Cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n ??p

Nội dung

B?n mu?n t?o ra m?t không gian s?ng g?n g?i v?i thiên nhiên và mang l?i c?m giác th? thái cho gia ?ình mìn. Bàn gh? b?ng tre chính là l?a ch?n hoàn h?o cho b?n. V?i s? k?t h?p gi?a v? ??p t? nhiên c?a tre và s? tinh t? trong thi?t k?, bàn gh? tre ?ã tr? thành xu h??ng ???c ?a chu?ng trong n?i th?t hi?n ??i. N?u b?n mu?n t? tay làm bàn gh? tre ?? th?a mãn ni?m ?am mê sáng t?o và ti?t ki?m chi phí, hãy cùng tìm hi?u cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n qua bài vi?t này.

Tìm hi?u v? tre và các ?ng d?ng trong n?i th?t

Tre là m?t lo?i cây có ngu?n g?c t? các vùng nhi?t ??i và c?n nhi?t ??i. V?i tính linh ho?t và ?? b?n cao, tre ?ã ???c s? d?ng r?ng rãi trong nhi?u l?nh v?c, ??c bi?t là trong n?i th?t. Tre có th? ???c s? d?ng ?? làm bàn gh?, gi??ng, t? và nhi?u ?? dùng khác. V?i v? ??p t? nhiên và s? g?n g?i v?i thiên nhiên, bàn gh? tre ?ã tr? thành m?t ph?n không th? thi?u trong các không gian s?ng hi?n ??i.

Các ?ng d?ng c?a tre trong n?i th?t không ch? mang l?i v? ??p mà còn có nhi?u l?i ích khác nh?:

  • Tính thân thi?n v?i môi tr??ng: Tre là m?t ngu?n tài nguyên tái t?o và không gây h?i cho môi tr??ng. Vi?c s? d?ng tre trong n?i th?t giúp gi?m thi?u l??ng rác th?i và b?o v? môi tr??ng.
  • ?? b?n cao: Tre có tính ch?t ch?ng m?i m?t và ch?u ???c áp l?c l?n, do ?ó bàn gh? tre có tu?i th? cao và không c?n b?o trì th??ng xuyên.
  • Giá thành ph?i ch?ng: So v?i các lo?i g? quý hi?m, tre có giá thành r? h?n nhi?u. Vi?c s? d?ng tre ?? làm bàn gh? s? giúp ti?t ki?m chi phí cho gia ?ình b?n.

?? ???c h? tr? t? v?n giá b? bàn gh? tre trúc bao nhiêu khách hàng hãy liên h? v?i nhân viên c?a Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, nhân viên s? ph?n h?i trong th?i gian s?m nh?t.

Các công c? c?n thi?t ?? làm bàn gh? b?ng tre

Tr??c khi b?t ??u làm bàn gh? tre, b?n c?n chu?n b? các công c? và v?t li?u c?n thi?t sau:

Công c?

Máy khoan: Dùng ?? khoan l? trên tre.

Búa: Dùng ?? ?óng ghim và ?óng m?i n?i gi?a các chi ti?t c?a bàn gh?.

C?a: Dùng ?? c?t thanh tre theo kích th??c phù h?p

?inh và ?c vít: Dùng ?? k?t n?i các chi ti?t c?a bàn gh?.

B? d?ng c? ?o: Dùng ?? ?o kích th??c và góc c?nh c?a các chi ti?t.

V?t li?u

Thanh tre: Là nguyên li?u chính ?? làm bàn gh? tre. B?n có th? tìm mua thanh tre t?i các c?a hàng n?i th?t ho?c các ch? ?? g?.

Keo dán g?: Dùng ?? k?t n?i các chi ti?t c?a bàn gh? v?i nhau.

S?n và b?o v? g?: N?u b?n mu?n bàn gh? có màu s?c và b? m?t bóng ??p, b?n có th? s?n và b?o v? g? sau khi hoàn thành s?n ph?m.

Các b??c làm bàn gh? tre ??n gi?n

?? làm bàn gh? tre ??n gi?n, b?n có th? làm theo các b??c sau:

B??c 1: Thi?t k? và l?p k? ho?ch

Tr??c khi b?t ??u làm bàn gh? tre, b?n c?n có m?t k? ho?ch thi?t k? chi ti?t. B?n có th? tham kh?o m?u b? bàn gh? u?ng trà ??p ho?c s? d?ng các ph?n m?m thi?t k? ?? t?o ra m?t b?n thi?t k? 3D.

K? ho?ch này s? giúp b?n bi?t ???c s? l??ng và kích th??c c?a các chi ti?t c?n chu?n b?.

B??c 2: Chu?n b? các chi ti?t c?a bàn gh?

Sau khi có k? ho?ch thi?t k?, b?n có th? b?t ??u chu?n b? các chi ti?t c?a bàn gh?. Dùng máy khoan ?? khoan l? trên các thanh tre theo kích th??c và v? trí ?ã ???c thi?t k?. Sau ?ó, dùng c?a ?? c?t và u?n cong các thanh tre theo hình dáng mong mu?n.

B??c 3: L?p ráp các chi ti?t

B?t ??u t? các chi ti?t nh? nh?t, b?n có th? b?t ??u l?p ráp các chi ti?t c?a bàn gh?. S? d?ng keo dán g? và ?inh ?? k?t n?i các chi ti?t v?i nhau. N?u c?n thi?t, b?n có th? s? d?ng búa ?? ?óng ghim các chi ti?t ch?c ch?n h?n.

B??c 4: Hoàn thi?n bàn gh?

Sau khi l?p ráp xong, b?n có th? s?n và b?o v? bàn gh? ?? t?ng tính th?m m? và ?? b?n cho s?n ph?m. B?n có th? s? d?ng các lo?i s?n và b?o v? g? phù h?p v?i màu s?c và ki?u dáng c?a bàn gh?.

L?u ý khi làm bàn gh? tre

Ch?n lo?i tre có ch?t l??ng t?t và không b? m?i m?t ?? ??m b?o ?? b?n c?a bàn gh?. Khi khoan l? trên tre, hãy ??t m?t m?nh g? d??i ?áy ?? tránh làm h?ng b? m?t c?a tre.

N?u b?n không t? tin làm bàn gh? tre t? ??u, b?n có th? mua các chi ti?t s?n có và l?p ráp theo h??ng d?n ho?c thuê ng??i th? lành ngh? ?? làm giúp. Tránh ?? bàn gh? tre ti?p xúc v?i n??c ho?c ánh n?ng m?t tr?i tr?c ti?p ?? tránh làm h?ng b? m?t và màu s?c c?a tre.

??a ch? mua bàn gh? tre giá t?t và ch?t l??ng

N?u b?n ?ang tìm ki?m ??a ch? mua bàn gh? tre ch?t l??ng và có giá t?t, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng có th? là m?t l?a ch?n phù h?p. Tre T?m Vông là m?t trong nh?ng c?a hàng chuyên v? s?n ph?m t? tre ? ?àm Ph??ng, n?i b?n có th? tìm th?y nhi?u s?n ph?m bàn gh? tre ?a d?ng v? ki?u dáng và ch?t l??ng.

Khi ??n Tre T?m Vông, b?n s? ???c t? v?n và h? tr? t? nhân viên v? các s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u c?a mình. Nhân viên t? v?n s? giúp b?n ch?n l?a các m?u bàn gh? tre phù h?p v?i không gian s? d?ng c?ng nh? theo ?úng phong cách b?n mong mu?n.

V? m?t ch?t l??ng, Tre T?m Vông ???c bi?t ??n là ??a ch? tin c?y, v?i s?n ph?m ???c làm t? tre t? nhiên ch?t l??ng cao và ???c ch? tác b?i các ngh? nhân lành ngh?.

Hãy liên h? ngay v?i Tre ?àm Ph??ng ?? ???c h? tr? t? v?n và báo giá các s?n ph?m n?i th?t tre trong th?i gian s?m nh?t.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận