Bàn gh? tre quán ?n ??p & ch?t l??ng

Nội dung

Bàn gh? tre là m?t trong nh?ng lo?i n?i th?t ???c s? d?ng ph? bi?n trong các quán ?n hi?n nay. V?i v? ??p t? nhiên, tinh t? và ??c bi?t là tính b?n v?ng, bàn gh? tre ?ã tr? thành s? l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u ch? quán ?n. Trong bài vi?t này, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? nh?ng l?i ích c?a vi?c s? d?ng bàn gh? tre quán ?n, cách ch?n mua bàn gh? tre phù h?p và nh?ng m?u bàn gh? tre ??p.

Nh?ng l?i ích c?a vi?c s? d?ng bàn gh? tre trong quán ?n

Tính b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng

M?t trong nh?ng l?i ích l?n nh?t c?a vi?c s? d?ng bàn gh? tre trong quán ?n chính là tính b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng. Bàn gh? tre ???c làm t? nguyên li?u t? nhiên, không gây ô nhi?m hay tác h?i cho s?c kh?e con ng??i. ??c bi?t, vi?c s? d?ng bàn gh? tre còn giúp gi?m thi?u l??ng rác th?i nh?a trong quán ?n, ?óng góp vào vi?c b?o v? môi tr??ng.

Ngoài ra, bàn gh? tre còn có tính b?n v?ng cao, có th? s? d?ng trong th?i gian dài mà không b? h? h?ng hay m?t ?i tính th?m m?. V?i kh? n?ng ch?u ???c áp l?c và ?? b?n cao, bàn gh? tre là s? l?a ch?n hoàn h?o cho các quán ?n có l??ng khách ?ông ?úc và s? d?ng liên t?c.

T?o nên không gian ?m th?c ??c ?áo

Bàn gh? tre có v? ??p t? nhiên và tinh t?, t?o nên m?t không gian ?m th?c ??c ?áo và thu hút khách hàng. V?i s? k?t h?p gi?a màu s?c và hình dáng c?a cây tre, bàn gh? tre mang l?i c?m giác g?n g?i và ?m cúng cho không gian quán ?n. ??c bi?t, bàn gh? tre còn có th? ???c t?o hình theo nhi?u ki?u dáng khác nhau, t? ??n gi?n ??n ph?c t?p, phù h?p v?i nhi?u phong cách thi?t k? c?a quán ?n.

D? dàng v? sinh và b?o trì

Bàn gh? tre có b? m?t láng m?n và không có các khe h?, giúp vi?c v? sinh và b?o trì tr? nên d? dàng h?n. Ch? c?n lau chùi b?ng kh?n ?m ho?c s? d?ng dung d?ch r?a chén là có th? làm s?ch bàn gh? tre m?t cách nhanh chóng. ?i?u này c?ng giúp gi? cho không gian quán ?n luôn s?ch s? và g?n gàng.

Cách ch?n mua bàn gh? tre phù h?p cho quán ?n

Khi l?a ch?n bàn gh? tre cho quán ?n, chúng ta c?n xem xét m?t s? y?u t? sau ?? ??m b?o ch?t l??ng và tính th?m m? c?a s?n ph?m.

Nguyên li?u và công ngh? s?n xu?t

?? ??m b?o tính b?n v?ng và an toàn cho ng??i s? d?ng, chúng ta c?n l?a ch?n bàn gh? tre ???c làm t? nguyên li?u t? nhiên và s? d?ng công ngh? s?n xu?t hi?n ??i. Các lo?i cây tre nh? tre gai, tre m?t, cây t?m vông gai, tre trúc… th??ng ???c s? d?ng ?? làm bàn gh? tre.

Ngoài ra, c?n ki?m tra xem s?n ph?m có ???c x? lý b?ng các ph??ng pháp kh? trùng và ch?ng m?i m?t hay không.

Ki?u dáng và kích th??c

Khi ch?n mua bàn gh? tre cho quán ?n, c?n l?u ý ??n ki?u dáng và kích th??c c?a s?n ph?m. Ki?u dáng c?a bàn gh? tre nên phù h?p v?i phong cách thi?t k? c?a quán ?n, t?o nên s? hài hòa và th?m m? cho không gian. ??ng th?i, c?n tính toán kích th??c c?a bàn gh? sao cho phù h?p v?i di?n tích và s? l??ng khách trong quán.

?? b?n và tính th?m m?

?? ??m b?o tính b?n v?ng và ??p m?t c?a bàn gh? tre, chúng ta c?n l?a ch?n s?n ph?m có ?? b?n cao và ???c hoàn thi?n t?t. Bàn gh? tre nên có ?? dày và cân n?ng v?a ph?i, không quá nh? ho?c quá n?ng. ??ng th?i, c?n ki?m tra k? các chi ti?t c?a s?n ph?m nh? chân bàn, tay v?n, m?t bàn… ?? ??m b?o tính th?m m? và s? an toàn khi s? d?ng.

Nh?ng m?u bàn gh? tre ??p và sang tr?ng cho quán ?n

Bàn gh? tre m?u truy?n th?ng

Bàn gh? tre ki?u truy?n th?ng ???c bi?t ??n là l?a ch?n ph? bi?n nh?t t?i nhi?u quán ?n, không ch? vì s? ??c ?áo c?a chúng mà còn b?i tính t? nhiên và ??p m?t c?a v?t li?u làm nên chúng. S?n ph?m này ???c ch? t?o t? tre t? nhiên, th??ng có màu s?c ?m áp nh? màu vàng nâu ho?c màu cánh gián, t?o nên m?t không gian ?m cúng và g?n g?i cho b?t k? quán ?n nào. Chúng ??u có th? s? d?ng ???c nh? bàn gh? mây tre ngoài tr?i ho?c trong nhà.

Thi?t k? c?a bàn gh? tre ki?u truy?n th?ng th??ng mang ??m nét m?c m?c, ??n gi?n nh?ng vô cùng tinh t? và sang tr?ng. S? t? m? trong t?ng ???ng nét cùng v?i v? t? nhiên c?a tre t?o ra m?t s? hài hòa ??c bi?t, làm cho không gian n?i ?ây tr? nên cu?n hút và ??c ?áo h?n. Chính vì v?y, không khó hi?u khi bàn gh? tre ki?u truy?n th?ng luôn là s? l?a ch?n hàng ??u ?? t?o ?i?m nh?n và thu hút khách hàng trong không gian ?m th?c.

Bàn gh? tre t?m vông

Bàn gh? tre t?m vông là m?t trong nh?ng m?u bàn gh? tre ??c ?áo và ??p m?t. V?i hình dáng u?n cong c?a cây tre t?m vông, bàn gh? tre t?m vông mang l?i s? m?m m?i và tho?i mái khi ng?i. ??c bi?t, bàn gh? tre t?m vông còn có th? ???c t?o hình theo nhi?u ki?u dáng khác nhau, t? ??n gi?n ??n ph?c t?p, t?o nên s? ?a d?ng và s? l?a ch?n cho quán ?n.

Bàn gh? tre ki?u vintage

?ây là m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho nh?ng không gian mang ??m d?u ?n c?a quá kh?. Thi?t k? nhà hàng b?ng tre theo phong cách c? ?i?n, bàn gh? này mang l?i m?t s? thanh l?ch và ??c ?áo cho b?t k? không gian nào. V?i ch?t li?u làm t? tre c?, b? m?t bàn gh? th??ng có màu nâu s?m ho?c màu ?en, t?o nên m?t v? ??p m?nh m? và sang tr?ng. S? k?t h?p gi?a ch?t li?u t? nhiên và phom dáng vintage t?o ra m?t không gian ?m áp và ??y nét ??c tr?ng riêng bi?t. Nh?ng ???ng nét tinh t? trên bàn gh? tre là bi?u t??ng c?a s? tinh t? và s? t? m? trong t?ng ???ng c?t và hoàn thi?n. ?ây chính là ?i?m nh?n giúp không gian tr? nên ??c bi?t và thu hút s? chú ý c?a m?i ng??i. M?u bàn gh? tre này không ch? là m?t s?n ph?m n?i th?t mà còn là m?t tác ph?m ngh? thu?t, th? hi?n s? ?am mê và tinh th?n sáng t?o trong vi?c k?t h?p gi?a v?t li?u t? nhiên và ý t??ng thi?t k? hi?n ??i. 

Báo giá bàn gh? tre quán ?n

B?ng giá bàn gh? tre quán ?n th??ng dao ??ng t? 1 tri?u ??ng ??n 4 tri?u ??ng tùy vào lo?i và kích th??c c?a s?n ph?m. Tuy nhiên, ?? có ???c b?ng giá chính xác và c?p nh?t nh?t. B?n hãy liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? ???c ??i ng? nhân viên c?a chúng tôi h? tr? t? v?n và báo giá trong th?i gian s?m nh?t.

M?t l?u ý quan tr?ng khi mua hàng là b?n hãy ch?n nh?ng ??n v? có uy tín trong l?nh v?c n?i th?t tre và hãy ki?m tra bàn gh? k? càng tr??c khi mua hàng.

Liên h? mua bàn gh? tre quán ?n ch?t l??ng giá t?t

B?n ?ang tìm ki?m ??a ch? mua bàn gh? tre cho quán ?n c?a mình? Hãy ??n v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. Chúng tôi chuyên cung c?p các lo?i bàn gh? tre ch?t l??ng cao v?i giá thành c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng.

T?i sao nên ch?n Tre T?m Vông ?àm Ph??ng:

  • Ch?t l??ng cao: Chúng tôi s? d?ng ngu?n nguyên li?u tre t? nhiên 100%, ???c ch?n l?c k? càng và x? lý theo quy trình nghiêm ng?t ?? ??m b?o ?? b?n và ??p cho s?n ph?m.
  • Giá t?t: ?àm Ph??ng là nhà s?n xu?t tr?c ti?p nên giá thành s?n ph?m luôn c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng.
  • M?u mã ?a d?ng: Chúng tôi có nhi?u m?u mã bàn gh? tre ?a d?ng, phù h?p v?i m?i phong cách quán ?n.
  • D?ch v? chuyên nghi?p: Chúng tôi có ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, am hi?u v? s?n ph?m và luôn s?n sàng t? v?n cho b?n l?a ch?n ???c s?n ph?m phù h?p nh?t.

Liên h? ngay v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? ???c t? v?n và báo giá chi ti?t.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận