Mua cây t?m vông ? TPHCM

Nội dung

B?n ?ang mu?n tìm mua cây t?m vông ?? làm n?i th?t ho?c các s?n ph?m trang trí th? công? V?i nh?ng ??c ?i?m n?i b?t nh? kh? n?ng ch?u n?ng, ch?u h?n, d? tr?ng và có th? tr?ng ???c quanh n?m, cây t?m vông ?ã tr? thành m?t trong nh?ng lo?i v?t li?u ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u chi ti?t v? cây t?m vông và ??a ch? mua cây t?m vông ? TPHCM uy tín nhé!

Tìm hi?u chi ti?t v? cây t?m vông

Nh?ng ??c ?i?m n?i b?t c?a cây t?m vông

Cây t?m vông (hay còn g?i là tre t?m vông) thu?c h? Tre, có tên khoa h?c là Thyrsostachys Siamensis. ?ây là m?t lo?i cây có ngu?n g?c t? Trung Qu?c và ???c tr?ng r?ng rãi ? nhi?u n??c thu?c khu v?c ?ông Nam Á. Cây t?m vông có chi?u cao t? 6 – 14m, thân cây có ???ng kính kho?ng 4 – 6cm và có kh? n?ng sinh tr??ng nhanh chóng.

M?t trong nh?ng ??c ?i?m n?i b?t c?a cây t?m vông là kh? n?ng ch?u n?ng và ch?u h?n t?t. Vì v?y, lo?i cây này th??ng ???c tr?ng ?? làm hàng rào che n?ng ho?c làm c?nh quanh nhà. Ngoài ra, cây t?m vông c?ng có kh? n?ng h?p th? khí ??c và gi?m ô nhi?m môi tr??ng, giúp không gian xung quanh tr? nên trong lành h?n.

Cách tr?ng và ch?m sóc cây t?m vông

?? tr?ng cây t?m vông, b?n c?n chu?n b? m?t s? ??t tr?ng giàu dinh d??ng và thoát n??c t?t. B?n có th? tr?ng gi?ng cây tre t?m vông tr?c ti?p vào ??t ho?c tr?ng trong ch?u. Tuy nhiên, n?u tr?ng trong ch?u, b?n c?n ??m b?o ch?u có ?? l? thoát n??c ?? tránh tình tr?ng cây b? ng?p n??c.

Sau khi tr?ng, b?n c?n t??i n??c ??u và bón phân th??ng xuyên ?? cây phát tri?n t?t h?n. Ngoài ra, c?n l?u ý không ?? cây b? ch?t r? do quá nhi?u n??c ho?c thi?u n??c. Khi cây ?ã ??t chi?u cao kho?ng 1m, b?n có th? c?t t?a ?? cây tr? nên g?n gàng và ??p m?t h?n.

Nh?ng y?u t? ?nh h??ng ??n giá bán c?a cây t?m vông

??a ?i?m mua cây t?m vông

??a ?i?m mua cây t?m vông là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng ?nh h??ng ??n giá bán c?a cây. T?i TPHCM, có r?t nhi?u ??a ?i?m bán cây t?m vông. Tuy nhiên, giá bán c?a cây t?m vông t?i m?i ??a ?i?m s? khác nhau, vì v?y b?n c?n tìm hi?u k? tr??c khi quy?t ??nh mua cây.

Ch?t l??ng cây t?m vông

Ch?t l??ng c?a cây t?m vông c?ng là m?t y?u t? quan tr?ng ?nh h??ng ??n giá bán c?a cây. Cây t?m vông có th? ???c chia làm nhi?u lo?i khác nhau, t? lo?i cây non ??n cây già. Lo?i cây già th??ng có giá cao h?n do ?ã phát tri?n và có kích th??c l?n h?n. Ngoài ra, còn có các y?u t? nh? ?? dài, ???ng kính thân cây, s? l??ng cành lá, ?? ??ng ??u c?a cây c?ng ?nh h??ng ??n giá bán c?a cây t?m vông.

Th?i ?i?m mua cây t?m vông

Th?i ?i?m mua cây t?m vông c?ng có th? ?nh h??ng ??n giá bán c?a cây. Th??ng thì vào mùa xuân, khi cây b?t ??u m?c m?i, giá bán c?a cây t?m vông s? cao h?n so v?i mùa hè ho?c mùa thu. ?i?u này do nhu c?u mua cây c?nh t?ng cao vào mùa xuân, khi?n giá bán c?a cây t?m vông c?ng t?ng theo.

Giá bán m?t cây t?m vông hi?n nay bao nhiêu ti?n?

Khi mua cây t?m vông ? TPHCM, giá bán c?a m?t cây t?m vông th??ng dao ??ng t? 20.000 – 50.000 ??ng tùy vào kích th??c và ch?t l??ng c?a cây. Tuy nhiên, giá bán có th? cao h?n n?u b?n mua cây t?m vông t?i các ??n v? chuyên cung c?p cây c?nh.

Ngoài ra, n?u b?n mu?n mua cây t?m vông có kích th??c l?n h?n, giá bán s? cao h?n so v?i cây nh?. Vì v?y, n?u b?n có ý ??nh mua cây t?m vông ?? làm hàng rào che n?ng hay làm c?nh quanh nhà, b?n nên tính toán k? tr??c khi quy?t ??nh mua cây.

Vì sao nên ch?n Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? mua cây t?m vông ? TPHCM?

Ch?t l??ng cây t?m vông

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín và ch?t l??ng nh?t ?? mua cây t?m vông ? TPHCM. Các lo?i cây t?m vông t?i ?ây ???c tr?ng và ch?m sóc b?i nh?ng ng??i có kinh nghi?m lâu n?m trong vi?c tr?ng cây c?nh, ??m b?o ch?t l??ng và s?c kh?e c?a cây.

?a d?ng m?u mã và kích th??c

T?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, b?n có th? tìm th?y r?t nhi?u lo?i cây t?m vông v?i ?a d?ng m?u mã và kích th??c. B?n có th? l?a ch?n cho mình nh?ng cây t?m vông có kích th??c phù h?p v?i không gian và nhu c?u s? d?ng c?a mình.

Giá c? h?p lý

Giá bán c?a các lo?i cây t?m vông t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là r?t h?p lý và c?nh tranh so v?i các ??a ?i?m khác. B?n có th? yên tâm v? ch?t l??ng và giá c? khi mua cây t?m vông t?i ?ây. Ngoài ra, n?u b?n phân vân ch?a bi?t nên mua gi?ng cây t?m vông ? ?âu, thì chúng tôi c?ng có phân ph?i. Liên h? ngay v?i ??n v? ?? ???c h? tr? t? v?n chi ti?t h?n nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận