Bàn gh? mây tre xu?t kh?u ch?t l??ng cao

Nội dung

Các s?n ph?m n?i th?t tre ?ang ngày càng tr? nên ph? bi?n và ???c ?a chu?ng b?i s? ??p m?t, t? nhiên và thân thi?n v?i môi tr??ng. S?n ph?m bàn gh? mây tre xu?t kh?u này không ch? mang l?i v? ??p t? nhiên mà còn t?o c?m giác g?n g?i, ?m cúng cho không gian s?ng. Trên th? tr??ng hi?n nay, có r?t nhi?u ??n v? cung c?p bàn gh? mây tre xu?t kh?u v?i ch?t l??ng và m?u mã ?a d?ng. ?? hi?u rõ h?n v? s?n ph?m này, bài vi?t d??i ?ây s? cung c?p thông tin chi ti?t v? ?u ?i?m, th? tr??ng, m?u mã, giá c?  giúp b?n có ???c s? l?a ch?n t?t nh?t.

?u ?i?m bàn gh? mây tre xu?t kh?u

Tính th?m m? cao

Bàn gh? mây tre xu?t kh?u ???c làm t? lo?i mây tre t? nhiên, mang l?i v? ??p g?n g?i v?i thiên nhiên.

S?n ph?m th??ng ???c thi?t k? t? m?, tinh t? v?i các ???ng nét tr?n tru, màu s?c t? nhiên, t?o ?i?m nh?n cho không gian n?i th?t. Bàn gh? mây tre không ch? là n?i ?? ng?i, làm vi?c mà còn là m?t ph?n trang trí ??p m?t trong c?n phòng.

?? b?n cao

Mây tre là lo?i v?t li?u r?t b?n và ?? b?n c?a s?n ph?m bàn gh? mây tre xu?t kh?u còn ???c t?ng c??ng thông qua quá trình x? lý chuyên nghi?p. Nh? ?ó, bàn gh? tre có kh? n?ng ch?u l?c t?t, không b? cong vênh, bi?n d?ng sau th?i gian s? d?ng. ?i?u này giúp s?n ph?m luôn gi? ???c hình dáng ban ??u và ??ng th?i kéo dài tu?i th? s? d?ng.

Thân thi?n v?i môi tr??ng

M?t trong nh?ng ?u ?i?m n?i b?t c?a bàn gh? mây tre là tính thân thi?n v?i môi tr??ng. Mây tre là nguyên li?u t? nhiên, tái sinh nhanh chóng nên không gây h?i cho môi tr??ng. Vi?c s? d?ng bàn gh? mây tre không ch? giúp gi? cho không gian s?ng g?n gàng, t? nhiên mà còn ?óng góp vào vi?c b?o v? môi tr??ng s?ng.

Th? tr??ng bàn gh? mây tre xu?t kh?u

Xu h??ng s? d?ng bàn gh? mây tre

Trên th? tr??ng n?i th?t hi?n nay, bàn gh? mây tre ?ang tr? thành l?a ch?n ph? bi?n c?a nhi?u gia ?ình, doanh nghi?p hay các khu resort, homestay. S? k?t h?p gi?a v? ??p t? nhiên, ?? b?n cao và tính thân thi?n v?i môi tr??ng ?ã t?o nên s?c hút riêng cho s?n ph?m này.

Khách hàng không ch? ch?n bàn gh? mây tre ?? s? d?ng trong nhà mà còn ?? trang trí cho không gian ngo?i th?t nh? sân v??n, ban công, h? b?i.

Nguyên nhân th? tr??ng phát tri?n

Vi?c bàn gh? mây tre xu?t kh?u ngày càng phát tri?n không ch? là do nhu c?u s? d?ng c?a ng??i tiêu dùng mà còn do s? chú tr?ng c?a các doanh nghi?p c? s? s?n xu?t bàn gh? tre ??n ch?t l??ng s?n ph?m. Các s?n ph?m bàn gh? mây tre xu?t kh?u th??ng ???c làm th? công, t?ng ???ng nét ???c ch?m chút t? m?, t?o nên s?n ph?m hoàn h?o v? c? v? ??p và ch?t l??ng. ?i?u này ?ã thu hút s? quan tâm c?a th? tr??ng qu?c t? và t?o ra c? h?i phát tri?n l?n cho ngành s?n xu?t bàn gh? mây tre.

Ti?m n?ng phát tri?n trong t??ng lai

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i v? th?m m?, ?? b?n và tính thân thi?n v?i môi tr??ng, bàn gh? mây tre xu?t kh?u có ti?m n?ng phát tri?n l?n trong t??ng lai. Khách hàng ngày càng chú tr?ng ??n vi?c trang trí n?i th?t theo phong cách t? nhiên, g?n g?i v?i thiên nhiên nên s?n ph?m này s? ti?p t?c ???c ?a chu?ng. Ngoài ra, vi?c m? r?ng th? tr??ng xu?t kh?u c?ng giúp bàn gh? mây tre ti?p c?n v?i nhi?u ??i tác m?i, t?o ra c? h?i kinh doanh l?n cho các doanh nghi?p s?n xu?t.

M?u mã bàn gh? mây tre xu?t kh?u

M?u bàn gh? mây tre hi?n ??i

Hi?n nay, trên th? tr??ng có r?t nhi?u m?u bàn gh? mây tre xu?t kh?u hi?n ??i, phù h?p v?i nhi?u phong cách trang trí n?i th?t khác nhau. T? nh?ng b? bàn ?n ??n gi?n, tinh t? cho ??n nh?ng b? bàn gh? tre nhà hàng, bàn gh? tre sofa sang tr?ng, ??ng c?p.

M?i m?u mã ??u ???c thi?t k? theo xu h??ng m?i nh?t, ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng và trang trí c?a khách hàng.

Màu s?c ?a d?ng

Bàn gh? mây tre xu?t kh?u không ch? ??p v? ki?u dáng mà còn ?a d?ng v? màu s?c. Khách hàng có th? d? dàng l?a ch?n màu s?c phù h?p v?i không gian s?ng c?a mình, t? gam màu t? nhiên nh? nâu, xám cho ??n gam màu sáng nh? tr?ng, kem. Vi?c l?a ch?n màu s?c phù h?p giúp tôn lên v? ??p c?a bàn gh? mây tre và hòa mình vào không gian s?ng m?t cách hoàn h?o.

Thi?t k? linh ho?t

M?i m?u bàn gh? mây tre xu?t kh?u ??u ???c thi?t k? linh ho?t, d? dàng di chuy?n và b? trí trong không gian s?ng. Các s?n ph?m th??ng ???c làm nh? nhàng, ti?n l?i nh?ng v?n ??m b?o tính th?m m? và ch?t l??ng. Khách hàng có th? tho?i mái s?p x?p bàn gh? mây tre theo ý mu?n, t?o ra không gian s?ng thoáng ?ãng, g?n gàng và ?m cúng.

Giá bàn gh? mây tre xu?t kh?u

Khi quan tâm ??n bàn gh? mây tre xu?t kh?u, nhi?u ng??i th??ng lo ng?i v? m?c giá b? bàn gh? mây tre ?an có ph?i quá cao không. Tuy nhiên, th?c t? cho th?y giá c? c?a s?n ph?m này khá phù h?p v?i ch?t l??ng và giá tr? mà nó mang l?i. D??i ?ây là b?ng tham kh?o giá bán c?a bàn gh? mây tre xu?t kh?u:

STT Lo?i s?n ph?m Giá ti?n (VN?)
1 B? bàn ?n 4 gh? 5.000.000
2 Bàn trà mây tre 2.500.000
3 B? sofa mây tre 8.000.000
4 Gh? dài mây tre 3.500.000

Giá c? có th? thay ??i tùy theo m?u mã, kích th??c và xu?t x? c?a s?n ph?m.

Mua bàn gh? mây tre xu?t kh?u t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

N?u b?n ?ang quan tâm ??n bàn gh? mây tre xu?t kh?u và mu?n mua s?n ph?m ch?t l??ng, uy tín, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là ??a ch? ?áng tin c?y.

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t và cung c?p bàn gh? mây tre, chúng tôi cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m t?t nh?t, v?i m?u mã ?a d?ng, giá c? h?p lý. Hãy ??n v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? tr?i nghi?m s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? t?t nh?t!

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận