M?u b? bàn gh? tre u?ng trà ??p

Nội dung

Tre T?m Vông ??n v? chuyên cung c?p các m?u n?i th?t tre ?an ch?t l??ng v?i m?c giá t?t cho khách hàng. Hãy cùng tìm hi?u v? m?u b? bàn gh? tre u?ng trà ??p t?i ??n v? chúng tôi qua bài vi?t này nhé.

T?i sao bàn gh? tre ???c yêu thích?

Bàn gh? tre là l?a ch?n ?a thích c?a nhi?u ng??i không ch? vì v? ??p t? nhiên mà nó mang l?i mà còn vì nhi?u lý do khác nhau. 

Tính th?m m?

??u tiên là v? tính th?m m?, bàn gh? tre t?a s?c màu t? nhiên ??p m?t, t?o c?m giác sang tr?ng và tinh t? cho không gian.

V?i nh?ng vân tre ??c ?áo, m?i m?u s?n ph?m t? tre ??u mang nét riêng bi?t, t?o ?i?m nh?n cho không gian n?i th?t. 

Thi?t k? b?n b?

??ng th?i, bàn gh? tre có th? ???c thi?t k? v?i nhi?u ki?u dáng ?a d?ng, linh ho?t phù h?p v?i m?i phong cách trang trí. Thêm vào ?ó, ?? b?n cao c?a tre c?ng là m?t y?u t? quan tr?ng khi?n ng??i ta ?a chu?ng. Tre là lo?i v?t li?u ch?u l?c t?t, có kh? n?ng ch?ng m?i m?t, và ???c x? lý k? l??ng tr??c khi s? d?ng, giúp s?n ph?m có th? s? d?ng lâu dài mà không lo s? bi?n d?ng hay h?ng hóc. 

Thân thi?n v?i môi tr??ng

Không ch? v?y, tính thân thi?n v?i môi tr??ng c?ng là m?t lý do quan tr?ng khác khi?n bàn gh? tre tr? nên ph? bi?n. Cây t?m vông gai là m?t lo?i cây phát tri?n nhanh, không ?òi h?i s? d?ng nhi?u hóa ch?t trong quá trình tr?ng tr?t, giúp gi?m thi?u tác ??ng tiêu c?c ??n môi tr??ng. Vi?c s? d?ng bàn gh? tre không ch? là m?t s? l?a ch?n thông minh v? m?t thi?t k? n?i th?t mà còn là m?t cách nh? nh?ng ý ngh?a ?? b?o v? và duy trì s? cân b?ng c?a h? sinh thái.

M?u b? bàn gh? tre u?ng trà ??p

B? bàn gh? tre ??n gi?n

B? bàn gh? tre ??n gi?n là s? k?t h?p hài hòa gi?a v? ??p t? nhiên c?a tre và s? ??n gi?n trong thi?t k?. V?i nh?ng ???ng nét m?c m?c và tinh t?, b? bàn gh? này không ch? là m?t v?t d?ng n?i th?t mà còn là m?t tác ph?m ngh? thu?t ??y tinh t?. Nh?ng chi?c bàn gh? tre ??n gi?n th??ng ???c làm t? các s?i tre t? nhiên, gi? nguyên v? ??p t? nhiên c?a v?t li?u g?c. S? ??n gi?n trong thi?t k? không ch? t?o nên s? nh? nhàng, mà còn t?o ?i?m nh?n cho không gian b?ng s? g?n g?i v?i thiên nhiên.

V?i s? nh? nhàng và t?i gi?n, b? bàn gh? tre ??n gi?n thích h?p cho các không gian nh? h?p nh? c?n h? chung c?, nhà ph?, hay nh?ng phòng ng? có di?n tích khiêm t?n. S? m?c m?c trong thi?t k? c?ng làm cho b? bàn gh? này tr? nên h?p d?n ??i v?i nh?ng ng??i ?a chu?ng phong cách s?ng t?i gi?n, g?n g?i v?i thiên nhiên.

B? bàn gh? mây tre ?an

B? bàn gh? tre k?t h?p v?i mây mang trong ?ó s? k?t h?p hài hòa gi?a hai v?t li?u t? nhiên, t?o nên m?t không gian s?ng xanh mát và g?n g?i v?i thiên nhiên. S? k?t h?p này không ch? t?o ra s?n ph?m ??c ?áo v? m?t thi?t k? mà còn mang l?i nhi?u ?u ?i?m v? tính th?m m? và tính ?ng d?ng trong không gian s?ng. V?t li?u chính là tre và mây, hai nguyên li?u t? nhiên ?ã ???c s? d?ng t? lâu trong s?n xu?t n?i th?t. S? k?t h?p gi?a chúng t?o ra m?t s? phong phú v? hình dáng và k?t c?u cho b? bàn gh?. ?? ti?t ki?m chi phí b?n có th? l?a ch?n bàn gh? b?ng mây tre thanh lý giá r?.

B? bàn gh? tre có ??m

B? bàn gh? tre v?i ??m là s? k?t h?p tinh t? gi?a thi?t k? t? nhiên c?a tre và s? tho?i mái c?a ??m. Không ch? là m?t b? n?i th?t, nó còn là bi?u t??ng c?a s? sang tr?ng và tinh t? trong không gian s?ng. B?ng cách k?t h?p v?t li?u t? nhiên và ph? ki?n m?m m?i, b? bàn gh? này mang l?i không gian ?m áp và tho?i mái cho ng??i s? d?ng. Ph?n ??m c?a b? bàn gh? tre không ch? mang l?i c?m giác êm ái mà còn t?o ?i?m nh?n thú v? cho t?ng th? thi?t k?.

Ngoài ra còn nhi?u m?u bàn gh? tre khác nh? b? bàn gh? tre có tay v?n, m?u bàn gh? tre có hình dáng ??c ?áo.

Báo giá b? bàn gh? tre u?ng trà

Các m?u b? bàn gh? tre u?ng trà t?i ??n v? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng th??ng có m?c giá b? bàn gh? mây tre ?an cao c?p trung bình t? 1.000.000 – 3.000.000 ??ng. M?c giá này có th? thay ??i theo t?ng th?i ?i?m khác nhau.

?? ???c h? tr? t? v?n m?c giá chính xác nh?t v? các m?u bàn gh? tre ??p quý khách hàng hãy liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. Nhân viên c?a chúng tôi s? h? tr? t? v?n và báo giá trong th?i gian s?m nh?t.

??a ch? mua bàn gh? tre ??p và ch?t l??ng

N?u b?n ?ang tìm ki?m ??a ch? mua bàn gh? tre ??p và ch?t l??ng, hãy ghé th?m Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. V?i danh ti?ng ?ã ???c kh?ng ??nh trong l?nh v?c ngh? thu?t làm ?? t? tre, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m bàn gh? tre ch?t l??ng, t? nh?ng m?u thi?t k? truy?n th?ng ??n nh?ng m?u hi?n ??i và ??c ?áo.

Hãy ghé th?m c?a hàng c?a chúng tôi ?? tr?i nghi?m s? ?a d?ng và ??ng c?p c?a s?n ph?m tre tinh t?. N?u b?n có b?t k? câu h?i nào ho?c mu?n bi?t thêm thông tin, ??i ng? t? v?n c?a chúng tôi luôn s?n lòng h? tr?. 

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận