Quán cafe làm b?ng tre ??p & ?n t??ng

Nội dung

Quán cà phê là m?t không gian quen thu?c v?i nhi?u ng??i, ??c bi?t là gi?i tr? hi?n nay. Ngoài vi?c th??ng th?c nh?ng ly cà phê th?m ngon, quán cafe còn là n?i ?? g?p g? b?n bè, trò chuy?n và th? giãn sau nh?ng gi? làm vi?c c?ng th?ng. Vì v?y, vi?c thi?t k? m?t quán cà phê ??p m?t và ?n t??ng là ?i?u r?t quan tr?ng ?? thu hút khách hàng. Trong nh?ng n?m g?n ?ây, xu h??ng s? d?ng các v?t li?u t? nhiên trong thi?t k? quán cà phê ?ã ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Và trong ?ó, quán cafe làm b?ng tre ?ang tr? thành m?t xu h??ng m?i và ???c yêu thích b?i s? k?t h?p hoàn h?o gi?a thiên nhiên và ngh? thu?t. Hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng chi ti?t tìm hi?u v? mô hình quán cafe ??c ?áo này nhé!

Tìm hi?u v? quán cà phê làm b?ng tre

Tre là m?t trong nh?ng v?t li?u t? nhiên ???c s? d?ng r?t nhi?u trong ??i s?ng hàng ngày c?a con ng??i. Nó có tính ch?t b?n, ??p và thân thi?n v?i môi tr??ng. Vì v?y, vi?c s? d?ng tre trong thi?t k? quán cà phê không ch? t?o nên m?t không gian ??c ?áo mà còn mang l?i nhi?u l?i ích cho môi tr??ng xung quanh.

Quán cafe làm b?ng tre th??ng ???c thi?t k? v?i các v?t li?u chính là tre và g?. Tre ???c s? d?ng ?? làm các chi ti?t nh? bàn gh?, k? sách, tr?n nhà, t??ng và c? sàn nhà. Nh?ng s?n ph?m làm t? tre ??u mang ??n m?t v? ??p t? nhiên và g?n g?i, t?o c?m giác tho?i mái và th? thái cho khách hàng khi ??n quán cà phê.

Lý do khi?n cho quán cafe làm b?ng tre ???c yêu thích?

 • Thiên nhiên g?n g?i: M?t trong nh?ng lý do khi?n cho quán cà phê làm b?ng tre ???c yêu thích là s? g?n g?i v?i thiên nhiên. V?i s? k?t h?p gi?a tre và g?, quán cafe mang ??n m?t không gian xanh mát, g?n g?i v?i thiên nhiên. ?ây c?ng là m?t ?i?m nh?n thu hút khách hàng ??n th??ng th?c cà phê và t?n h??ng không gian yên bình.
 • S? ?m áp và thân thi?n: Tre là m?t lo?i v?t li?u có tính ch?t ?m áp và thân thi?n v?i con ng??i. Khi s? d?ng tre trong thi?t k? quán cafe, không ch? t?o nên m?t không gian ?m cúng mà còn mang l?i c?m giác thân thi?n và g?n g?i v?i khách hàng.
 • S? ??c ?áo và sáng t?o: Quán cafe b?ng tre th??ng ???c thi?t k? theo phong cách ??c ?áo và sáng t?o, t?o nên m?t ?i?m nh?n khác bi?t so v?i các quán cà phê thông th??ng. Vi?c thi?t k? nhà b?ng tre c?ng t?o nên s? ?a d?ng và phong phú cho không gian quán, t? ?ó thu hút ???c nhi?u khách hàng ??n tr?i nghi?m.
 • B?n và d? b?o qu?n: Tre là m?t lo?i v?t li?u có tính ch?t b?n và d? b?o qu?n. Vì v?y, vi?c s? d?ng tre trong thi?t k? quán cafe giúp cho không gian quán luôn m?i m? và ??p m?t, không c?n ph?i thay th? hay s?a ch?a nhi?u.
 • Thân thi?n v?i môi tr??ng: S? d?ng tre trong thi?t k? quán cafe là m?t l?a ch?n thân thi?n v?i môi tr??ng. Tre là m?t nguyên li?u tái ch? và có tính thân thi?n v?i môi tr??ng, giúp gi?m thi?u tác ??ng x?u ??n môi tr??ng và h? tr? cho vi?c b?o v? môi tr??ng s?ng c?a con ng??i.

M?t vài h?n ch? khi thi?t k? quán cafe b?ng tre

M?c dù quán cafe làm b?ng tre mang l?i nhi?u l?i ích và ???c yêu thích, nh?ng c?ng có m?t s? h?n ch? c?n l?u ý khi thi?t k? quán này.

 • ?òi h?i k? thu?t cao: Vi?c thi?t k? và thi công nhà tre ?òi h?i k? thu?t cao và c?n ph?i có nh?ng ki?n th?c chuyên môn v? lo?i v?t li?u này. N?u không có kinh nghi?m và k? n?ng c?n thi?t, vi?c thi?t k? quán cafe b?ng tre có th? g?p nhi?u khó kh?n và ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a không gian quán.
 • D? b? ?m m?c: Tre là m?t lo?i v?t li?u t? nhiên, d? b? ?m và m?c khi ti?p xúc v?i n??c ho?c ?? ?m cao. Vì v?y, c?n có bi?n pháp ch?ng ?m và b?o qu?n tre ?? tránh tình tr?ng này x?y ra trong quán cafe.

L?u ý khi thi?t k? và thi công quán cafe làm b?ng tre

 • L?a ch?n lo?i tre phù h?p: Tr??c khi thi?t k? và thi công quán cafe b?ng tre, c?n ph?i l?a ch?n lo?i tre phù h?p v?i không gian quán và yêu c?u c?a ch? ??u t?. Hi?n nay, có r?t nhi?u lo?i tre t?m vông ???c s? d?ng trong thi?t k? n?i th?t nh? tre t?m vông hun khói, tre t?m vông ngâm bùn,… Vì v?y, c?n ph?i tìm hi?u và l?a ch?n lo?i tre có ch?t l??ng t?t và phù h?p v?i không gian quán.
 • Thi?t k? theo phong cách t? nhiên: Quán cafe làm b?ng tre th??ng ???c thi?t k? theo phong cách t? nhiên và g?n g?i v?i thiên nhiên. Vì v?y, c?n ph?i có ý t??ng thi?t k? sáng t?o và tinh t? v? ?p t??ng tre trúc ?? t?o nên m?t không gian ??c ?áo và ?n t??ng cho quán.
 • Ch?n nhà cung c?p uy tín: ?? ??m b?o ch?t l??ng và giá thành t?t nh?t cho vi?c s? d?ng tre trong thi?t k? quán cafe, c?n ph?i ch?n nhà cung c?p uy tín và có kinh nghi?m trong l?nh v?c này. M?t trong nh?ng ??a ch? tin c?y ?? mua tre là Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, ??n v? chuyên cung c?p tre t?m vông giá r? và ch?t l??ng hàng ??u hi?n nay.
 • B?o qu?n tre ?úng cách: ?? tránh tình tr?ng tre b? ?m m?c và h? h?ng, c?n ph?i b?o qu?n tre ?úng cách. Tr??c khi s? d?ng, c?n ph?i x? lý tre b?ng các ch?t ch?ng ?m và s?n ph? ?? t?ng ?? b?n cho tre. Ngoài ra, c?n ph?i th??ng xuyên v? sinh và lau chùi tre ?? gi? cho không gian quán luôn s?ch s? và ??p m?t.

??n v? bán tre t?m vông giá r?, ch?t l??ng làm quán cà phê?

Hi?n nay, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là ??n v? chuyên cung c?p tre t?m vông giá r? và ch?t l??ng hàng ??u. V?i g?n 20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p tre, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m tre t?m vông ch?t l??ng cao, ?a d?ng v? m?u mã và giá c? h?p lý.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng có ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và t?n tâm trong công vi?c, luôn s?n sàng t? v?n và h? tr? khách hàng trong quá trình l?a ch?n và s? d?ng tre. Nh?c máy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c gi?i ?áp th?c m?c nhanh chóng nhé!

Thông tin liên h?

 • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
 • tretamvongdamphuong@gmail.com

Viết một bình luận