Bàn gh? tre Bình D??ng ??p, b?n

Nội dung

Bàn gh? tre t? lâu ?ã tr? thành m?t ph?n không th? thi?u trong không gian s?ng c?a ng??i dân Vi?t Nam. V?i ch?t li?u b?n ??p, tính th?m m? cao và giá thành ph?i ch?ng, ?ây là s?n ph?m ???c ?a chu?ng trong nhi?u gia ?ình. Hãy cùng tìm hi?u v? bàn gh? tre Bình D??ng qua bài vi?t này nhé.

L?i ích c?a vi?c s? d?ng bàn gh? tre

Tính b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng

Tre là m?t lo?i cây thân thi?n v?i môi tr??ng, có t?c ?? phát tri?n nhanh chóng, giúp ti?t ki?m n?ng l??ng và tài nguyên trong quá trình s?n xu?t.

Bàn gh? tre có th? s? d?ng lâu dài, ít b? m?i m?t, cong vênh, mang ??n s? an tâm cho ng??i dùng.

Tính th?m m? cao

Bàn gh? tre s? h?u v? ??p m?c m?c, t? nhiên, phù h?p v?i nhi?u phong cách n?i th?t khác nhau, t? hi?n ??i ??n c? ?i?n. Vân tre t? nhiên t?o nên nh?ng h?a ti?t tinh t?, góp ph?n tô ?i?m cho không gian thêm trang nhã và ?m cúng.

Nh? và d? di chuy?n

Tre có tr?ng l??ng nh?, cho phép b?n d? dàng di chuy?n bàn gh? trong nhà mà không t?n nhi?u công s?c. ?i?u này r?t thu?n ti?n khi b?n mu?n thay ??i v? trí n?i th?t ho?c v? sinh nhà c?a.

M?u bàn gh? tre Bình D??ng ??p

M?t s? m?u bàn gh? tre ?ang ???c cung c?p ph? bi?n trên th? tr??ng hi?n nay ?? b?n tham kh?o:

B? bàn gh? tròn

B? bàn gh? tròn b?ng tre mang ??n s? sum h?p, ?m cúng cho gia ?ình. M?t bàn tròn giúp ti?t ki?m không gian, t?o c?m giác g?n g?i khi trò chuy?n hay dùng b?a cùng nhau.

Gh? ???c thi?t k? v?i ?? cong v?a ph?i, cho b?n t? th? ng?i tho?i mái trong th?i gian dài. ?ây c?ng là m?u bàn gh? mây tre ngoài tr?i ???c ?a chu?ng.

B? bàn gh? ch? nh?t

B? bàn gh? ch? nh?t truy?n th?ng v?i ki?u dáng ??n gi?n, phù h?p v?i nhi?u không gian r?ng rãi. M?t bàn r?ng rãi, giúp b?n bày trí ???c nhi?u món ?n, ?? dùng c?n thi?t. Gh? ???c trang b? tay v?n, nâng ?? cánh tay và t?o c?m giác th? thái khi ng?i.

B? bàn gh? sofa

B? bàn gh? sofa tre hi?n ??i ?em l?i s? ti?n nghi và sang tr?ng cho không gian phòng khách. M?u b? bàn gh? tre u?ng trà ??p ???c b?c ??m êm ái, t?o s? tho?i mái t?i ?a khi s? d?ng. Bàn v?i m?t bàn r?ng, giúp b?n ti?p khách và th??ng trà m?t cách tho?i mái.

Báo giá bàn gh? Tre Bình D??ng

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?ang cung c?p các m?u bàn gh? tre hi?n ??i v?i m?c giá trung bình dao ??ng t? 1.000.000 – 4.000.000 ??ng. M?c giá chênh l?ch ph? thu?c vào thi?t k? bàn gh? tre, s? l??ng bàn gh? và kích th??c mà khách hàng l?a ch?n.

?? ???c báo giá chính xác h?n, khách hàng hãy liên h? v?i chúng tôi nhân viên s? t? v?n giúp quý khách hàng l?a ch?n ???c m?u bàn gh? ?ng ý nh?t.

Cách b?o qu?n bàn gh? tre hi?u qu?

D??i ?ây là m?t s? l?u ý trong quá trình s? d?ng bàn gh? tre b?n nên tham kh?o:

B?o qu?n

  • Tránh ??t bàn gh? tre ? n?i có ánh n?ng tr?c ti?p ho?c ?? ?m cao, có th? gây n?t n?, m?i m?t.
  • N?u ??t ngoài tr?i, nên ph? m?t l?p v?i ho?c nh?a che ch?n ?? b?o v? s?n ph?m kh?i tác ??ng c?a th?i ti?t.
  • Th??ng xuyên v? sinh bàn gh? tre b?ng kh?n ?m ?? lo?i b? b?i b?n, h?n ch? tình tr?ng ? màu ho?c ?m m?c.

V? sinh

  • S? d?ng n??c s?ch và kh?n m?m ?? lau s?ch b? m?t tre.
  • V?i v?t b?n c?ng ??u, có th? s? d?ng dung d?ch pha loãng g?m xà phòng ho?c gi?m và n??c ?? v? sinh.
  • Sau khi v? sinh, lau l?i b?ng kh?n khô ?? lo?i b? n??c ??ng, tránh ?m m?c. Giá bàn gh? tre Bình D??ng

??a ch? cung c?p bàn gh? tre giá t?t

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là ??n v? chuyên cung c?p bàn gh? tre Bình D??ng uy tín và ch?t l??ng. Chúng tôi cam k?t:

  • S?n xu?t t? 100% tre t? nhiên, b?n ??p, không cong vênh, m?i m?t.
  • Thi?t k? ?a d?ng, ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a quý khách hàng.
  • Giá thành c?nh tranh, ch? ?? b?o hành lâu dài.
  • Giao hàng nhanh chóng, ??m b?o ch?t l??ng ??n t?n tay khách hàng.

?? ???c h? tr? t? v?n và báo giá chi ti?t h?n, khách hàng hãy liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng qua thông tin d??i ?ây nhân viên s? ph?n h?i trong th?i gian s?m nh?t.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận