Cây t?m vông gai là gì?

Nội dung

T?m vông gai là m?t lo?i cây c?nh ???c nhi?u ng??i yêu thích b?i s? ?a d?ng trong hình dáng và màu s?c c?a lá, ??c bi?t là nh?ng chi?c lá có gai nh?n. Ngoài ra, cây còn có tác d?ng làm mát không gian, giúp t?o ra m?t không gian xanh và d? ch?u. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? cây t?m vông gai c?ng nh? cách tr?ng và ch?m sóc nó nhé!

T?m vông gai là cây gì?

??c ?i?m 

Cây t?m vông gai thu?c h? Tre, có tên khoa h?c là Bambusa multiplex. ?ây là m?t lo?i cây có ngu?n g?c t? Trung Qu?c và ???c tr?ng r?ng rãi ? các n??c Châu Á nh? Vi?t Nam, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Thái Lan,…

T?m vông gai có thân cây l?n h?n cây t?m vông th??ng. Nó có thân cao t? 15 – 20m, ???ng kính kho?ng 2 – 3cm, không dày ??c nh? t?m vông th??ng. Cành m?c ra ? d??i g?c nhi?u h?n và có nhi?u gai nh?n. Lá t?m vông gai có hình d?ng h?p, dài và có gai nh?n ? m?t trên, màu xanh ??m. Cây có kh? n?ng sinh tr??ng r?t nhanh, ch? trong vòng 1 – 2 n?m ?ã có th? ??t chi?u cao lên ??n 4 – 5m.

Tác d?ng

T?m vông gai không ch? là m?t lo?i cây c?nh ??p m?t mà còn có nhi?u tác d?ng h?u ích khác nhau:

 • Làm mát không gian: V?i lá xanh mát và kh? n?ng phát tri?n nhanh chóng, cây t?m vông gai là m?t l?a ch?n tuy?t v?i ?? làm mát không gian trong nh?ng ngày n?ng nóng.
 • L?c không khí: Theo nghiên c?u c?a NASA, t?m vông gai có kh? n?ng l?c các ch?t ??c h?i trong không khí nh? formaldehyde, benzen và xylene.
 • Gi?m ti?ng ?n: Nh? vào c?u trúc lá và thân cây dài, t?m vông gai có kh? n?ng gi?m ti?ng ?n hi?u qu?, làm cho không gian s?ng c?a chúng ta yên t?nh h?n.
 • T?o c?nh quan xanh mát: V?i hình dáng ?a d?ng và màu s?c b?t m?t, cây t?m vông gai là m?t l?a ch?n tuy?t v?i ?? trang trí cho khu v??n hay ban công nhà b?n.

H??ng d?n cách tr?ng và ch?m sóc cây t?m vông gai

Cách tr?ng cây 

?? tr?ng t?m vông gai, b?n c?n chu?n b? các v?t li?u sau:

 • G?c cây t?m vông gai: B?n có th? mua g?c t?m vông gai t?i các c?a hàng cây c?nh ho?c ??t mua online. Tham kh?o giá cây gi?ng t?m vông ?? có cho mình l?a ch?n phù h?p..
 • Ch?u tr?ng: N?u b?n mu?n tr?ng cây trong nhà, hãy ch?n ch?u có ???ng kính kho?ng 30cm. N?u tr?ng ngoài tr?i, b?n có th? ch?n ch?u l?n h?n.
 • ??t tr?ng: ??t tr?ng cây t?m vông gai c?n có ?? thoát n??c t?t, giàu dinh d??ng và pH trung tính.
 • Phân bón: B?n có th? s? d?ng phân h?u c? ho?c phân bón chuyên d?ng cho cây c?nh ?? bón cho cây.

Quá trình tr?ng t?m vông gai nh? sau:

 • B??c 1: Chu?n b? ch?u và ??t tr?ng: ??t m?t l?p ?áy ch?u b?ng s?i ho?c g?m s? ?? t?o ?? thoát n??c t?t. Sau ?ó, ?? ??t vào ch?u và làm ??u b? m?t ??t.
 • B??c 2: Làm ?m ??t: Tr??c khi tr?ng cây, b?n c?n làm ?m ??t b?ng cách t??i n??c vào ??t và ??i ??n khi n??c th?m ??u vào ??t.
 • B??c 3: Tr?ng cây: ??t g?c cây vào trong ch?u và ?? ??t xung quanh g?c, ??m b?o r?ng g?c cây ???c che kín b?i ??t.
 • B??c 4: T??i n??c: Sau khi tr?ng cây, b?n c?n t??i n??c ??u cho cây và ??t ch?u ? n?i có ánh n?ng m?t tr?i tr?c ti?p trong kho?ng 6 gi? m?i ngày.

Cách ch?m sóc cây

?? t?m vông gai phát tri?n t?t và ??p m?t, b?n c?n chú ý ??n vi?c ch?m sóc cây nh? sau:

 • T??i n??c: Cây t?m vông gai c?n ???c t??i n??c ??u và ?? l??ng. Tuy nhiên, b?n c?ng không nên t??i quá nhi?u n??c ?? tránh làm cho ??t b? ng?p úng.
 • Bón phân: B?n có th? bón phân cho cây vào mùa xuân và mùa thu hàng n?m. N?u s? d?ng phân h?u c?, b?n có th? bón phân m?i tháng m?t l?n.
 • C?t t?a: ?? cây luôn có hình dáng ??p và kh?e m?nh, b?n c?n c?t t?a nh?ng cành lá b? khô ho?c h? h?i.
 • Ki?m tra sâu b?nh: Th??ng xuyên ki?m tra cây ?? phát hi?n s?m các sâu b?nh và x? lý k?p th?i ?? tránh ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a cây.

M?t s? l?u ý khi tr?ng và ch?m sóc t?m vông gai

L?u ý khi tr?ng 

 • Ch?n ch?u và ??t tr?ng phù h?p: ?? cây có th? phát tri?n t?t, b?n c?n ch?n ch?u và ??t tr?ng phù h?p v?i kích th??c và yêu c?u c?a cây.
 • Tránh ánh n?ng m?t tr?i quá nóng: M?c dù t?m vông gai có th? ch?u ???c ánh n?ng m?t tr?i tr?c ti?p, nh?ng n?u ánh n?ng quá nóng s? làm cho lá cây b? khô và cháy n?ng.
 • Cung c?p ?? n??c: Cây t?m vông gai c?n ???c t??i n??c ??u và ?? l??ng ?? phát tri?n t?t.

L?u ý khi ch?m sóc 

 • Ki?m tra ?? ?m ??t: B?n c?n ki?m tra ?? ?m ??t th??ng xuyên ?? ??m b?o r?ng ??t không b? khô quá nhi?u ho?c ng?p n??c.
 • Ki?m tra sâu b?nh: Th??ng xuyên ki?m tra cây ?? phát hi?n s?m các sâu b?nh và x? lý k?p th?i ?? tránh ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a cây.
 • Bón phân ?úng cách: Khi bón phân cho cây, b?n c?n tuân th? ?úng li?u l??ng và cách bón phân ?? tránh làm h?i ??n chúng.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cung c?p cây t?m vông gai uy tín và giá r?

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua cây t?m vông gai ?? tr?ng trong khu v??n hay ban công c?a mình, hãy ??n v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. Chúng tôi chuyên cung c?p các lo?i cây tre t?m vông gai ch?t l??ng, ?a d?ng v? hình dáng và kích th??c, ??m b?o s? làm hài lòng m?i khách hàng.

V?i ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và t?n tâm, chúng tôi cam k?t s? mang ??n cho b?n nh?ng s?n ph?m t?t nh?t v?i giá c? h?p lý nh?t. H?n n?a, chúng tôi còn h? tr? t? v?n cách tr?ng và ch?m sóc cây ?? b?n có th? nuôi d??ng cây m?t cách hi?u qu?. 

Liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ngay hôm nay ?? nh?n báo giá và h? tr? gi?i ?áp th?c m?c chi ti?t h?n nhé!

Thông tin liên h?

 • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
 • tretamvongdamphuong@gmail.com
 • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận