Gi?ng cây tre t?m vông mua ? ?âu?

Nội dung

Tre t?m vông là m?t trong nh?ng lo?i cây ???c ?a chu?ng và tr? thành bi?u t??ng c?a s? thanh bình, t??i m?i trong không gian s?ng hi?n ??i. V?i nhi?u giá tr? v? c?nh quan và ?ng d?ng trong ??i s?ng th??ng ngày, cây tre t?m vông ?ã tr? thành m?t l?a ch?n hàng ??u cho vi?c trang trí và làm ??p cho không gian s?ng c?a m?i gia ?ình. Bài vi?t d??i ?ây c?a Tre T?m Vông ?àm Ph??ng s? giúp b?n hi?u rõ h?n v? gi?ng cây tre t?m vông và nh?ng l?u ý khi ch?n mua gi?ng cây này nhé!

Giá tr? c?a cây tre t?m vông

Giá tr? v? c?nh quan

Cây tre t?m vông có ngu?n g?c t? Mi?n Nam c?a Vi?t Nam và ???c tr?ng ph? bi?n ? các n??c ?ông Nam Á nh? Thái Lan, Myanmar, Vi?t Nam,… V?i chi?u cao kho?ng 6 – 14m và ???ng kính thân cây kho?ng 2 – 7cm, cây tre t?m vông mang ??n m?t v? ??p thanh l?ch và sang tr?ng cho không gian xung quanh. Lá t?m vông có hình dáng nh?n, màu xanh ??m.

Ngoài ra, cây tre t?m vông còn có kh? n?ng thích nghi v?i nhi?u ?i?u ki?n khí h?u khác nhau, t? khí h?u nóng ?m ??n khí h?u khô c?n. Do ?ó, b?n có th? d? dàng tr?ng cây này trong các khu v??n, công viên hay ???ng ph? ?? t?o nên m?t không gian xanh mát và thu hút ánh nhìn c?a m?i ng??i.

?ng d?ng trong ??i s?ng th??ng ngày

Không ch? có giá tr? v? c?nh quan, cây tre t?m vông còn có nhi?u ?ng d?ng trong ??i s?ng th??ng ngày. ??u tiên, cây tre t?m vông là m?t lo?i cây r?t t?t ?? làm hàng rào che ch?n ho?c t?o bóng mát cho khu v?c nhà c?a. V?i chi?u cao l?n và lá xanh mát, cây tre t?m vông s? giúp b?n che ch?n ánh n?ng m?t tr?i và t?o ra không gian thoáng ?ãng, mát m?.

Ngoài ra, cây t?m vông còn có th? ???c s? d?ng ?? làm ?? n?i th?t nh? bàn gh?, gi??ng ng? hay k? sách. V?i tính linh ho?t và ?? b?n cao, cây tre t?m vông s? là m?t l?a ch?n hoàn h?o cho vi?c trang trí n?i th?t trong nhà. ??c bi?t, m?ng t?m vông th??ng ???c dùng ?? ch? bi?n các món xào ho?c kho, giúp b?a c?m gia ?ình thêm ph?n ??c s?c và ngon mi?ng.

Cu?i cùng, cây tre t?m vông còn có giá tr? v? y h?c. Theo y h?c c? truy?n, lá cây tre t?m vông có tác d?ng thanh nhi?t, gi?i ??c và ch?a các b?nh v? ???ng tiêu hóa. Ngoài ra, cây tre t?m vông còn ???c s? d?ng trong các s?n ph?m ch?m sóc da và tóc nh? vào kh? n?ng làm d?u và làm m?m da, tóc c?a nó.

Cách tr?ng và ch?m sóc cây t?m vông

Cách tr?ng cây t?m vông

?? tr?ng cây tre t?m vông, b?n c?n chu?n b? m?t s? v?t li?u sau:

 • Gi?ng cây tre t?m vông
 • ??t tr?ng (nên ch?n lo?i ??t giàu dinh d??ng, thoát n??c t?t)
 • Ch?u ho?c bao bì ?? tr?ng cây
 • Phân bón h?u c?

Cây tre t?m vông có th? ???c tr?ng t? h?t ho?c c?t cành. Tuy nhiên, ?? ??m b?o cây phát tri?n t?t và nhanh chóng, b?n nên ch?n gi?ng cây ?ã ???c tr?ng s?n trong ch?u ho?c bao bì.

 • B??c 1: Chu?n b? ch?u ho?c bao bì ?? tr?ng cây. N?u b?n s? d?ng ch?u, hãy ch?n lo?i ch?u có ???ng kính kho?ng 30 – 40cm và ?? sâu kho?ng 20 – 30cm. N?u s? d?ng bao bì, hãy ch?n lo?i bao bì có ?? dày và ?? b?n cao.
 • B??c 2: ?? ??t vào ch?u ho?c bao bì, ?? l?i kho?ng 5cm ??n mép trên c?a ch?u ho?c bao bì.
 • B??c 3: ??t cây tre t?m vông vào ch?u ho?c bao bì, ??m b?o r? cây ???c chôn d??i l?p ??t.
 • B??c 4: ?? ??t vào xung quanh cây và nh? nhàng t?n ??u ?? ??t không b? l?ng.
 • B??c 5: T??i n??c ??u cho cây và ?? cây ???c ngâm trong n??c kho?ng 15 phút.

Cách ch?m sóc cây t?m vông

?? cây tre t?m vông phát tri?n t?t và có v? ??p nh? mong mu?n, b?n c?n ch?m sóc cây th??ng xuyên. D??i ?ây là m?t s? l?u ý khi ch?m sóc cây t?m vông:

 • T??i n??c cho cây ??u ??n, kho?ng 2 – 3 l?n/tu?n vào mùa khô và 1 l?n/tu?n vào mùa m?a.
 • Bón phân h?u c? vào mùa xuân và mùa thu ?? cây ???c cung c?p ?? dinh d??ng.
 • C?t t?a cây ??nh k? ?? gi? cho cây luôn có hình dáng ??p và không b? quá t?i.
 • Ki?m tra và x? lý sâu b?nh th??ng xuyên ?? tránh ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a cây.

Nh?ng l?u ý khi ch?n mua gi?ng cây tre t?m vông

Khi ch?n mua gi?ng cây t?m vông, b?n c?n l?u ý m?t s? ?i?u sau:

 • Ch?n gi?ng cây tre t?m vông ?ã ???c tr?ng s?n trong ch?u ho?c bao bì ?? ??m b?o cây phát tri?n t?t và nhanh chóng.
 • Ki?m tra k? l??ng lá cây, tránh ch?n nh?ng cây có lá b? héo, khô ho?c có d?u hi?u b? sâu b?nh.
 • Ch?n gi?ng cây có chi?u cao và ???ng kính thân cây phù h?p v?i không gian mà b?n mu?n tr?ng cây.

N?u b?n không có ?i?u ki?n ?? t? tr?ng cây tre t?m vông ho?c không bi?t, b?n có th? tìm ??n các c? s? kinh doanh cây c?nh uy tín ?? mua gi?ng cây. M?t trong nh?ng ??a ch? ???c ?ánh giá cao là Tre T?m Vông ?àm Ph??ng – m?t c? s? chuyên cung c?p các lo?i cây tre t?m vông ch?t l??ng và uy tín.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng – N?i bán gi?ng cây tre t?m vông uy tín và ch?t l??ng

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng c? s? kinh doanh cây c?nh hàng ??u t?i Bình Ph??c, v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c này. C? s? chuyên cung c?p các lo?i cây tre t?m vông ch?t l??ng, ??m b?o s?c kh?e và ?? b?n cao.

V?i ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và t?n tâm, chúng tôi cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng gi?ng cây tre t?m vông ??p và ch?t l??ng nh?t. Ngoài ra, ??n v? còn có chính sách b?o hành và h? tr? k? thu?t sau khi mua cây, giúp khách hàng yên tâm và hài lòng v?i s?n ph?m c?a mình.

Liên h? ngay v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? ???c nhân viên t? v?n và h? tr? báo giá cây gi?ng t?m vông nhanh chóng h?n nhé!

Thông tin liên h?

 • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
 • tretamvongdamphuong@gmail.com
 • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận