Cây t?m vông có tác d?ng gì trong ??i s?ng h?ng ngày?

Nội dung

Cây t?m vông là m?t lo?i cây ???c bi?t ??n v?i nhi?u tên g?i khác nhau nh? t?m vông r?ng, trúc Xiêm La, trúc Thái,… ?ây là m?t lo?i cây có ngu?n g?c t? Trung Qu?c và ???c tr?ng r?ng rãi ? các n??c Châu Á nh? Vi?t Nam, Nh?t B?n, Hàn Qu?c và Thái Lan. Cây t?m vông không ch? có giá tr? v? m?t th?m m? mà còn có nhi?u tác d?ng tuy?t v?i cho s?c kh?e và cu?c s?ng c?a con ng??i. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? c? th? h?n v? cây t?m vông có tác d?ng gì nhé!

Gi?i thi?u v? cây t?m vông

Cây t?m vông thu?c h? Tre (Bambusoideae) và có tên khoa h?c là Thyrsostachys Siamensis. ?ây là m?t lo?i cây có thân cao, m?c thành t?ng b?i và có th? cao ??n 10 – 15m. Lá t?m vông có hình d?ng nh?n và có màu xanh ??m, t?o nên m?t c?nh quan r?t ??p m?t. Thân t?m vông có ???ng kính kho?ng 4 – 6cm và không có gai nh?n. Loài cây này th??ng m?c th?ng ??ng và t?o thành b?i t? 20 – 50 cây. Cây t?m vông có th? thu ho?ch t? n?m th? 2, tính t? khi m?ng m?c. M?ng t?m vông có màu tr?ng ngà và ??c ru?t. Ngoài ra, cây t?m vông còn có thân cây r?t ch?c ch?n và kh?e m?nh, có th? ???c s? d?ng ?? làm các công trình xây d?ng nh? nhà kính, hàng rào hay ?? n?i th?t.

Cây t?m vông ???c tr?ng r?ng rãi ? Vi?t Nam, ??c bi?t là ? các t?nh mi?n nam nh? An Giang, Tây Ninh, Bình Ph??c và Bình D??ng. T?i ?ây, ng??i dân th??ng s? d?ng cây t?m vông ?? làm hàng rào b?o v? ho?c tr?ng trong v??n nhà ?? t?o c?nh quan ??p. Ngoài ra, cây t?m vông còn ???c s? d?ng ?? làm nguyên li?u cho các ngành công nghi?p s?n xu?t gi?y và g?.

Cây t?m vông có tác d?ng gì?

Cây t?m vông không ch? là m?t lo?i cây có giá tr? v? m?t th?m m? mà còn có nhi?u tác d?ng tuy?t v?i cho s?c kh?e và cu?c s?ng c?a con ng??i. V?y cây t?m vông có tác d?ng gì? D??i ?ây là m?t s? tác d?ng c?a cây t?m vông mà b?n có th? ch?a bi?t:

Tác d?ng làm mát và thanh l?c không khí

Cây t?m vông có kh? n?ng h?p th? các khí ??c h?i nh? CO2, SO2 và NO2 trong không khí và th?i ra oxy vào môi tr??ng xung quanh. ??c bi?t, cây t?m vông còn có kh? n?ng làm mát không khí và giúp gi?m nhi?t ?? xung quanh, t?o nên m?t không gian mát m? và thoáng ?ãng.

Tác d?ng ch?ng ô nhi?m môi tr??ng

V?i kh? n?ng h?p th? các khí ??c h?i trong không khí, cây t?m vông c?ng có tác d?ng ch?ng ô nhi?m môi tr??ng. Vi?c tr?ng cây t?m vông ? các khu v?c có m?c ?? ô nhi?m cao s? giúp gi?m thi?u tác ??ng c?a ô nhi?m ??n s?c kh?e con ng??i.

Tác d?ng làm ??p cho da

Lá cây t?m vông ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa và vitamin C, giúp làm s?ch và tái t?o da, làm gi?m các v?t thâm và nám trên da. Ngoài ra, cây t?m vông còn có tác d?ng làm m? các v?t nh?n và giúp da tr? nên s?n ch?c và m?n màng.

Tác d?ng gi?m c?ng th?ng và lo âu

M?t nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng h??ng th?m c?a lá cây t?m vông có tác d?ng gi?m c?ng th?ng và lo âu, giúp tinh th?n th? thái và tho?i mái h?n. Vi?c tr?ng cây t?m vông trong nhà ho?c s? d?ng các s?n ph?m t? lá cây này nh? tinh d?u hay n??c hoa s? giúp b?n gi?m stress và t?ng c??ng s?c kh?e tinh th?n.

Tác d?ng ch?ng ung th?

Cây t?m vông ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa và các h?p ch?t có tác d?ng ch?ng l?i các t? bào ung th?. Ngoài ra, các nghiên c?u c?ng cho th?y r?ng lá cây t?m vông có th? ng?n ng?a và ?i?u tr? m?t s? lo?i ung th? nh? ung th? gan, ung th? ru?t k?t và ung th? ph?i.

Vì sao nên mua cây t?m vông t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín và ch?t l??ng ?? mua cây t?m vông t?i Vi?t Nam. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c tr?ng và cung c?p các lo?i cây tre, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? t?t nh?t.

S?n ph?m ?a d?ng và ch?t l??ng

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cung c?p ?a d?ng các lo?i cây t?m vông v?i nhi?u kích c? và giá c? phù h?p v?i nhu c?u c?a khách hàng. T?t c? các cây t?m vông ???c tr?ng và ch?m sóc b?i ??i ng? nhân viên có kinh nghi?m, ??m b?o ch?t l??ng và s?c kh?e c?a cây.

D?ch v? t?n tâm và chuyên nghi?p

V?i ph??ng châm “khách hàng là trên h?t”, ??n v? chúng tôi luôn ??t l?i ích c?a khách hàng lên hàng ??u. Chúng tôi cam k?t mang ??n cho khách hàng d?ch v? t?n tâm và chuyên nghi?p, t? vi?c t? v?n ch?n cây cho ??n giao hàng và h? tr? sau bán hàng.

Giá c? c?nh tranh

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t mang ??n cho khách hàng giá c? c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? gi? giá c? ?n ??nh và không t?ng giá ??t ng?t, giúp khách hàng yên tâm khi mua cây t?m vông t?i ?ây.

Nh?c máy liên h? ngay v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? ???c nhân viên t? v?n và báo giá chi ti?t h?n nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận