Bàn gh? tre quán cà phê ??p

Nội dung

Quán cà phê là n?i mà nhi?u ng??i th??ng xuyên ??n ?? tìm ki?m s? th? giãn và th??ng th?c nh?ng ly cà phê th?m ngon. Vì v?y, vi?c trang trí không gian quán cà phê sao cho ?n t??ng và thu hút khách hàng là ?i?u r?t quan tr?ng. Trong ?ó, bàn gh? là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng ?? t?o nên không gian ??c bi?t cho quán cà phê c?a b?n. Trong bài vi?t này, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? bàn gh? tre quán cà phê m?t trong nh?ng món n?i th?t sân v??n ???c nhi?u khách hàng yêu thích vì s? g?n g?i và t? nhiên.

Nh?ng ?u ?i?m c?a bàn gh? tre quán cà phê

Bàn gh? tre là s?n ph?m ???c làm t? cây tre t? nhiên, có tính th?m m? cao và mang l?i nét ??p t? nhiên cho không gian quán cà phê.

?ây c?ng là lý do t?i sao bàn gh? tre ???c nhi?u quán cà phê l?a ch?n ?? trang trí cho không gian c?a mình. D??i ?ây là nh?ng ?u ?i?m n?i b?t c?a bàn gh? tre quán cà phê:

Thi?t k? ??c ?áo và sang tr?ng

Bàn gh? tre có thi?t k? ??n gi?n nh?ng vô cùng tinh t? và ??p m?t. V?i s? k?t h?p gi?a nh?ng ???ng nét t? nhiên c?a cây tre và s? khéo léo trong cách gia công, bàn gh? tre mang l?i v? ??p ??c ?áo và sang tr?ng cho không gian quán cà phê. B?n có th? d? dàng tìm th?y nh?ng m?u bàn gh? tre v?i các ki?u dáng và kích th??c khác nhau ?? phù h?p v?i không gian và phong cách c?a quán cà phê c?a b?n.

?? b?n cao và d? b?o qu?n

V?i nguyên li?u chính là cây t?m vông gai, tre t? nhiên, bàn gh? tre có ?? b?n cao và có th? s? d?ng trong th?i gian dài mà không b? h? h?ng hay bi?n d?ng. ?i?u này giúp b?n ti?t ki?m ???c chi phí cho vi?c thay th? bàn gh? th??ng xuyên. Ngoài ra, bàn gh? tre c?ng r?t d? b?o qu?n và v? sinh. B?n ch? c?n lau chùi b?ng kh?n ?m ho?c bàn ch?i nh? ?? lo?i b? b?i b?n và gi? cho bàn gh? luôn s?ch s?.

Thân thi?n v?i môi tr??ng

V?i xu h??ng b?o v? môi tr??ng ngày càng ???c quan tâm, vi?c s? d?ng bàn gh? tre là m?t l?a ch?n thích h?p cho các quán cà phê. Vì bàn gh? tre ???c làm t? cây tre t? nhiên, không gây ô nhi?m hay ??c h?i cho môi tr??ng.

??ng th?i, khi b?n s? d?ng bàn gh? tre, b?n c?ng ?ang góp ph?n gi?m thi?u s? lãng phí tài nguyên và b?o v? môi tr??ng xung quanh.

M?u bàn gh? tre quán cà phê

Hi?n nay, có r?t nhi?u m?u bàn gh? tre ???c s?n xu?t và phân ph?i trên th? tr??ng. Tùy vào nhu c?u và phong cách c?a quán cà phê, b?n có th? l?a ch?n cho mình nh?ng m?u bàn gh? tre phù h?p. D??i ?ây là m?t s? m?u bàn gh? tre quán cà phê ???c ?a chu?ng hi?n nay:

Bàn gh? tre ??n gi?n

?ây là m?t trong nh?ng m?u bàn gh? tre ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t trong các quán cà phê. V?i thi?t k? ??n gi?n, g?n nh? và d? di chuy?n, bàn gh? tre ??n gi?n thích h?p cho các quán cà phê có không gian nh? ho?c mu?n t?o c?m giác tho?i mái và g?n g?i v?i khách hàng.

Bàn gh? tre cao c?p

V?i thi?t k? sang tr?ng và tinh t?, bàn gh? tre cao c?p th??ng ???c s? d?ng trong các quán cà phê có không gian r?ng và mu?n t?o nên ?i?m nh?n ??c bi?t cho không gian c?a mình. Bàn gh? tre cao c?p th??ng có giá thành cao h?n so v?i các m?u khác nh?ng l?i mang l?i v? ??p và ch?t l??ng t?t h?n.

Giá c?a bàn gh? tre quán cà phê

Giá c?a bàn gh? tre quán cà phê th??ng dao ??ng t? 1.000.000 – 4.000.000  ??ng tùy thu?c vào m?u mã, ch?t li?u và kích th??c c?a s?n ph?m. 

B?n c?ng có th? l?a ch?n các m?u bàn gh? b?ng mây tre thanh lý giá r? ?? có th? ti?t ki?m chi phí nh?ng v?n s? h?u ???c nh?ng m?u bàn gh? tre ??p và ch?t l??ng, b?n có th? liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? ???c h? tr? t? v?n mua bàn gh? tre quán cà phê uy tín và ch?t l??ng.

Cách ch?n l?a bàn gh? tre cho quán cà phê

Khi ch?n l?a bàn gh? tre cho quán cà phê, b?n c?n l?u ý m?t s? y?u t? sau ?? có th? ch?n ???c s?n ph?m phù h?p v?i không gian và phong cách c?a quán cà phê:

Kích th??c và s? l??ng

Tr??c khi mua bàn gh? tre, b?n c?n xác ??nh kích th??c và s? l??ng bàn gh? c?n thi?t cho không gian quán cà phê c?a mình. N?u không gian quán cà phê nh?, b?n có th? ch?n nh?ng m?u bàn gh? tre ??n gi?n và nh? g?n ?? ti?t ki?m di?n tích. N?u không gian r?ng, b?n có th? l?a ch?n nh?ng m?u bàn gh? tre cao c?p và có kích th??c l?n h?n.

Phong cách và màu s?c

Bàn gh? tre có th? ???c s?n bóng ho?c s?n ph? b?o v? theo ý mu?n ?? phù h?p v?i không gian và phong cách c?a quán cà phê. B?n có th? ch?n nh?ng m?u bàn gh? tre có màu s?c t??ng ph?n ?? t?o ?i?m nh?n cho không gian ho?c ch?n màu s?c t??ng ??ng v?i màu s?c ch? ??o c?a quán cà phê.

Ch?t li?u và ?? b?n

Khi mua bàn gh? tre, b?n nên ki?m tra k? ch?t li?u và ?? b?n c?a s?n ph?m. Bàn gh? tre ???c làm t? cây tre t? nhiên nên có ?? b?n cao, tuy nhiên, b?n c?ng nên ki?m tra k? các chi ti?t nh? kh?p n?i, tay v?n và ph?n chân c?a bàn gh? ?? ??m b?o s?n ph?m không b? h? h?ng trong quá trình s? d?ng.

??a ch? mua bàn gh? tre quán cà phê

N?u b?n ch?a bi?t mua bàn gh? mây tre ?an ? ?âu thì Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín và ch?t l??ng ?? mua bàn gh? tre quán cà phê t?i Vi?t Nam. V?i h?n 10 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t và phân ph?i bàn gh? tre, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng và giá c? h?p lý.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng có ?a d?ng các m?u mã và kích th??c c?a bàn gh? tre ?? khách hàng có th? l?a ch?n phù h?p v?i không gian và phong cách c?a quán cà phê. Ngoài ra, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng còn nh?n ??t hàng theo yêu c?u c?a khách hàng v? m?u mã, kích th??c và màu s?c.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận