B?t ng? tr??c nh?ng tác d?ng c?a cây tre trong ??i s?ng

Nội dung

Tác d?ng c?a cây tre là m?t ch? ?? thú v? và ?a d?ng. Cây tre không ch? là m?t lo?i cây có giá tr? kinh t? cao, mà còn là m?t bi?u t??ng v?n hóa và tinh th?n c?a m?t s? qu?c gia t?i châu Á. Trong bài vi?t hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá nh?ng tác d?ng ??c bi?t c?a cây tre nhé!

Cây tre có ??c ?i?m gì? 

Cây tre là m?t nhóm th?c v?t thân g? s?ng lâu n?m, có r? chùm và chia thành nhi?u ??t. Cây tre phát tri?n ? các vùng khí h?u nhi?t ??i ?m c?ng nh? vùng ôn ??i ?m áp.

Thân tre màu xanh và to ??u t? g?c ??n ng?n ch? không nh? d?n v? ??nh nh? các lo?i cây khác. Thân tre bao g?m các ??t và m?u m?t c?a tre. Lá tre d?ng dài, m?c so le ho?c x?p thành t?ng bó.

tác d?ng c?a cây tre
Thân tre màu xanh và to ??u t? g?c ??n ng?n

Cây tre có nhi?u ?u ?i?m nh?

  • Th?i gian thu ho?ch ch? c?n 3-5 n?m
  • Th?i gian sinh tr??ng ng?n
  • Có ?? b?n và tính ch?t c? h?c cao h?n g? thông th??ng 2-3 l?n
  • Ch?u ???c l?c nén t?t h?n c? bê-tông
  • Nh?, d? dàng v?n chuy?n và thi công nhanh chóng
  • Có kh? n?ng u?n cong xu?t s?c, ch?ng rung và ch?u ??ng l?c t?t
  • Có th? tái sinh và tái s? d?ng ???c nhi?u l?n.

Có th? b?n quan tâm: Gh? tre – S? hòa quy?n gi?a thiên nhiên và ngh? thu?t

Nh?ng tác d?ng c?a cây tre trong ??i s?ng có th? b?n ch?a bi?t

Cây tre là m?t lo?i cây quen thu?c v?i ng??i Vi?t Nam. Cây tre không ch? có giá tr? kinh t?, mà còn có nhi?u tác d?ng trong ??i s?ng và s?c kh?e c?a con ng??i. D??i ?ây là m?t s? tác d?ng c?a cây tre mà có th? b?n ch?a bi?t.

Giúp b?o v? môi tr??ng 

Cây tre là lo?i cây có t?c ?? h?p th? khí carbon dioxide (CO2) và t?o ra oxy (O2) r?t cao. M?t ha r?ng tre có th? h?p th? ???c kho?ng 17 t?n CO2 và t?o ra kho?ng 12 t?n O2 m?i n?m. Vi?c này giúp gi?m b?t hi?u ?ng nhà kính và bi?n ??i khí h?u.

tác d?ng c?a cây tre
M?t trong nh?ng tác d?ng c?a cây tre là b?o v? môi tr??ng

Ngoài ra, m?t trong nh?ng tác d?ng c?a cây tre là b?o v? ??t, ng?n ng?a xói mòn do n??c và gió gây ra. B? r? chùm và thân cây c?ng cáp khi?n cây tre tr? thành m?t l?a ch?n t?t ?? tr?ng r?ng và gi?m thi?u các h?u qu? c?a bão l?. Nó c?ng có l?i cho ch?t l??ng ??t b?ng cách phát tri?n vi sinh v?t trong lòng ??t.

Làm v?t li?u xây d?ng

Cây tre có thân g? ch?c, dai và b?n. Do ?ó, nó th??ng ???c dùng làm nguyên li?u xây d?ng cho nhi?u lo?i công trình khác nhau, t? nhà c?a, nhà ?n, khách s?n cho t?i các công trình ki?n trúc l?n Cây tre ???c coi là lo?i g? tái sinh nhanh, ít tiêu t?n n?ng l??ng và ít gây ô nhi?m so v?i các lo?i g? khác.

tác d?ng c?a cây tre
Tre t?m vông làm v?t li?u xây d?ng

Là nguyên li?u ?m th?c

Cây tre không ch? là lo?i cây có ích trong xây d?ng mà còn là nguyên li?u ?m ??c ?áo và h?p d?n.

Có nhi?u món ?n ???c làm t? cây tre, nh?: m?ng non, m?ng tre, m?ng khô, m?ng t??i, m?ng xào, canh m?ng, g?i m?ng,… Trong ?ó, m?ng tre có v? thanh ng?t, dai giòn và giàu ch?t dinh d??ng, có công d?ng thanh nhi?t, l?i ti?u, gi?i ??c và b? máu.

Làm n?i th?t xu?t kh?u

Tác d?ng c?a cây tre còn là m?t nguyên li?u quan tr?ng trong s?n xu?t n?i th?t. V?i tính ch?t b?n v?ng, sinh tr??ng nhanh và tái t?o t?t, cây tre có th? ???c ch? bi?n thành các s?n ph?m nh?: gh? tre, bàn tre, gi??ng tre, k? tre,…

Các s?n ph?m này mang l?i v? ??p t? nhiên và sang tr?ng cho không gian s?ng, thích h?p ?? xu?t kh?u sang nhi?u qu?c gia trên th? gi?i.

Tìm hi?u thêm: Tr??ng K? Tre – Nét ??p v?n hóa truy?n th?ng c?a Vi?t Nam

Các công trình tre c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a

Cây tre còn là ngu?n c?m h?ng cho các công trình ki?n trúc sáng t?o và ??c ?áo c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a. Tác d?ng c?a cây tre trong ngh? thu?t là r?t ?a d?ng và phong phú. Các công trình c?a ông mang l?i s? hài hòa gi?a con ng??i và thiên nhiên, ???c công nh?n và vinh danh b?i nhi?u gi?i th??ng ki?n trúc qu?c t?.

Nhà C?ng ??ng k?t h?p nhà hàng Vedana

Nhà C?ng ??ng k?t h?p nhà hàng Vedana n?m trong khu resort Vedana g?n r?ng Qu?c gia Cúc Ph??ng, Vi?t Nam – Là công trình ki?n trúc b?ng tre l?n nh?t t?ng ???c ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a thi?t k?, có bán kính mái kho?ng 18m và chi?u cao 16m.

tác d?ng c?a cây tre
Nhà c?ng ??ng k?t h?p nhà hàng Vedana

C?u trúc cây g?m 36 khung cây t?o nên hình th?c mái vòm 3 t?ng mái ???c l?y c?m h?ng t? ki?n trúc truy?n th?ng.

Công trình k?t h?p nhà hàng và nhà c?ng ??ng có thi?t k? không gian m?, t?o ra nhi?u không gian khác bi?t cho khách hàng, t? trong nhà ??n bán ngoài tr?i và ngoài tr?i. Khách hàng có th? v?a th??ng th?c không gian n?i th?t b?ng tre v?a ng?m c?nh núi r?ng và h? n??c xung quanh.

Nhà hàng tre Bamboo Wing 

Nhà hàng tre n?m trong khuôn viên Flamingo ??i L?i resort, ???c l?y c?m h?ng t? hình ?nh cánh h?c bay trên m?t tr?ng ??ng. Công trình có k?t c?u ch? y?u là 2 b? cánh tre cong vút, t?a vào nhau nh? cánh h?c l??t trên m?t n??c ??i L?i. Ki?n trúc s? ghép các thanh tre thành vòm cong, t?o nên mái nhà ??c ?áo.

tác d?ng c?a cây tre
Nhà hàng tre Bamboo Wing

Ki?n trúc nhà hàng Bamboo Wing ph?n ánh s? hòa quy?n gi?a ki?n trúc truy?n th?ng và môi tr??ng t? nhiên. Nh?ng ánh n?ng chi?u r?i m?t h? ??i L?i nh? nh?ng m?nh pha lê làm sáng c? nhà hàng và c?nh quan xung quanh.

Khi ?êm v?, h? th?ng n?n ???c gi?u trong ?ng tre t?o ra nh?ng ?i?m sáng ?m cúng, mang l?i cho khách du l?ch tr?i nghi?m thú v?.

N?m 2011, Bamboo Wing – Nhà hàng tre giành ???c gi?i th??ng Ki?n trúc Qu?c t? ( International Architecture Award). Sau ?ó, công trình ti?p t?c ???c vinh danh b?ng 2 gi?i th??ng ki?n trúc th? gi?i uy tín là Good Design Award 2012 và FuturArc Prize 2012.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng – chuyên cung c?p tre t?m vông ch?t l??ng cao

B?n mu?n s? h?u nh?ng công trình tre có giá tr? th?m m? và v?n hóa cao? B?n mu?n ?óng góp vào vi?c b?o v? môi tr??ng và phát tri?n kinh t? xã h?i? N?u b?n tr? l?i có, thì b?n không nên b? qua c? h?i mua tre t?m vông ?àm Ph??ng.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng hi?n ?ang cung c?p nguyên li?u cây t?m vông cho các công ty trên c? n??c làm n?i th?t tre, công trình tre, s?n xu?t m? t? nh?: Công ty TNHH SX TM & DV Công Trình Tre TPHCM, Công ty TNHH cao su RSS, Công ty TNHH SX TM & DV ?? M? Ngh? Bình D??ng,…

Qua nh?ng tác d?ng c?a cây tre mà bài vi?t cung c?p, hãy nhanh chóng liên h? v?i chúng tôi ?? ??t hàng tre t?m vông ngay hôm nay. Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t cung c?p cho b?n nh?ng s?n ph?m t? tre ch?t l??ng cao, giá c? h?p lý và d?ch v? chu ?áo.

Blog liên quan: Bàn gh? mây tre ?an t? nhiên – ??p m?t và b?n v?ng cho không gian s?ng

Viết một bình luận