre t?m vông hi?u qu?

?? có th? tr?ng và nhân gi?ng cây tre t?m vông thành công, chúng ta c?n tuân th? m?t s? b??c và quy trình nh?t ??nh. D??i ?ây là cách tr?ng & nhân gi?ng cây tre t?m vông hi?u qu?:

Nhân gi?ng

??u tiên, b?n có th? ch?n mua cây gi?ng t?m vông tr?c ti?p t? các v??n ??m ho?c t? nhân gi?ng t? nh?ng khóm cây s?n có. Ph?n l?n, cây tre t?m vông ??u ???c nhân gi?ng b?ng hom g?c và chi?t cành. 

Vi?c nhân gi?ng b?ng hom g?c th??ng ??t t? l? ra r? cao nh?t. Th? nh?ng, ph??ng pháp này ch? phù h?p v?i quy mô s?n xu?t nh? và không th? s?n xu?t m?t s? l??ng gi?ng l?n ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a quy mô r?ng h?n. Bên c?nh ?ó, khi nhân gi?ng c?ng ?ã l?y ?i m?t l??ng thân cây ??c ru?t có giá tr? nh?t, ??ng th?i c?ng ?nh h??ng ??n khóm m?. H?n n?a, kích th??c cây gi?ng l?n c?ng ?nh h??ng ít nhi?u ??n quá trình v?n chuy?n và tr?ng cây.

Mu?n ?áp ?ng ???c nhu c?u l?n v? gi?ng tr?ng thì c?n nhân gi?ng b?ng hom chi?t cành. Ph??ng pháp này s? giúp t?ng s? l??ng gi?ng tr?ng mà không làm ?nh h??ng ??n cây m?. V?a d? th?c hi?n v?a ti?t ki?m th?i gian, công s?c, giúp vi?c v?n chuy?n và tr?ng cây d? dàng h?n.

Cách tr?ng

Khi nhân gi?ng xong, b?n c?n chu?n b? v??n ??m và ch?m sóc t?t ?? ??m b?o hi?u qu? nh?t. Sau kho?ng 8 tu?n ch?m sóc, khi cây chi?t ?ã ra r? và có lá t??i t?t, b?n hãy ti?n hành tr?ng ra v??n. 

M?t ?? kho?ng 500 cây t?m vông/ha, b? trí tr?ng theo kho?ng cách cây là 4m, hàng cách hàng 5m. Tr??c khi tr?ng, b?n c?n ?ào h? ?? ??t b?u cây vào và bón lót m?i h? t? 5 – 10kg phân chu?ng hoai m?c. Ti?p ??n, b?n g? v? b?c b?u cây và t? t? ??t chúng vào h?, sau ?ó vun ??t, n?m ??t vào g?c cây cho ch?t ?? sao cho cây ???c c? ??nh. Cu?i cùng, hãy t??i n??c và có th? ph? m?t l?p r?m r? hay lá cây ?? gi? ?m cho t?m vông.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cung c?p cây gi?ng tre t?m vông giá t?t

Trên th? tr??ng, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??n v? bán cây t?m vông gi?ng uy tín và ch?t l??ng t?i Vi?t Nam. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t và cung c?p cây gi?ng, ??n v? cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng gi?ng cây t?m vông ch?t l??ng và giá c? h?p lý nh?t.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng có ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và t?n tâm, luôn s?n sàng t? v?n và h? tr? khách hàng trong quá trình tr?ng và ch?m sóc cây. Ngoài ra, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng còn có các d?ch v? v?n chuy?n t?i nhà cho khách hàng, giúp ti?t ki?m th?i gian và công s?c c?a khách hàng. V?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, b?n có th? yên tâm v? ch?t l??ng và giá c? c?a cây gi?ng tre t?m vông. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và ??t hàng ngay hôm nay nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận