Giá bàn gh? tre quán nh?u bao nhiêu?

Nội dung

B?n chu?n b? m? quán nh?u s? d?ng n?i th?t tre m?c m?c và gi?n d?. Tuy nhiên, n?u b?n ch?a bi?t nhi?u thông tin v? giá bàn gh? tre quán nh?u. B?n mu?n tìm hi?u v? m?c giá này ?? có th? lên k? ho?ch tài chính và ??m b?o r?ng ý t??ng c?a mình. Hãy cùng Tre ?àm Ph??ng tìm hi?u chi ti?t h?n qua bài vi?t này nhé.

?u ?i?m c?a bàn gh? tre quán nh?u

Bàn gh? tre quán nh?u không ch? là m?t l?a ch?n ?áng giá cho nh?ng ng??i mu?n t?o ra m?t không gian quán ?m áp và g?n g?i mà còn là m?t bi?u t??ng c?a s? giao thoa gi?a thiên nhiên và con ng??i.

Ch?t li?u t? nhiên, b?n b?

Tre, v?i tính ch?t t? nhiên và kh? n?ng tái t?o, không ch? là m?t v?t li?u lý t??ng mà còn góp ph?n vào vi?c b?o v? môi tr??ng. S? b?n b? c?a bàn gh? tre c?ng là ?i?m m?nh không th? ph? nh?n.

Nh? quá trình x? lý k? l??ng, chúng có kh? n?ng ch?u ???c s? ?nh h??ng c?a th?i ti?t và môi tr??ng xung quanh, t? ?ó mang l?i ?? b?n cao và s? ?n ??nh trong vi?c s? d?ng. ?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c b?n có th? s? d?ng chúng trong nhi?u n?m mà không c?n lo l?ng v? vi?c thay th?.

Tính th?m m? cao

Không ch? v? m?t ch?c n?ng, bàn gh? tre còn là m?t tác ph?m ngh? thu?t ??p m?t. V?i v? ??p t? nhiên, màu s?c ?m áp và hòa quy?n cùng không gian, chúng t?o nên m?t c?m giác th?m m? ??c ?áo và tinh t?. S? m?c m?c và g?n g?i c?a tre khi?n cho không gian tr? nên thân thi?n và tho?i mái h?n.

Giá thành h?p lý

So v?i bàn gh? làm t? g?, bàn gh? tre th??ng có giá thành r? h?n, ?i?u này phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng, t? ng??i tiêu dùng thông th??ng ??n các doanh nghi?p kinh doanh trong l?nh v?c nhà hàng, quán nh?u. ?i?u này không ch? giúp ti?t ki?m chi phí mà còn t?o ?i?u ki?n cho nhi?u ng??i có th? ti?p c?n và t?n h??ng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng.

M?u bàn gh? tre quán nh?u ph? bi?n

D??i ?ây là m?t s? m?u b? bàn gh? tre u?ng trà ??p dành cho các quán ?n, quán nh?u ?? b?n tham kh?o: 

M?u bàn gh? tre ?an

Trong th? gi?i c?a ngh? thu?t th? công, bàn gh? tre ?an n?i lên nh? m?t bi?u t??ng c?a s? tinh t? và s? t? m?. B?ng cách k?t h?p nh?ng s?i tre nh? thành nh?ng ???ng nét tinh x?o, bàn gh? tre ?an không ch? mang l?i v? ??p m? thu?t mà còn t?o ra không gian thoáng ?ãng và g?n g?i v?i thiên nhiên.

???c ch? t?o t? s? chi ti?t và t? m? c?a nh?ng ng??i th? lành ngh?, m?i chi?c bàn gh? tre ?an là m?t tác ph?m ngh? thu?t ??c ?áo, d? dàng gây ?n t??ng v?i khách hàng. ?ây là l?a ch?n ph? bi?n c?a nhi?u nhà hàng và quán nh?u.

Bàn gh? tre nguyên kh?i

M?u bàn này ???c ch? tác t? nh?ng kh?i tre l?n, t?o ra m?t v? ngoài ?n t??ng và sang tr?ng. V?i s? t? m? trong t?ng ???ng nét, bàn gh? tre nguyên kh?i không ch? là n?i ng??i ta ng?i mà còn là tác ph?m ngh? thu?t ??c ?áo. Khác bi?t hoàn toàn so v?i các lo?i bàn gh? thông th??ng, nh?ng chi?c bàn gh? tre nguyên kh?i th??ng ???c ??t trong nh?ng không gian ??c bi?t. Bàn gh? tre nguyên kh?i là ?i?m nh?n hoàn h?o cho nh?ng không gian quán nh?u, tôn lên v? ??ng c?p và s? sang tr?ng c?a không gian.

Bàn gh? tre k?t h?p v?t li?u khác

S? k?t h?p c?a tre v?i các ch?t li?u khác nh? mây, n?m, và kính t?o ra nh?ng b? bàn gh? ??c ?áo và ?n t??ng. B?ng cách này, không ch? mang l?i s? ?a d?ng v? ki?u dáng mà còn t?o ra s? sang tr?ng và hi?n ??i cho không gian.

?i?u này ??c bi?t phù h?p v?i các quán nh?u ho?c nhà hàng có phong cách hi?n ??i và tr? trung. S? k?t h?p này không ch? làm cho không gian tr? nên ??c ?áo mà còn mang l?i c?m giác tho?i mái và ti?n nghi cho khách hàng.

Giá bàn gh? tre quán nh?u

Giá b? bàn gh? tre trúc bao nhiêu? Các m?u bàn gh? tre quán nh?u hi?n nay dao ??ng t? 1.000.000 – 4.000.000 ??ng. M?c giá chênh l?ch ph? thu?c vào kích th??c và ch?t li?u làm bàn gh? tre. Bên c?nh ?ó các m?u bàn gh? tre quán nh?u có ?? hoàn thi?n, s? công phu trong chi ti?t c?ng có th? ?nh h??ng ??n giá c? c?a bàn gh?. ??c bi?t khi mua bàn gh? tre m? quán nh?u, khách hàng nên mua v?i s? l??ng l?n ?? ti?t ki?m ???c nhi?u chi phí h?n.

?? ???c h? tr? t? v?n và báo giá chi ti?t h?n v? các m?u bàn gh? b?ng tre, khách hàng hãy liên h? v?i ??n v? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, nhân viên c?a chúng tôi s? ph?n h?i trong th?i gian s?m nh?t.

Liên h? mua bàn gh? tre giá t?t

B?n ?ang tìm ki?m ??a ch? mua bàn gh? tre ch?t l??ng v?i m?c giá h?p lý? Hãy liên h? ngay v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? s? h?u nh?ng s?n ph?m ??p, b?n và phù h?p v?i không gian c?a b?n. V?i kinh nghi?m nhi?u n?m trong ngh? và s? d?ng ngu?n nguyên li?u tre t? nhiên, chúng tôi cam k?t mang ??n nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao c?p v?i giá thành c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng. ??ng b? l? c? h?i này, hãy liên h? ngay ?? ???c t? v?n và ??t hàng bàn gh? tre ?ng ý nh?t qua thông tin d??i ?ây.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận