Gh? tre – S? hòa quy?n gi?a thiên nhiên và ngh? thu?t

Nội dung

Gh? tre ?ã tr? thành m?t trong nh?ng l?a ch?n ph? bi?n cho vi?c trang trí n?i th?t và t?o không gian th? giãn t?i nhà. V?i ch?t li?u tre t? nhiên và thi?t k? ??c ?áo, gh? tre không ch? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng mà còn tr? thành ?i?m nh?n cho không gian s?ng c?a b?n. Hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u chi ti?t h?n qua bài vi?t sau nhé!

Công d?ng ?a n?ng c?a gh? tre trong không gian s?ng

Gh? tre có r?t nhi?u công d?ng ?a n?ng trong không gian s?ng. D??i ?ây là m?t s? công d?ng ph? bi?n c?a gh? mà chúng tôi mu?n g?i ??n b?n:

  • Gh? ngh? ng?i: Gh? tre ???c thi?t k? v?i ?? nghiêng và ?? cong phù h?p, t?o ra m?t v? trí tho?i mái ?? ngh? ng?i và th? giãn. B?n có th? ??t gh? trong phòng khách, phòng ng? ho?c sân v??n ?? t?n h??ng không gian thoáng ?ãng và t?o ?i?m nh?n ??c ?áo.
  • Gh? ?n: Gh? có th? ???c s? d?ng làm gh? ?n trong khu v?c b?p ho?c phòng ?n. V?i thi?t k? ??p m?t và ch?t li?u t? nhiên, gh? tre t?o ra m?t không gian ?m cúng và g?n g?i cho b?a ?n gia ?ình.
  • Gh? làm vi?c: V?i ?? tho?i mái và h? tr? l?ng t?t, gh? tre có th? ???c s? d?ng làm gh? làm vi?c t?i nhà ho?c trong v?n phòng, giúp gi?m c?ng th?ng và ?au l?ng, ??ng th?i t?o ra m?t môi tr??ng làm vi?c t? nhiên và tho?i mái.
  • Gh? trang trí: Gh? tre c?ng có th? ???c s? d?ng nh? m?t ph?n c?a trang trí n?i th?t. V?i ki?u dáng ??c ?áo và ch?t li?u t? nhiên, chi?c gh? này s? t?o ?i?m nh?n ??p m?t trong không gian s?ng c?a b?n. B?n có th? ??t gh? ? các khu v?c nh? phòng khách, s?nh ?ón khách, ngay bên c?nh c?a s? ho?c ngoài tr?i ?? t?n h??ng ánh sáng t? nhiên và c?nh quan bên ngoài.
gh? tre
Công d?ng ?a n?ng c?a gh? tre trong không gian s?ng

Có th? b?n quan tâm: Cây tre là gì? Tìm hi?u khái ni?m và ??c ?i?m c?a cây tre

Nguyên li?u t?o nên gh? tre

Gh? tre ???c làm t? nguyên li?u chính là tre t?m vông, m?t lo?i cây có tên khoa h?c là Phyllostachys edulis. Tre t?m vông là lo?i tre có xu?t x? t? khu v?c ?ông Á, ??c bi?t ph? bi?n ? Trung Qu?c, Nh?t B?n và Vi?t Nam. Loài cây này có thân m?nh, nh? và linh ho?t, là ngu?n nguyên li?u ch? y?u ?? s?n xu?t các s?n ph?m t? tre nh? gh? tre, bàn tre, ?èn tre và nhi?u ?? v?t trang trí khác.

Tre t?m vông có nh?ng ??c ?i?m v??t tr?i là ?? b?n cao, ?àn h?i và kh? n?ng ch?ng n??c. V?i c?u trúc s?i tre ch?c ch?n, gh? tre t? tre t?m vông có kh? n?ng ch?u ???c tr?ng l??ng và s? va ch?m. ??ng th?i, tre t?m vông c?ng khá linh ho?t, cho phép các th? th? công u?n cong, ?an ho?c t?o hình theo ý mu?n ?? t?o ra các s?n ph?m ??c ?áo và tinh t?.

Quá trình s?n xu?t gh? tre th??ng b?t ??u b?ng vi?c thu ho?ch cây tre t?m vông ?ã tr??ng thành. Sau ?ó, cây tre ???c ch? bi?n b?ng cách tách l?p v? bên ngoài và lo?i b? các ph?n không c?n thi?t khác. Sau ?ó, th? th? công ti?n hành u?n cong, ?an ho?c dùng các k? thu?t gia công khác ?? t?o ra gh? tre v?i thi?t k? mong mu?n.

gh? tre
Công d?ng ?a n?ng c?a gh? tre trong không gian s?ng

Tìm hi?u thêm: B?t ng? tr??c nh?ng tác d?ng c?a cây tre trong ??i s?ng

??a ch? cung c?p tre t?m vông làm gh? ch?t l??ng nh?t hi?n nay

B?n ?ang tìm ki?m m?t ??a ch? tin c?y ?? cung c?p tre t?m vông ch?t l??ng nh?t cho vi?c làm gh? tre? Hãy ??n v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng – m?t ??n v? uy tín và ?áng tin c?y trong ngành công nghi?p tre t?m vông. V?i kinh nghi?m lâu n?m và s? chuyên nghi?p, chúng tôi cam k?t mang ??n cho b?n nh?ng s?n ph?m tre t?m vông ch?t l??ng, ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u và mong ??i c?a khách hàng.

Chúng tôi là nhà cung c?p nguyên li?u t?m vông cho nhi?u ??n v? n?i ti?ng, bao g?m c? nh?ng cái tên ?ình ?ám nh? ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a và Công ty tre trúc H?n Vi?t. ??c bi?t là Ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a r?t n?i ti?ng v?i vi?c sáng t?o các công trình ??c ?áo s? d?ng tre t?m vông, t?o nên nh?ng ki?t tác ki?n trúc g?n g?i v?i thiên nhiên.

gh? tre
Công trình ki?n tr?c ??p m?t ???c làm t? tre t?m vông

Bên c?nh ?ó, chúng tôi cung c?p c? nguyên li?u tre t?m vông sào ph?i m? t? RSS – m?t lo?i tre có ch?t l??ng cao và tính ?ng d?ng ?a d?ng. S? ?a d?ng và uy tín c?a nguyên li?u tre t?m vông t? chúng tôi giúp ??m b?o r?ng gh? tre b?n s? h?u s? không ch? ??p m?t, mà còn b?n b? và mang tính th?m m? cao.

gh? tre
Tre t?m vông ch?t l??ng t?i ?àm Ph??ng

Chúng tôi hi?u r?ng tre t?m vông không ch? là m?t v?t li?u, mà là m?t ph??ng ti?n ?? t?o ra không gian s?ng g?n g?i v?i thiên nhiên, ?em ??n s? tho?i mái và s? ?m cúng cho gia ?ình và c?ng ??ng. V?a r?i là toàn b? nh?ng thông tin v? gh? tre mà chúng tôi mu?n g?i ??n b?n. Và n?u b?n có b?t kì th?c m?c nào, xin vui lòng liên h? qua:

GI? LIÊN L?C V?I CHÚNG TÔI

  • Hotline: (+84) 333 622 383
  • Email: tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Blog liên quan: Cây mây tre là gì? S?n ph?m n?i th?t mây tre ?an có ?ng d?ng cao

Viết một bình luận