Ch? bán cây t?m vông TPHCM uy tín

Nội dung

Cây t?m vông là m?t trong nh?ng lo?i cây ???c ?a chu?ng và s? d?ng r?ng rãi trong trang trí n?i th?t và làm c?nh quan. V?i v? ??p t? nhiên, dáng cây cao ráo và kh? n?ng thích ?ng v?i nhi?u ?i?u ki?n khí h?u, cây t?m vông ?ã tr? thành m?t trong nh?ng l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u ng??i yêu thích thiên nhiên và tr?ng cây. Tuy nhiên, ?? tìm ???c ch? bán cây t?m vông TPHCM uy tín và ch?t l??ng cao không ph?i là ?i?u d? dàng. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? bí quy?t l?a ch?n ??a ch? bán cây t?m vông t?i TPHCM ?áng tin c?y nhé!

Cây t?m vông có ph?i là cây tre không?

Cây t?m vông thu?c h? cây thân tre, chúng có kh? n?ng ch?u khô và ch?u h?n r?t t?t. Cây có th? phát tri?n và sinh tr??ng t?t nh?t ? nh?ng n?i có l??ng m?a d??i 1000mm/n?m. Cây tre t?m vông tr??ng thành s? có ?? cao t? 6 – 14m v?i ???ng kính g?c t? 3 – 7cm. Ph?n g?c c?a cây ??c và r?ng d?n v? ph?n ng?n t?m vông. Cây có ?? c?ng và kh? n?ng ?àn h?i t?t, lá cây t?m vông nh? và dài t? 7 – 14cm, r?ng 5 – 7cm. Chúng th??ng m?c thành khóm dày ??c. Gi?ng cây này th??ng phân b? ch? y?u ? mi?n Nam và Tây Nguyên n??c ta.

?ng d?ng c?a tre t?m vông

Cây t?m vông là c?m t? mà chúng ta th??ng ???c nghe nhi?u trong nh?ng bài ca dao t? thu? nh?. T?m vông ???c bi?t ??n là chi?c g?y mà ng??i lính phía Nam s? d?ng trong kháng chi?n ch?ng M?, v??t qua nh?ng cánh r?ng. Ngoài ra, cây t?m vông còn ???c dùng ?? làm b?y tinh vi giúp gi?t ??ch ho?c s?n b?t thú r?ng.

Hi?n nay, cây tre t?m vông ???c s? d?ng nhi?u v?i ?a d?ng m?c ?ích khác nhau h?n. Chính nh? ??c tính: d?o dai, d? u?n n?n, c?ng cáp, có ?? ?àn h?i và ?? b?n t?t mà nó ???c ?a chu?ng nhi?u nh? v?y. D??i ?ây là m?t s? nh?ng ?ng d?ng ph? bi?n c?a cây t?m vông:

 • Cây t?m vông khô sau khi x? lý s? ???c ?ng d?ng trong vi?c trang trí (?p tr?n, màn che, d?ng vách, nhà chòi, hàng rào,…) cho nhi?u không gian ki?n trúc nh?: quán cà phê, nhà hàng, resort,…
 • G?y t?m vông ???c dùng làm tay c?m cho các v?t d?ng trong công nghi?p và nông nghi?p.
 • S? d?ng ?? ?óng ?? dùng nh?: bàn gh?, k? t?, gi??ng, giá sách, r? rá,…
 • S?n xu?t ?? th? công m? ngh?.
 • Xu?t kh?u sang n??c ngoài làm nguyên li?u s?n xu?t.
 • Tr?ng cây t?m vông giúp b?o v? ??t, ch?ng xói mòn và ch?n gió c?c hi?u qu?.
 • Làm cây c?nh trang trí t?i công viên, sân v??n,…

Bí quy?t l?a ch?n ch? bán cây t?m vông TPHCM uy tín

Vi?c l?a ch?n ch? bán cây t?m vông TPHCM uy tín là vô cùng quan tr?ng ?? ??m b?o mua ???c cây t?m vông ch?t l??ng cao và ?úng gi?ng nh? mong mu?n. D??i ?ây là m?t s? bí quy?t giúp b?n l?a ch?n ???c ch? mua cây t?m vông ? TPHCM ?áng tin c?y:

Tìm hi?u v? ch? bán cây t?m vông

Tr??c khi quy?t ??nh mua cây t?m vông, hãy tìm hi?u v? ch? bán cây t?m vông t?i TPHCM mà b?n ?ang quan tâm. N?u có th?, hãy ??n tr?c ti?p c?a hàng ?? xem và ki?m tra cây tr??c khi mua. N?u không th? ??n ???c, b?n có th? tìm hi?u thông tin v? ch? bán cây t?m vông TPHCM qua các trang web ho?c nh? ng??i quen ?ã t?ng mua cây ? ?ó.

Ki?m tra ch?t l??ng cây t?m vông

Khi ??n ch? bán cây t?m vông, hãy ki?m tra k? ch?t l??ng c?a cây tr??c khi quy?t ??nh mua. D??i ?ây là m?t s? ?i?m c?n l?u ý:

 • Thân cây: Ki?m tra thân cây có b? gãy hay không, có b? n?t hay không. N?u th?y có d?u hi?u này, có th? cây ?ã b? t?n th??ng trong quá trình v?n chuy?n ho?c ch?m sóc.
 • Lá cây: Ki?m tra lá cây có b? héo hay không, có b? sâu b?nh hay không. N?u th?y có d?u hi?u này, có th? cây ?ã không ???c ch?m sóc ?úng cách ho?c b? nhi?m b?nh.
 • G?c cây: Ki?m tra g?c cây có b? m?c r? hay không, có b? sâu b?nh hay không. N?u th?y có d?u hi?u này, có th? cây ?ã b? ?nh h??ng b?i ??t ho?c môi tr??ng không phù h?p.

H?i v? ngu?n g?c và gi?ng cây t?m vông

N?u b?n mu?n mua cây t?m vông có ch?t l??ng cao và ?úng gi?ng, hãy h?i rõ v? ngu?n g?c và gi?ng cây t?m vông mà ch? bán ?ang cung c?p. N?u có th?, hãy yêu c?u nhân viên c?a c?a hàng cho xem gi?y ch?ng nh?n xu?t x? và gi?y ch?ng nh?n gi?ng cây ?? ??m b?o tính chính xác và ?áng tin c?y.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là ch? bán cây t?m vông ch?t l??ng cao

Trong s? nhi?u ch? bán cây t?m vông, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín và ch?t l??ng nh?t. V?i kinh nghi?m dày d?n trong vi?c tr?ng và cung c?p cây t?m vông, ??n v? cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao và giá c? h?p lý.

Gi?ng cây t?m vông ?a d?ng và ch?t l??ng cao

T?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, b?n có th? tìm th?y nhi?u lo?i cây t?m vông khác nhau v?i giá c? và kích th??c phù h?p. Các gi?ng cây t?m vông ???c ch?n l?c và ch?m sóc ?úng cách ?? ??m b?o ch?t l??ng và tính th?m m? cao.

D?ch v? t? v?n và h? tr? ch?m sóc sau khi mua

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng không ch? là n?i bán cây t?m vông uy tín mà còn là ??a ch? cung c?p d?ch v? t? v?n và h? tr? ch?m sóc sau khi mua. N?u b?n g?p b?t k? v?n ?? gì trong quá trình ch?m sóc cây t?m vông, b?n có th? liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? ???c t? v?n và gi?i ?áp nhé!

Thông tin liên h?

 • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
 • tretamvongdamphuong@gmail.com
 • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận