C? s? s?n xu?t bàn gh? tre uy tín

Nội dung

Bàn gh? tre là m?t trong nh?ng s?n ph?m n?i th?t g?n g?i v?i thiên nhiên, t?o c?m giác g?n g?i và ?m cúng cho không gian s?ng. Vi?c s? d?ng bàn gh? tre không ch? ?em l?i s? ti?n l?i mà còn góp ph?n b?o v? môi tr??ng. Trong bài vi?t này, chúng ta s? tìm hi?u v? c? s? s?n xu?t bàn gh? tre Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, t? nguyên li?u, quy trình s?n xu?t ??n phân ph?i s?n ph?m.

Gi?i thi?u v? c? s? s?n xu?t bàn gh? tre ?àm Ph??ng

L?ch s? hình thành và phát tri?n

C? s? s?n xu?t bàn gh? tre Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ???c thành l?p t? n?m 2005, v?i mong mu?n gi? gìn và phát huy ngh? làm ?? tre truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t.

Qua h?n 15 n?m ho?t ??ng, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?ã không ng?ng nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m, ?a d?ng hóa m?u mã ?? ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a khách hàng. 

S? m?nh và cam k?t

V?i ph??ng châm “S?n ph?m ch?t l??ng – D?ch v? chu ?áo”, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng luôn ??t uy tín và s? hài lòng c?a khách hàng lên hàng ??u. C? s? s?n xu?t cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m bàn gh? tre ch?t l??ng, ??p m?t và b?n b? theo th?i gian.

Nguyên li?u c?n thi?t cho s?n xu?t bàn gh? tre

Tre nguyên li?u

?? s?n xu?t bàn gh? tre ch?t l??ng, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ch?n l?a nh?ng cây t?m vông gai ch?t l??ng, không b? m?c r? ho?c cong vênh. Tre sau khi thu hái ???c ph?i khô, t?m b? sung ch?t ch?ng m?i m?t và x? lý ch?ng cong vênh.

V?t li?u ph? tr?

Ngoài tre, các v?t li?u ph? tr? nh? s?n, keo, ?inh, bu-lông c?ng ?óng vai trò quan tr?ng trong quá trình s?n xu?t bàn gh? tre.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng luôn ch?n l?a nh?ng nguyên li?u ch?t l??ng, an toàn cho s?c kh?e ng??i s? d?ng.

Quy trình s?n xu?t bàn gh? tre t?i ?àm Ph??ng

T?i x??ng s?n xu?t bàn gh? mây tre Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, chúng tôi luôn ??t ch?t l??ng s?n ph?m lên hàng ??u. Quy trình s?n xu?t bàn gh? tre c?a chúng tôi ???c th?c hi?n m?t cách t? m? và chuyên nghi?p, ??m b?o mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m hoàn h?o nh?t.

Chu?n b? nguyên li?u

B??c 1: Ch?n l?a tre nguyên li?u ??u vào t?t

Nguyên li?u tre ???c ch?n l?c k? càng t? nh?ng vùng tr?ng tre n?i ti?ng, ??m b?o ch?t l??ng và tu?i th? cao. Tre ???c c?t thành t?ng ph?n nh? phù h?p v?i t?ng chi ti?t c?a bàn gh?, s?n sàng cho các công ?o?n ti?p theo.

B??c 2: X? lý tre b?ng quy trình ??c bi?t

Sau khi c?t, tre ???c ph?i khô t? nhiên ?? lo?i b? h?t ?? ?m, giúp s?n ph?m b?n ch?c h?n. Ti?p ?ó, tre ???c t?m ch?t ch?ng m?i m?t và x? lý cong vênh b?ng quy trình ??c bi?t c?a chúng tôi, ??m b?o s?n ph?m không b? cong vênh hay h? h?ng theo th?i gian.

S?n xu?t chi ti?t

B??c 3: L?p ráp chi ti?t theo b?n thi?t k? có s?n

Các chi ti?t nh? c?a bàn gh? nh? chân, m?t ng?i, t?a gh? ???c l?p ráp m?t cách t? m? và chính xác theo b?n v? thi?t k?. ??i ng? th? lành ngh? c?a chúng tôi s? ??m b?o m?i chi ti?t ???c ghép n?i hoàn h?o, t?o nên s?n ph?m v?ng ch?c và th?m m? cao.

B??c 4: Trang trí và hoàn thi?n theo yêu c?u

Tùy theo yêu c?u c?a khách hàng nh? bàn gh? tre nhà hàng hay quán ?n, quán nh?u mà bàn gh? tre có th? ???c s?n ho?c trang trí b?ng các k? thu?t ?an tre truy?n th?ng, mang ??n v? ??p ??c ?áo và phong cách riêng bi?t cho t?ng s?n ph?m.

Hoàn thi?n s?n ph?m

B??c 5: Ki?m tra và s?a ch?a l?i (n?u có)

Tr??c khi hoàn thi?n, m?i s?n ph?m ??u ???c ki?m tra k? l??ng t?ng chi ti?t nh? nh?t. N?u có b?t k? khi?m khuy?t nào, s?n ph?m s? ???c s?a ch?a ho?c thay th? ngay l?p t?c ?? ??m b?o ch?t l??ng t?i ?u.

B??c 6: ?óng gói và giao hàng

Sau khi hoàn thi?n, s?n ph?m ???c ?óng gói c?n th?n b?ng v?t li?u chuyên d?ng ?? tránh h? h?ng trong quá trình v?n chuy?n. Chúng tôi luôn s?n sàng giao hàng ??n t?n n?i theo yêu c?u c?a khách hàng, ??m b?o s?n ph?m ??n tay ng??i tiêu dùng m?t cách an toàn và nhanh chóng nh?t.

V?i quy trình s?n xu?t chuyên nghi?p và t? m? t?ng khâu, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng t? tin mang ??n cho khách hàng nh?ng b? bàn gh? tre ch?t l??ng cao, ??p m?t và b?n b? theo th?i gian. Hãy liên h? v?i chúng tôi ngay hôm nay ?? s? h?u nh?ng món ?? n?i th?t tre ??ng c?p cho không gian s?ng c?a b?n.

Phân ph?i s?n ph?m bàn gh? tre 

H? th?ng phân ph?i

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng có h? th?ng phân ph?i r?ng kh?p, t? c?a hàng tr?ng bày, showroom ??n kênh online. Khách hàng có th? d? dàng tìm mua s?n ph?m bàn gh? tre ch?t l??ng c?a c? s? s?n xu?t c?a chúng tôi.

D?ch v? h?u mãi

Sau khi mua s?n ph?m, khách hàng s? ???c h??ng các d?ch v? h?u mãi nh? h??ng d?n s? d?ng, b?o hành s?n ph?m trong th?i gian dài. ??i ng? nhân viên nhi?t tình và chuyên nghi?p s? luôn s?n sàng h? tr? khách hàng khi c?n.

Cam k?t ch?t l??ng

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m bàn gh? tre ch?t l??ng, ??p m?t và b?n b? theo th?i gian. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi ch?n mua s?n ph?m t?i c? s? s?n xu?t.

Liên h? mua bàn gh? tre ch?t l??ng giá t?t

N?u b?n ?ang tìm ki?m nh?ng món ?? n?i th?t ??p m?t, b?n b? và thân thi?n v?i môi tr??ng, thì bàn gh? tre t? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng chính là l?a ch?n hoàn h?o dành cho b?n. V?i kinh nghi?m lâu n?m trong ngh? và s? t?n tâm trong t?ng công ?o?n s?n xu?t, chúng tôi t? hào mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao, ?áp ?ng m?i tiêu chí kh?t khe nh?t.

??ng b? l? c? h?i s? h?u nh?ng món ?? n?i th?t tre ??ng c?p t? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. Hãy liên h? v?i chúng tôi ngay hôm nay ?? ???c t? v?n và h? tr? mua hàng m?t cách t?t nh?t.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận