Nhà hàng làm b?ng tre ??p nh?t Vi?t Nam

Nội dung

Nhà hàng là không ch? là n?i ?? th??ng th?c nh?ng món ?n ngon mà còn là không gian ?? t?n h??ng nh?ng tr?i nghi?m ??c ?áo. Và trong nh?ng n?m g?n ?ây, xu h??ng thi?t k? nhà hàng phong cách ??ng quê v?i s? d?ng tre ?ã tr? thành m?t xu h??ng ???c nhi?u ch? ??u t? l?a ch?n. V?y t?i sao tre l?i ???c s? d?ng ph? bi?n trong thi?t k? nhà hàng và có nh?ng nhà hàng làm b?ng tre ??p nh?t Vi?t Nam nào? Hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u trong bài vi?t này nhé!

Lý do tre ???c s? d?ng ph? bi?n trong thi?t k? nhà hàng phong cách ??ng quê?

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, xu h??ng thi?t k? nhà hàng b?ng tre ?ã tr? thành m?t xu h??ng r?t ???c ?a chu?ng. ?i?u này có th? gi?i thích b?i s? tr? l?i c?a nh?ng giá tr? truy?n th?ng, g?n k?t v?i thiên nhiên và cu?c s?ng ??n gi?n. Và tre là m?t trong nh?ng v?t li?u ???c s? d?ng nhi?u trong thi?t k? nhà hàng phong cách ??ng quê.

S? g?n k?t v?i thiên nhiên

Tre là m?t v?t li?u t? nhiên vì v?y, khi s? d?ng tre trong thi?t k? nhà hàng, chúng ta có th? t?o ra m?t không gian g?n g?i và g?n k?t v?i thiên nhiên. ?i?u này giúp khách hàng c?m th?y th? thái và tho?i mái h?n khi ??n nhà hàng c?a b?n.

S? ??c ?áo và ??c bi?t

S? d?ng tre trong thi?t k? nhà hàng c?ng giúp t?o nên m?t không gian ??c ?áo và ??c bi?t. Tre có th? ???c s? d?ng ?? t?o ra nh?ng s?n ph?m ?a d?ng nh? gh?, bàn, ?èn trang trí, vách ng?n, hay th?m chí là nh?ng tác ph?m ngh? thu?t. Nh?ng s?n ph?m này s? mang l?i m?t cái nhìn m?i m? và thu hút khách hàng ??n v?i nhà hàng c?a b?n.

Nh?ng l?u ý khi thi?t k? nhà hàng b?ng tre ??p và ?n t??ng

Khi thi?t k? nhà hàng b?ng tre, có nh?ng l?u ý c?n ???c quan tâm ?? t?o nên m?t không gian ??p và ?n t??ng. D??i ?ây là nh?ng l?u ý c?n ???c l?u ý khi thi?t k? nhà hàng b?ng tre:

Ch?t li?u c?a n?i th?t và ?? trang trí

Khi s? d?ng tre trong thi?t k? nhà hàng, chúng ta c?n ch?n nh?ng s?n ph?m t? tre có ch?t li?u t?t và ??m b?o an toàn cho khách hàng. Ngoài ra, c?n ch?n nh?ng s?n ph?m có ki?u dáng và màu s?c phù h?p v?i không gian c?a nhà hàng. Ví d? nh?, n?u nhà hàng có không gian r?ng rãi và thoáng ?ãng, có th? s? d?ng nh?ng chi?c gh? tre có ki?u dáng ??n gi?n và màu s?c nh? nhàng ?? t?o c?m giác tho?i mái và g?n g?i v?i thiên nhiên.

Màu s?c trong thi?t k?

Màu s?c c?ng là m?t y?u t? quan tr?ng trong thi?t k? nhà hàng b?ng tre. Chúng ta có th? s? d?ng màu s?c c?a tre t? nhiên ho?c có th? s?n ho?c ph? l?p s?n màu ?? t?o nên nh?ng s?n ph?m tre ?a d?ng v? màu s?c. Tùy thu?c vào phong cách và không gian c?a nhà hàng, chúng ta có th? l?a ch?n màu s?c phù h?p ?? t?o nên m?t không gian ??p và ?n t??ng.

H? th?ng ?èn chi?u sáng

?èn chi?u sáng là m?t y?u t? quan tr?ng trong thi?t k? nhà hàng b?ng tre. Chúng ta có th? s? d?ng ?èn chi?u sáng ?? t?o ?i?m nh?n cho nh?ng s?n ph?m tre, hay ?? t?o ánh sáng lung linh và ?m áp cho không gian nhà hàng. Ngoài ra, c?n chú ý ??n vi?c l?a ch?n lo?i ?èn phù h?p v?i màu s?c và ki?u dáng c?a s?n ph?m tre ?? t?o nên m?t không gian th?m m? và hài hòa.

X? lý m?i m?t cho v?t li?u tre

M?t trong nh?ng v?n ?? c?n ???c quan tâm khi s? d?ng tre trong thi?t k? nhà hàng là x? lý m?i m?t cho v?t li?u tre. Vì tre là m?t v?t li?u t? nhiên, nên nó có th? b? m?i m?t ho?c các lo?i côn trùng khác t?n công. ?? tránh tình tr?ng này, chúng ta c?n x? lý m?i m?t cho tre tr??c khi s? d?ng. Có th? s? d?ng các lo?i thu?c di?t m?i ho?c ph??ng pháp khác ?? b?o v? s?n ph?m tre kh?i s? t?n công c?a m?i m?t.

M?t s? nhà hàng làm b?ng tre ??p nh?t Vi?t Nam

Hi?n nay, có r?t nhi?u nhà hàng ???c thi?t k? b?ng tre và mang l?i m?t không gian ??p và ?n t??ng cho khách hàng. D??i ?ây là m?t s? nhà hàng làm b?ng tre ??p nh?t Vi?t Nam mà b?n có th? tham kh?o.

Nhà hàng Vai Réo H? R?c Vòn

Nhà hàng Vai Réo H? R?c Vòn thu?c thành ph? Hà N?i, ?ây là s?n ph?m c?a ki?n trúc s? “xanh” n?i ti?ng Võ Tr?ng Ngh?a v?i v?t li?u chính là tre, n?a và mây. Chính nh? phong cách thi?t k? ??c ?áo và phá cách ?ã giúp nhà hàng thu hút ???c l??ng l?n th?c khách ghé ??n dùng b?a. 

Nhà hàng tre Serena Kim Bôi

?ây là m?t trong nh?ng nhà hàng làm b?ng tre ??p nh?t Vi?t Nam n?m t?a l?c t?i t?nh Hòa Bình. Nhà hàng thu?c khu Resort Serena và thu hút các th?c khách ghé ??n b?i l?i ki?n trúc ??c ?áo ???c làm t? 150.000 cây tre. Nhà hàng ???c l?y c?m h?ng t? chi?c nón lá truy?n th?ng c?a ng??i ph? n? Vi?t Nam.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng t? v?n ch?n mua tre t?m vông phù h?p

Tre t?m vông là lo?i tre ???c s? d?ng nhi?u trong thi?t k? nhà hàng b?ng tre. Tuy nhiên, ?? ch?n ???c lo?i tre t?m vông phù h?p và ??m b?o ch?t l??ng, chúng ta c?n có s? t? v?n t? nh?ng ??n v? uy tín và có kinh nghi?m trong l?nh v?c này. Và Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??n v? có th? t? v?n và cung c?p tre t?m vông ch?t l??ng nh?t hi?n nay.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng có nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c s?n xu?t và cung c?p v?t li?u thi công nhà tre. Chúng tôi cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m tre t?m vông ch?t l??ng, ??m b?o an toàn và ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a t?ng d? án. 

Liên h? ngay v?i ??n v? ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? tre t?m vông hun khói và tre t?m vông ngâm bùn s? d?ng trong quá trình thi công nhà tre trúc mái lá nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận