Nguyên li?u cây t?m vông u?n cong

cây t?m vông u?n cong

Cây t?m vông u?n cong, lo?i s?n ph?m ???c s? d?ng vào các công trình b?ng tre. Phù h?p v?i các thi?t k? ??n gi?n, và thu?n ti?n cho vi?c s? d?ng. V?i ?? b?n cao, và ??c tính d? u?n cong t??ng ??i. Cây t?m vông, luôn là lo?i nguyên li?u ???c ?ánh giá … Đọc tiếp