K? thu?t tr?ng cây t?m vông ?úng quy trình

Nội dung

Cây t?m vông là m?t trong nh?ng lo?i cây ???c ?a chu?ng và tr?ng r?ng rãi ? mi?n Nam n??c ta. V?i kh? n?ng ch?u h?n, d? ch?m sóc và ??c bi?t là giá tr? kinh t? cao, cây t?m vông ?ã tr? thành l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u ng??i nông dân. Tuy nhiên, ?? có ???c nh?ng cây t?m vông ??t ch?t l??ng cao và mang l?i hi?u qu? kinh t? t?t, k? thu?t tr?ng cây t?m vông ?úng chu?n là ?i?u c?n thi?t. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u c? th? h?n nhé!

Cách l?a ch?n gi?ng tre t?m vông t?t

Vi?c l?a ch?n gi?ng cây tre t?m vông t?t là m?t y?u t? quan tr?ng ?? ??m b?o cho cây phát tri?n và cho ra s?n ph?m ch?t l??ng. Hi?n nay, trên th? tr??ng có nhi?u lo?i gi?ng cây t?m vông khác nhau, tuy nhiên không ph?i lo?i nào c?ng ??m b?o ch?t l??ng. D??i ?ây là m?t s? lo?i gi?ng cây t?m vông ???c ?ánh giá cao và ???c nhi?u ng??i nông dân tin dùng.

Gi?ng cây t?m vông m?

Gi?ng cây t?m vông m? có ?u ?i?m là l?n nhanh và ch?c kh?e. Ph?n thân cây l?n v?i ???ng kính t? 4 – 7cm và chi?u cao 14m. Gi?ng cây này có n?ng su?t khá cao và th?i v? sinh tr??ng kéo dài 3 – 4 n?m là có th? ??a vào s? d?ng. Thân cây t?m vông m? màu xanh và phân nhi?u nhánh, xung quanh b?i có 30 – 30 hàng cây v?i ???ng kính b?i t? 5 – 6m, phù h?p ?? tr?ng ? ??t phù sa ?m ho?c ??t tr?ng.

Gi?ng cây t?m vông n?a

Gi?ng cây t?m vông n?a s? h?u kích th??c cây nh? h?n gi?ng t?m vông m?. ?ây là gi?ng ???c tr?ng nhi?u ? vùng núi có l??ng m?a l??ng th?p. Chúng có kh? n?ng ch?u h?n cao, thích nghi v?i môi tr??ng mi?n núi t?t và có t? l? s?ng sót trong t? nhiên cao. ???ng kính thân t? 2 – 4cm, cao t? 6 – 10m, thân nh? và ít cành, s? cây trong m?t b?i là 20 – 40, ???ng kính b?i là 2 – 4m. 

K? thu?t tr?ng cây t?m vông ?úng chu?n

Sau khi ?ã l?a ch?n ???c gi?ng cây t?m vông phù h?p, vi?c tr?ng t?m vông nh? th? nào ?úng k? thu?t là ?i?u quan tr?ng ?? ??m b?o cho cây phát tri?n và cho ra s?n ph?m ch?t l??ng cao. D??i ?ây là nh?ng ?i?m c?n l?u ý th?c hi?n k? thu?t tr?ng cây t?m vông:

Nhân gi?ng b?ng ph??ng pháp hom g?c

??u tiên, các cành giâm ban ??u s? ???c l?a ch?n và x? lý. Hãy ch?n hom già, không b? n?m, có nhi?u r? và c?t cách g?c t? 70 – 80cm. Ti?p ??n, ?ào g?c c?a v?t c?t và s? d?ng thu?ng s?t ?? c?t g?c cây m? ? m?c c?. Sau ?ó, ngâm chúng vào n??c ng?p ??n ??u cành ?? ??m b?o cây con khô ráo do m?t n??c. 

B?n c?n lo?i b? ??t bám vào g?c hom, tr?n ??t và ch?m sóc cây. L?p ??t m?t nên s? d?ng làm ??t giâm cành, dùng phân chu?ng hoai m?c và r?m r? b?m nh? theo t? l? 1:1:1. 

Nhân gi?ng b?ng ph??ng pháp chi?t cành

Khi ?ã ch?n ???c cành c?n c?t, hãy lo?i b? các ??u cành. B?n nên ?? l?i 3 – 4 lóng, sau ?ó c?t vát m?t góc 45 ??. Ti?p ??n, chu?n b? h?n h?p ??t ?? bó cành. ??t ???c dùng là h?n h?p 1:1 c?a mùn, r?m r? và s? d?a ? cùng n??c, ph? thu?c vào kh?i l??ng. Sau ?ó, b?n ??t túi nilon ??ng h?n h?p b?u lên trên hom, mi?ng túi h??ng vào phía trên và bó cành sao cho n?m gi?a b?u ??t.

T? 20 – 30 ngày sau khi bó, hãy ??m b?o ph?n l?n hom ?ã có b? r? phát tri?n ??y ??, r? ?ã có màu tr?ng vàng thì s? c?t hom và ?em ra v??n ??m.

Cách ch?m sóc cây t?m vông

Sau khi ?ã bi?t k? thu?t tr?ng cây t?m vông, vi?c ch?m sóc c?ng r?t quan tr?ng ?? ??m b?o cho cây phát tri?n t?t và cho ra s?n ph?m ch?t l??ng cao. D??i ?ây là m?t s? ?i?m c?n l?u ý khi ch?m sóc cây t?m vông:

T??i n??c ?úng cách

Cây t?m vông là lo?i cây có kh? n?ng ch?u h?n t?t, tuy nhiên v?n c?n ???c t??i n??c ??u ??n ?? ??m b?o cho cây không b? khô. Nên t??i n??c vào bu?i sáng ho?c chi?u khi th?i ti?t mát m?, tránh t??i n??c vào gi?a tr?a khi nhi?t ?? cao. Ngoài ra, c?n l?u ý không t??i quá nhi?u n??c ?? tránh gây ng?p úng cho cây. Khi cây ?ã phát tri?n và có r? v?ng ch?c, có th? gi?m t?n su?t t??i n??c xu?ng còn 2 l?n/tu?n.

Bón phân h?u c?

Bón phân h?u c? là cách t?t nh?t ?? cung c?p dinh d??ng cho cây t?m vông. Có th? s? d?ng phân h?u c? t? ch? t? các lo?i phân bón nh? phân chu?ng, phân r?m, phân bò,… ho?c có th? mua phân h?u c? s?n có trên th? tr??ng. Khi bón phân, c?n l?u ý không bón quá nhi?u ?? tránh gây ng? ??c cho cây. Th??ng xuyên ki?m tra ??t ?? ??m b?o ?? pH c?a ??t trong kho?ng 5.5 – 6.5, n?u ??t quá axit ho?c quá ki?m thì c?n ?i?u ch?nh l?i b?ng cách bón thêm phân vôi ho?c tro b?i.

C?t t?a cây ??nh k?

Cây t?m vông c?ng c?n ???c c?t t?a ??nh k? ?? lo?i b? các cành lá không còn sinh l?c và giúp cây phát tri?n t?t h?n. Th??ng xuyên ki?m tra cây và c?t b? các cành lá khô, b? sâu b?nh ho?c không còn sinh l?c. Ngoài ra, c?n l?u ý không c?t t?a quá nhi?u ?? tránh làm cho cây y?u ?i và không phát tri?n t?t.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng – ??a ch? bán gi?ng cây t?m vông ch?t l??ng

?? có ???c nh?ng cây t?m vông ??t ch?t l??ng cao, vi?c l?a ch?n ??a ch? bán cây t?m vông gi?ng uy tín và ch?t l??ng là r?t quan tr?ng. Trong ?ó, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? ???c nhi?u ng??i nông dân tin dùng.

V?i kinh nghi?m lâu n?m trong vi?c s?n xu?t và cung c?p gi?ng cây t?m vông, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng gi?ng cây t?m vông ch?t l??ng nh?t. T?t c? các gi?ng cây t?m vông ???c s?n xu?t và ch?m sóc theo quy trình ?úng chu?n, ??m b?o cho cây phát tri?n t?t và cho ra s?n ph?m ch?t l??ng cao.

Ngoài ra, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng còn có ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và t?n tâm, s?n sàng h? tr? khách hàng trong vi?c l?a ch?n gi?ng cây và cung c?p thông tin v? k? thu?t tr?ng và ch?m sóc cây t?m vông. V?i nh?ng ?u ?i?m trên, ??n v? ?ã tr? thành ??a ch? tin c?y c?a nhi?u ng??i nông dân khi mu?n tr?ng cây t?m vông. 

Liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ngay hôm nay ?? ???c h? tr? nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận