Bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng

Nội dung

Bàn gh? n?i th?t mây tre là m?t trong nh?ng s?n ph?m n?i th?t ???c ?a chu?ng hi?n nay b?i s? ??n gi?n, g?n g?i v?i thiên nhiên và ??c bi?t là tính th?m m? cao. V?i ch?t li?u t? mây tre t? nhiên, các s?n ph?m này không ch? mang l?i c?m giác tho?i mái và d? ch?u cho ng??i s? d?ng mà còn tôn lên v? ??p c?a không gian s?ng. Trong bài vi?t này, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? ch?t li?u mây tre, nh?ng m?u bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng ??p và cách b?o qu?n và v? sinh ?? có th? s? h?u m?t b? bàn gh? mây tre ch?t l??ng và giá c? h?p lý.

Tìm hi?u v? ch?t li?u mây tre trong s?n xu?t bàn gh? n?i th?t

Ch?t li?u t? mây tre ?ã ???c s? d?ng trong s?n xu?t bàn gh? n?i th?t t? r?t lâu ??i, nh?ng g?n ?ây m?i tr? thành m?t xu h??ng ph? bi?n trong thi?t k? n?i th?t hi?n ??i.

Mây tre có ??c tính nh?, m?m và d? u?n cong, do ?ó r?t thu?n ti?n cho vi?c ch? tác và t?o hình các s?n ph?m n?i th?t. Ngoài ra, mây tre còn có kh? n?ng ch?u l?c t?t và không b? cong vênh hay bi?n d?ng khi ti?p xúc v?i n??c, do ?ó r?t thích h?p ?? s? d?ng trong các s?n ph?m n?i th?t ngoài tr?i.

?u ?i?m c?a ch?t li?u mây tre

Thiên nhiên và thân thi?n v?i môi tr??ng

Mây tre là m?t lo?i cây t? nhiên, không gây h?i cho môi tr??ng và có th? tái t?o nhanh chóng. S? d?ng mây tre trong s?n xu?t bàn gh? n?i th?t giúp gi?m thi?u tác ??ng tiêu c?c ??n môi tr??ng và ??ng th?i tôn lên v? ??p c?a thiên nhiên trong không gian s?ng.

?a d?ng v? màu s?c và h?a ti?t

Mây tre có th? ???c s?n ho?c nhu?m theo nhi?u màu s?c khác nhau, t? tr?ng, ?en cho ??n các màu s?c t??i sáng nh? xanh lá cây, vàng hay ??. Ngoài ra, nh?ng h?a ti?t t? nhiên nh? s?c, ch?m hay hoa v?n c?ng có th? ???c t?o ra trên b? m?t s?n ph?m t? mây tre, t?o nên s? ?a d?ng và phong phú cho các m?u bàn gh?.

D? dàng b?o qu?n và v? sinh

V?i tính ch?t không b? ?nh h??ng b?i n??c, bàn gh? tre r?t d? dàng ?? v? sinh và b?o qu?n. Ch? c?n lau chùi b?ng kh?n ?m ho?c bàn ch?i m?m là có th? gi? cho b? bàn gh? luôn s?ch s? và m?i m?.

Nh?ng m?u bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng ??p và sang tr?ng

?à N?ng là m?t trong nh?ng thành ph? du l?ch n?i ti?ng c?a Vi?t Nam, v?i nhi?u ?i?m ??n h?p d?n và thiên nhiên tuy?t ??p. Vì v?y, không có gì ng?c nhiên khi các m?u bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng c?ng mang trong mình v? ??p t? nhiên và g?n g?i v?i thiên nhiên.

Bàn gh? ?n ngoài tr?i mây tre 

Bàn gh? mây tre ngoài tr?i th??ng có thi?t k? ??n gi?n và thanh l?ch, phù h?p v?i không gian s?ng hi?n ??i. V?i khung bàn và gh? ???c làm t? mây tre t? nhiên, s?n ph?m mang l?i c?m giác g?n g?i và ?m cúng cho b?a ?n gia ?ình ho?c nh?ng bu?i ti?c ngoài tr?i.

Bàn gh? ?n ngoài tr?i mây tre ?à N?ng th??ng có kích th??c nh? g?n, d? di chuy?n và l?p ??t, phù h?p v?i không gian nh? h?p hay nh?ng c?n h? chung c?. Ngoài ra, s?n ph?m còn có th? ???c s?n ho?c nhu?m theo nhi?u màu s?c khác nhau ?? phù h?p v?i s? thích và phong cách c?a gia ch?.

Bàn gh? lounge ngoài tr?i mây tre

Bàn gh? lounge ngoài tr?i mây tre ?à N?ng là l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng ai yêu thích s? tho?i mái và th? giãn trong không gian s?ng. V?i thi?t k? ??n gi?n và hi?n ??i, b? bàn gh? này có th? ???c ??t ? nh?ng n?i nh? ban công, sân v??n hay h? b?i ?? t?n h??ng không gian xanh mát và t?o ?i?m nh?n cho ngôi nhà.

Bàn gh? lounge ngoài tr?i mây tre ?à N?ng th??ng có kích th??c l?n h?n so v?i bàn gh? ?n, t?o nên s? tho?i mái và thoáng ?ãng cho ng??i s? d?ng. Ch?t li?u t? mây tre t? nhiên cùng v?i các ??m b?c êm ái và thoáng khí giúp t?o nên m?t không gian ngh? ng?i tuy?t v?i trong nh?ng ngày hè nóng b?c.

Bàn gh? phòng khách mây tre 

Bàn gh? phòng khách mây tre ?à N?ng là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a thiên nhiên và ngh? thu?t trong thi?t k? n?i th?t. V?i ch?t li?u t? mây tre t? nhiên, các s?n ph?m này mang l?i s? g?n g?i và ?m cúng cho không gian s?ng, ??ng th?i tôn lên v? ??p c?a thiên nhiên trong nhà. ?ây là m?u b? bàn gh? mây tre u?ng trà ??p ???c nhi?u ng??i yêu thích l?a ch?n s? d?ng.

Bàn gh? sofa mây tre 

Bàn gh? sofa mây tre ?à N?ng là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c yêu thích nh?t trong phòng khách. V?i thi?t k? ??n gi?n và thanh l?ch, b? bàn gh? này có th? d? dàng k?t h?p v?i nhi?u phong cách trang trí khác nhau, t? hi?n ??i cho ??n c? ?i?n.

Ngoài ra, bàn gh? sofa mây tre ?à N?ng còn có th? ???c thi?t k? theo nhi?u ki?u dáng và kích th??c khác nhau ?? phù h?p v?i không gian và nhu c?u s? d?ng c?a gia ?ình.

Bàn gh? góc mây tre 

Bàn gh? góc mây tre ?à N?ng là l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng không gian phòng khách nh? h?p. V?i thi?t k? góc vuông, s?n ph?m có th? ???c ??t ? các góc t??ng hay góc c?a s? ?? t?n d?ng t?i ?a di?n tích và t?o nên m?t không gian s?ng ti?n nghi và sang tr?ng.

Bàn gh? góc mây tre th??ng có kích th??c nh? g?n và thi?t k? ??n gi?n, phù h?p v?i nhi?u phong cách trang trí khác nhau. Ch?t li?u t? mây tre t? nhiên cùng v?i các ??m b?c êm ái và thoáng khí giúp t?o nên s? tho?i mái và d? ch?u cho ng??i s? d?ng.

Báo giá bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng

Báo giá bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng có th? dao ??ng t? 1.000.000 – 4.000.000 ??ng. Giá c? ph? thu?c vào ch?t li?u, ki?u dáng, kích th??c và th??ng hi?u c?a s?n ph?m.

Tuy nhiên, v?i s? phát tri?n c?a ngành công nghi?p n?i th?t và s? c?nh tranh gi?a các th??ng hi?u, báo giá bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng hi?n nay ?ã tr? nên phù h?p và d? ti?p c?n h?n v?i ?a s? ng??i tiêu dùng. Ngoài ra, còn có th? tìm th?y nh?ng s?n ph?m gi?m giá ho?c khuy?n mãi trong các d?p l? t?t ho?c cu?i n?m t?i ??n v? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng.

Cách b?o qu?n và v? sinh bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng

?? b? bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng luôn gi? ???c v? ??p và tu?i th? cao, c?n ph?i chú ý ??n vi?c b?o qu?n và v? sinh ??nh k?. D??i ?ây là m?t s? cách ?? gi? cho s?n ph?m luôn m?i m? và b?n ??p:

  • Tránh ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i trong th?i gian dài: Tuy mây tre có th? s? d?ng ngoài tr?i nh?ng s? b? phai màu ho?c b? h? h?ng n?u ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i quá lâu. Vì v?y, nên ??t bàn gh? mây tre ? nh?ng n?i có bóng râm ho?c th?i gian ánh n?ng m?t tr?i chi?u sáng th?p.
  • Tránh ti?p xúc v?i n??c: Mây tre có ?? b?n cao v?i n??c, tuy nhiên không nên ?? s?n ph?m ti?p xúc tr?c ti?p v?i n??c trong th?i gian dài. N?u s?n ph?m b? ??t, c?n ph?i lau khô ngay ?? tránh b? m?c hay h? h?ng.
  • Ki?m tra và b?o qu?n ??nh k?: C?n ph?i ki?m tra và b?o qu?n s?n ph?m ??nh k? ?? tránh b? m?i m?t ho?c b? h? h?ng do tác ??ng c?a th?i ti?t.
  • Lau chùi b? m?t: S? d?ng kh?n ?m ?? lau s?ch b? m?t s?n ph?m. N?u c?n, có th? dùng m?t ít xà phòng ho?c dung d?ch v? sinh nh? nhàng ?? làm s?ch các v?t b?n c?ng ??u.
  • Lau khô ngay sau khi lau chùi: Sau khi lau chùi, c?n ph?i lau khô s?n ph?m ngay l?p t?c ?? tránh b? ?m và hình thành m?c.

??a ch? mua bàn gh? mây tre ch?t l??ng và giá t?t t?i ?à N?ng

Hi?n nay, có r?t nhi?u c?a hàng và ??i lý bán bàn gh? mây tre t?i ?à N?ng. Tuy nhiên, ?? tìm ???c s?n ph?m ch?t l??ng và giá c? h?p lý, b?n hãy liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng.

Chúng tôi cung c?p các s?n ph?m bàn gh? n?i th?t mây tre ?à N?ng là s? l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng ai yêu thích s? g?n g?i và ?m cúng c?a thiên nhiên trong không gian s?ng. V?i thi?t k? ??n gi?n và hi?n ??i, các s?n ph?m t? mây tre t? nhiên mang l?i s? sang tr?ng và tinh t? cho không gian s?ng c?a gia ?ình.

M?c giá c?a các s?n ph?m n?i th?t mây tre t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng c?ng có nhi?u ?u ?ãi giúp khách hàng ti?t ki?m ???c nhi?u chi phí khi mua hàng. ?? ???c h? tr? chi ti?t h?n khách hàng hãy liên h? v?i ??n v? chúng tôi qua thông tin d??i ?ây.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận