Nguyên li?u cây t?m vông u?n cong

cây t?m vông u?n cong

Cây t?m vông u?n cong, lo?i s?n ph?m ???c s? d?ng vào các công trình b?ng tre. Phù h?p v?i các thi?t k? ??n gi?n, và thu?n ti?n cho vi?c s? d?ng. V?i ?? b?n cao, và ??c tính d? u?n cong t??ng ??i. Cây t?m vông, luôn là lo?i nguyên li?u ???c ?ánh giá … Đọc tiếp

G?y t?m vông c?t khúc

g?y t?m vông vùng Bình Ph??c

G?y t?m vông c?t khúc, th??ng ???c s? d?ng vào thi?t k? công trình tre, làm vách t??ng tre, hàng rào tre v.v… V?i màu s?c vàng nh?, cùng v?i ki?u dáng thân thi?n v?i môi tr??ng. Nên khá ???c ?a chu?ng, trên th? tr??ng. V?i nhu c?u ?ó, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là … Đọc tiếp

Cây t?m vông là cây gì? T?i sao cây t?m vông Bình Ph??c, l?i ???c nhi?u ng??i s? d?ng?

cây t?m vông

Cây t?m vông hay còn g?i là cây trúc thái, trúc xiêm la là m?t lo?i cây thu?c h? tre thân ??t, cây có ???ng kính t? 3-6m, thân cây tr??ng thành cao kho?ng 6–14 m. Cây t?m vông th??ng m?c thành b?i dày ??c, m?i b?i t? 20-50 cây. ?ây có ph?i là nh?ng thông … Đọc tiếp