G?y t?m vông là gì?

Nội dung

Hi?n nay, cây t?m vông ???c r?t nhi?u ng??i dùng ?a chu?ng b?i nh?ng ??c tính tuy?t v?i c?a nó. Bên c?nh ?ó, g?y t?m vông c?ng là lo?i v?t li?u ???c r?t nhi?u l?nh v?c l?a ch?n s? d?ng. V?y g?y t?m vông là gì? Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u c? th? h?n v? g?y t?m vông và quy trình s?n xu?t nhé!

G?y t?m vông là gì?

G?y t?m vông c?t khúc là lo?i g?y ???c s?n xu?t t? cây t?m vông, sau ?ó ???c mang ?i c?t khúc. Chúng th??ng ???c dùng trong các thi?t k? công trình b?ng tre, làm vách t??ng tre hay hàng rào tre,… Nh? màu s?c vàng nh? cùng v?i ki?u dáng thân thi?n v?i môi tr??ng, mang l?i c?m giác dân dã, g?n g?i nên g?y t?m vông khá ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng hi?n nay.

Kích th??c ph? bi?n c?a g?y t?m vông c?t khúc

Sau khi ?ã hi?u g?y t?m vông là gì, hãy cùng tìm hi?u v? các lo?i kích th??c ph? bi?n thông d?ng nh?t hi?n nay:

G?y t?m vông c?t khúc 2.5m g?c nh?

G?y t?m vông c?t khúc 2.5 g?c nh? th??ng ???c dùng trong các công trình b?ng tre, làm cán cho nh?ng lo?i công c? nh?: x?ng, cu?c, li?m,…

Kích th??c k? thu?t:

 • Chi?u dài: 2.5m
 • ???ng kính ng?n t?m vông: 2.3 – 2.8cm
 • ???ng kính g?c: 3.2 – 3.7cm
 • Tr?ng thái: Cây thô, u?n th?ng

G?y t?m vông c?t khúc 2.5m g?c l?n

G?y t?m vông c?t khúc 2.5m g?c l?n th??ng ???c dùng làm khung ch?ng mái hiên ho?c các chi ti?t c?a công trình tre. Nh? kích th??c g?c l?n và ch?c ch?n nên nó th??ng ???c dùng trong thi?t k? n?i th?t tre.

Kích th??c k? thu?t:

 • Chi?u dài: 2.5m
 • ???ng kính ng?n t?m vông: 2.9 – 3.4cm
 • ???ng kính g?c: 3.8 – 4.2cm
 • Tr?ng thái: Cây thô, u?n th?ng

G?y t?m vông c?t khúc 3m

Ph?n thân c?a g?y t?m vông lo?i 3m khá ??ng ??u v?i các kích th??c ???ng kính t? 5.1 – 5.6cm. Do ?ó mà nó phù h?p ?? làm k?t c?u cho các công trình tre và các chòi lá nh?. Hi?n nay, g?y t?m vông c?t khúc 3m ???c xu?t kh?u qua các n??c Châu M? và Châu Âu khá nhi?u. T? ?ó kích th??c c?ng ???c ?i?u ch?nh sao cho thích h?p v?i nhu c?u xu?t kh?u nh?t.

Kích th??c k? thu?t:

 • Chi?u dài: 3m
 • ???ng kính ng?n t?m vông: 3.6 – 4.1cm
 • ???ng kính g?c: 5.1 – 5.6cm
 • Tr?ng thái: Cây thô, u?n th?ng

Quy trình s?n xu?t ra g?y t?m vông c?t khúc

?? có ???c g?y t?m vông hoàn h?o, quy trình s?n xu?t r?t quan tr?ng. Sau ?ây là các b??c ?? t?o ra s?n ph?m ch?t l??ng:

B??c 1: Chu?n b? cây t?m vông t??i

Cây t?m vông ???c s? d?ng ?? s?n xu?t g?y t?m vông c?n ph?i là cây t??i và có ???ng kính phù h?p. Cây t?m vông t??i s? ???c v?n chuy?n t? vùng nguyên li?u v? v?a t?m vông ?? ti?n hành x? lý. Lúc này, các nhánh và lá cây t?m vông s? ???c lo?i b? và ch? gi? l?i ph?n thân. 

B??c 2: Ti?n hành c?t khúc và n?n th?ng thành g?y t?m vông

Sau khi ?ã có ph?n thân c?a cây t?m vông, quá trình c?t khúc và n?n th?ng s? ???c ti?n hành. ??u tiên, các nhân viên s? ki?m tra k? l??ng t?ng cây ?? ch?n ra nh?ng cây có ???ng kính và ?? dài phù h?p ?? s?n xu?t g?y t?m vông. 

Sau ?ó, cây s? ???c c?t thành khúc v?i s?n l??ng c? th? và ??a ??n cho th? u?n. B??c này s? giúp cho g?y t?m vông ???c th?ng h?n, h? tr? quá trình s? d?ng d? dàng h?n. B?ng k? thu?t chuyên nghi?p, ng??i th? s? ?i?u ch?nh các cây t?m vông t??i có ?? cong khác nhau tr? nên th?ng t??ng ??i, phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng. Lúc này, ng??i th? s? u?n sao cho g?y t?m vông ???c th?ng nh?t nh?ng v?n l?u ý tránh ?? b? m?t s?n ph?m b? nám. ?ây ???c xem là công ?o?n khó nh?t, vì cây t?m vông có ??c tính khá c?ng do ?ó quá trình u?n s? khó h?n so v?i nh?ng lo?i tre thông th??ng khác.

G?y t?m vông sau khi u?n xong s? ???c bó thành t?ng bó nh? (kho?ng 5 cây/bó). Vi?c bó thành bó nh? s? giúp g?y t?m vông d? v?n chuy?n trong quá trình ph?i và vi?c ki?m kê s? l??ng nguyên li?u c?ng chính xác h?n. Ti?p ??n, nhân viên s? mang nguyên li?u ra ph?i thành t?m vông khô và ki?m tra s? l??ng ??y ??.

B??c 3: Hoàn thi?n 

? b??c này, g?y t?m vông s? ???c mang ?i ph?i d??i ánh n?ng m?t tr?i. ??i v?i ngày không m?a, n?ng bình th??ng thì th?i gian ph?i cây khô t??ng ??i vào 20 ngày. Tuy nhiên, vì g?y t?m vông thu?c ph?n g?c nên t?c ?? khô s? h?i ch?m và th?i gian kéo dài kho?ng 30 ngày.

Trong th?i gian ph?i khô, g?y t?m vông s? ???c th?c hi?n ki?m tra l?n cu?i ?? chu?n b? v?n chuy?n ??n các công ty xu?t kh?u. Riêng nh?ng cây trong quá trình ph?i khô b? cong l?i thì s? ???c chuy?n v? quy trình u?n. Còn nh?ng g?y không ??t ch?t l??ng s? b? lo?i b?.

Mua g?y t?m vông giá r? và ch?t l??ng t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t ??a ch? tin c?y ?? mua g?y t?m vông giá r? và ch?t l??ng, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là s? l?a ch?n hoàn h?o dành cho b?n. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t và kinh doanh g?y t?m vông, chúng tôi cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao v?i giá c? h?p lý.

T?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, b?n có th? tìm th?y các lo?i g?y t?m vông c?t khúc v?i nhi?u kích th??c khác nhau. B?n c?ng có th? yên tâm v? ch?t l??ng c?a s?n ph?m vì t?t c? các g?y t?m vông ??u ???c s?n xu?t t? cây t?m vông t??i và qua quy trình ki?m tra nghiêm ng?t tr??c khi ??a ra th? tr??ng.

Liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ngay hôm nay ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n nhé!

Thông tin liên h?

 • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
 • tretamvongdamphuong@gmail.com
 • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận