?p t??ng tre trúc có nh?ng l?i ích gì?

Nội dung

?p t??ng b?ng tre trúc là m?t xu h??ng trang trí n?i th?t ?ang ???c nhi?u ng??i yêu thích trong nh?ng n?m g?n ?ây. V?i s? k?t h?p tinh t? gi?a v?t li?u t? nhiên và ngh? thu?t, vi?c ?p t??ng b?ng tre trúc mang l?i không gian s?ng thêm ph?n ?m áp và g?n g?i v?i thiên nhiên. Bài vi?t này c?a Tre T?m Vông ?àm Ph??ng s? giúp b?n hi?u rõ h?n v? ?p t??ng tre trúc và cách th?c hi?n chu?n xác nhé!

?p t??ng b?ng tre trúc là gì?

?p t??ng b?ng tre trúc là quá trình dùng các thanh tre trúc ?? trang trí và bao ph? lên b? m?t t??ng. Tre trúc là lo?i cây có thân r?t ch?c và ?àn h?i, th??ng ???c s? d?ng ?? làm ?? n?i th?t và trang trí trong nhà. Vi?c ?p t??ng b?ng tre trúc không ch? t?o nên m?t b?c t??ng ??p m?t mà còn giúp t?ng tính th?m m? và s? g?n g?i v?i thiên nhiên cho không gian s?ng.

L?i ích c?a vi?c trang trí t??ng b?ng tre trúc

Vi?c ?p t??ng b?ng tre trúc mang l?i nhi?u l?i ích cho không gian s?ng, bao g?m:

Tính th?m m? cao

V?i s? k?t h?p gi?a v?t li?u t? nhiên và ngh? thu?t, ?p t??ng tre trúc t?o nên m?t không gian s?ng ??c ?áo và ??p m?t. Các thanh tre trúc ???c n?p l?i v?i nhau t?o nên nh?ng hình kh?i và m?u mã ?a d?ng, t?o nên m?t b?c t??ng có ?? sâu và chi?u sâu.

Góp ph?n t?o không gian s?ng g?n g?i v?i thiên nhiên

Tre trúc là lo?i cây có ngu?n g?c t? thiên nhiên, vi?c s? d?ng tre trúc ?? trang trí t??ng giúp t?o nên m?t không gian s?ng g?n g?i v?i thiên nhiên. Không ch? là m?t v?t li?u trang trí, tre trúc còn mang l?i s? mát m? và t??i m?i cho không gian s?ng.

Tính b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng

Tre trúc là lo?i cây có tu?i th? lâu, ??c bi?t là khi ???c s? d?ng trong môi tr??ng khô h?n. Vi?c thi công ?p tre trúc giúp t?ng tính b?n v?ng cho không gian s?ng. Ngoài ra, tre trúc c?ng là m?t ngu?n tài nguyên tái t?o và thân thi?n v?i môi tr??ng.

H??ng d?n cách ?p t??ng tre trúc c? b?n

?? th?c hi?n vi?c ?p t??ng tre trúc, b?n c?n chu?n b? các nguyên li?u và d?ng c? c?n thi?t nh? sau:

Chu?n b? nguyên li?u và d?ng c?

B?n c?n chu?n b? ??y ?? các lo?i máy móc và v?t t? c?n thi?t nh?: máy c?t, máy khoan, súng b?n ?inh, ?inh ?c vít, s?t, nguyên li?u tre khúc, th??c ?o,…

Các b??c ?p tre trúc vào t??ng

  • B??c 1: ?o và c?t thanh tre trúc theo kích th??c trong thi?t k?. Tre tr??c khi ??a vào ?p tre trúc trang trí ?ã ???c x? lý m?i m?t ??y ??. 
  • B??c 2: T?o khung x??ng b?ng s?t sau ?ó b?t ??u ?p tre trúc lên. Tùy thu?c vào m?u tre ?p t??ng mà có th? làm khung x??ng ngang ho?c d?c. Ti?p ??n, ?o ??c ph?n khung x??ng sao cho ch?u ???c kh?i tre ?ã ?p lên.
  • B??c 3: S? d?ng súng b?n ?inh ?? c? ??nh tre vào t??ng ho?c ? v? trí khung x??ng ?ã ???c g?n s?n.
  • B??c 4: Ki?m tra l?n cu?i và ti?n hành bàn giao công trình cho gia ch?.
  • B??c 5: B?o d??ng công trình ??nh k? theo ?úng v?i th?a thu?n.

Ngoài ra, n?u công trình ?p t??ng tre trúc ngoài tr?i, b?n nên phun ph? PU 1 – 2 n?m/l?n ?? ??m b?o ch?t l??ng, còn trong nhà thì không c?n thi?t.

Ch?n mua tre t?m vông uy tín và giá r? t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?? ??m b?o ch?t l??ng và giá c? h?p lý cho vi?c ?p t??ng tre trúc, b?n có th? tìm ??n Tre T?m Vông ?àm Ph??ng – m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín và ch?t l??ng hàng ??u t?i Vi?t Nam v? s?n ph?m tre t?m vông.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cung c?p các lo?i tre t?m vông v?i ?a d?ng kích th??c và m?u mã phù h?p v?i nhu c?u c?a khách hàng. B?n có th? tham kh?o l?a ch?n tre t?m vông hun khói ho?c tre t?m vông ngâm bùn cho công trình c?a mình. Ngoài ra, ??n v? còn cam k?t ?em ??n cho khách hàng giá c? c?nh tranh và d?ch v? t? v?n chuyên nghi?p, giúp b?n l?a ch?n ???c s?n ph?m phù h?p và th?c hi?n vi?c thi công nhà tre m?t cách d? dàng và hi?u qu?.

Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com

Viết một bình luận