Cây t?m vông phân c?p

Nội dung

Cây t?m vông phân c?p, là lo?i nguyên li?u ???c phân chia kích th??c theo nhi?u kích c? khác nhau. Các kích th??c tiêu chu?n ?ã ???c, Tre t?m Vông ?àm Ph??ng phân c?p theo t?ng phân c?p cây . Vi?c phân chia kích th??c phân c?p cây, s? giúp nguyên li?u ???c t?n d?ng t?t h?n và d? dàng trong quá trình s? d?ng.

?? hi?u r? h?n v? cách th?c phân c?p câyquy trình cho ra lo?i nguyên li?u cây t?m vông phân c?p, chúng ta cùng b?t ??u ngay sau ?ây.

Cây t?m vông phân c?p có các lo?i kích th??c

V?i ??c ?i?m c?a lo?i nguyên li?u cây t?m vông, là không ??ng ??u. T? ?ó s? d?n ??n vi?c, g?p khó kh?n trong quá trình s? d?ng. Do kích th??c có s? khác nhau.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?ã phân lo?i nguyên li?u theo t?ng lo?i kích th??c. Thu?n ti?n nh?t trong quá trình s? d?ng, các lo?i kích th??c ???c s? d?ng thông d?ng nh?t nh? sau:

Cây t?m vông phân c?p, phân lo?i s? 1:

 • Cây t?m vông 8m, phi g?c 5 -> 5,5cm, phi ng?n l?n h?n1,8cm
 • Cây t?m vông 7m, phi g?c 4,6 -> 5,2cm, phi ng?n l?n h?n 2cm
 • Cây t?m vông 6m, phi g?c 3,8 -> 4,8cm, phi ng?n l?n h?n 1,8cm
 • Cây t?m vông 5m, phi g?c 3,6 -> 4,6cm, phi ng?n l?n h?n 1,8cm
 • Cây t?m vông 4m, phi g?c 3,2 -> 4cm, phi ng?n L?n h?n 2cm

Cây t?m vông phân c?p, phân lo?i s? 2:

 • Cây tám c?i, dài 7,2m, phi g?c 4,5 -> 5,5cm
 • Cây tám th??ng, dài 6,8m, phi g?c 4,2 -> 5cm
 • Cây b?y, dài 6,2m, phi g?c 3,6 -> 4cm
 • Cây b?y th??ng, dài 5,6m, phi g?c 3,2 -> 3,8cm
 • Cây sáu, dài 4,5m, phi g?c 2,8 -> 3,6cm

T?i v? b?n kích th??c, nguyên li?u cây t?m vông phân c?p. T?i ?ây.

Vi?c cung c?p hai lo?i kích th??c, giúp khách hàng d? dàng l?a ch?n kích th??c và yêu c?u ??t hàng. V?i Phân lo?i s? 1 kích th??c chuyên dành cho các ??n v? công ty, v?i kích th??c tiêu chu?n. Phân lo?i s? 2, kích th??c dành cho h? kinh doanh, v?i kích th??c chuyên bi?t.

'nguyen lieu cay tam vong phan cap ' loai lon nhat
Phân chia kích th??c nguyên li?u, t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

B?n có th? th?y v?i phân lo?i s? 2, cây tám cu?i. Nguyên li?u, ???c phân chia kích th??c khá ??ng ??u. V?i g?c và ph?n thân thon dài, không có s? chênh l?ch quá l?n, cùng v?i ?ó là ?? dài l?n lên ??n 8,2m (khi v?n chuy?n ??n khách hàng, cây s? ???c c?t thành 7,2m theo yêu c?u phân chia kích th??c).

'cay tam vong' 7m
Cây t?m vông phân lo?i s? 2, tám c?i.

Nh? v?y, v?i hai phân lo?i chính c?a nguyên li?u. ?ã giúp các b?n có th? hình dung ???c, các lo?i kích th??c t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng hi?n ?ang cung c?p. Và ngay sau ?ây, các b?n s? bi?t ???c quá trình th?c hi?n. Lo?i nguyên li?u, cây t?m vông phân c?p ch?t l??ng này.

Cây t?m vông phân c?p có các quy trình

?? cho ra lo?i nguyên li?u cây t?m vông phân c?p ch?t l??ng, nguyên li?u ?ã ???c phân lo?i t? h? nông dân tr?ng cây. Ngay sau ?ó, ???c v?n chuy?n v? v?a t?m vông và b?t ??u quá trình u?n cây t?m vông vông.

bai 'cay tam vong' sau khi uon
U?n cây t?m vông, trong lò l?a nóng

Quá trình u?n cây t?m vông phân c?p

Khi u?n nguyên li?u s? ???c ??a vào dàn u?n, ?ã ???c ??t l?a phía bên d??i. B?ng vi?c t?o ra nhi?t ?? cao, tác ??ng tr?c ti?p lên b? m?t cây t?m vông. S? làm cho nguyên li?u m?m và d? dàng u?n th?ng h?n bao gi? h?t.

tam vong uon moi ra lo
Cây t?m vông sau khi u?n th?ng b?i th? u?n

V?i quá trình u?n th?ng cây t?m vông, s? ???c th?c hi?n b?i các ng??i th? lành ngh? t?i T?nh Bình Ph??c. M?i dàn u?n s? có 6 l?, ?? ??a cây vào. Ngay sau ?ó ng??i th? s? tính toán v? m?t cây t?m vông, ?o?n nào c?n ???c u?n th?ng s? ???c gài vô móc treo.

'uon tam vong tuoi'
Dàn u?n cây t?m vông t?i C? S? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

V?i k? thu?t u?n cây t?m vông s? r?t ?a d?ng v?i m?i n?i, nh? vùng nguyên li?u cây t?m vông t?i Kiên Giang. Nh?ng ng??i th? l?i u?n và tr? ??u t? ph?n ng?n, qua ?ó chúng ta th?y ???c s? ?a d?ng v? ngh? u?n tre t?i Vi?t Nam ta.

Và ngay sau khi u?n th?ng, cây t?m vông s? ???c th?c hi?n phân c?p cây theo t?ng kích th??c. Theo yêu c?u c?a hai phân lo?i 1 và phân lo?i 2.

Phân lo?i cây t?m vông phân c?p

Th?c hi?n phân lo?i cây, là quy trình khó nh?t. Vì nguyên li?u sau khi ???c u?n th?ng, cho ra s? có r?t nhi?u lo?i kích th??c khác nhau. Và công vi?c c?a ng??i th? phân lo?i cây t?m vông, là ??t lo?i nguyên li?u phù h?p v?i phân lo?i ???c tính toán s?n. B?i v?y nên ?òi h?i, s? chuyên môn khá cao và th?i gian trong ngh? lâu n?m.

'cay tam vong phan cap' loai lon
Phân lo?i kích th??c nguyên li?u

Nguyên li?u sau khi ???c phân lo?i, s? ch?a c?t ??t ngay. Mà s? ???c c?t ??t, ngay ngày v?n chuy?n nguyên li?u. ?? ??o b?o, khách hàng có th? thay ??i kích th??c n?u có nhu c?u phát sinh.

'cay tam vong kho' tai tre tam vong dam phuong
Cây t?m vông phân c?p khô, ch?a ???c c?t ??t

T?ng k?t v? cây t?m vông phân c?p

V?a r?i, các b?n ?ã hi?u thêm v? 2 phân lo?i kích th??cTre T?m Vông ?àm Ph??ng ?ang cung c?p. Cùng v?i ?ó, là quy trình u?n ??c ?áo c?a nguyên li?u cây t?m vông. B?ng vi?c th?c hi?n, u?n cây t?m vông qua l?a. Cây s? ???c d? dàng u?n th?ng, t? ?ó thu?n ti?n cho nhu c?u s? d?ng nh?t.

Các b?n có th? t?i v? b?ng y?u t? k? thu?t, c?a nguyên li?u cây t?m vông phân c?p t?i ?ây.

Hãy liên h? ??n Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, ?? ???c t? v?n v? lo?i nguyên li?u ch?t l??ng này v?i giá t?t nh?t. C?ng nh? các quy trình th?c hi?n, cách s? d?ng và phân lo?i nào phù h?p v?i công vi?c s? d?ng.

Liên h? v?i C? S? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng:

??c ti?p:

1 bình luận về “Cây t?m vông phân c?p”

Viết một bình luận