Tr?ng t?m vông nh? th? nào ?úng k? thu?t?

Nội dung

Tr?ng cây là m?t ho?t ??ng r?t ph? bi?n và ???c nhi?u ng??i yêu thích. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng có kinh nghi?m và ki?n th?c ?? tr?ng cây m?t cách hi?u qu?. Trong ?ó, vi?c tr?ng t?m vông c?ng không ph?i là ?i?u d? dàng. Vì v?y, trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? cách nhân gi?ng và tr?ng t?m vông nh? th? nào ?? có ???c nh?ng s?n ph?m t?t nh?t nhé!

Cách nhân gi?ng t?m vông

T?m vông là lo?i cây tre có ngu?n g?c t? Trung Qu?c và ???c tr?ng r?ng rãi ? Vi?t Nam. ?ây là lo?i cây có tính ch?t lâu n?m, có kh? n?ng ch?u ???c khí h?u nóng ?m và có th? sinh tr??ng t?t ? nhi?u vùng ??t khác nhau. ?? có ???c nh?ng s?n ph?m ??p và kh?e m?nh, c?n ph?i ch?n ph??ng pháp cách tr?ng & nhân gi?ng cây tre t?m vông phù h?p. D??i ?ây là hai ph??ng pháp nhân gi?ng t?m vông ph? bi?n hi?n nay:

Ph??ng pháp nhân gi?ng b?ng cách hom g?c

??u tiên, b?n c?n l?a ch?n hom g?c và x? lý hom. B?n ph?i ch?n nh?ng g?c hom già, không có n?m và có nhi?u r?. Sau ?ó, ti?n hành ch?t kho?ng 70 – 80cm tính t? ph?n g?c. Hãy ?ào l? g?c hom, dùng thu?ng s?t c?t tách g?c cây m? ? v? trí c? thân ng?m (ch? bé nh?t ti?p giáp v?i cây t?m vông già). Sau khi ?ã tách xong s? ?em ngâm vào n??c, cho ng?p ??n h?t ph?n c? thân ng?m ?? tránh cho cây gi?ng b? khô héo.

Lo?i b? ph?n ??t bám trên g?c hom và ti?n hành tr?n ??t ?? ??m t?m vông (??t m?t, phân chu?ng hoai, r?m r? b?m nh? theo t? l? 1:1:1). Ti?p ?ó cho cây vào b? ??m và t??i ??t n??c, ch?m sóc ??ng th?i quan sát cây phát tri?n. Chú ý cây ph?i ???c ??m trong giàn che có bóng râm mát trong vòng 6 tu?n ??u tiên.

Ph??ng pháp nhân gi?ng b?ng cách cành chi?t

B?n l?a ch?n cành chi?t và ti?n hành c?t ph?n ng?n c?a nó, ch? ?? l?i ph?n hom còn 3 – 4 lóng (kho?ng 30 – 40cm), lóng cu?i ch?a l?i 4 – 5cm, c?t vát góc 45 ??. Sau ?ó, cho h?n h?p ??t ?? bó cành (??t mùn tr?n v?i x? d?a, r?m r? ? m?c, theo t? l? 1:1 và tr?n ??u v?i n??c cho ??n khi ???c h?n h?p d?o, m?m). Ti?p ??n ??a túi ni lông có ch?a h?n h?p ??t bó b?u ? trên lên ??u cành chi?t, mi?ng túi quay ??i di?n v?i ??u cành chi?t, kéo m?nh cúi xu?ng ??n ?? cành sao cho cành chi?t ch?c vào chính gi?a kh?i ??t b?u.

Sau kho?ng 20 – 30 ngày, khi ki?m tra s? th?y ?a s? cành hom ?ã có b? r? phát tri?n hoàn ch?nh, r? chuy?n t? màu tr?ng sang tr?ng ??c ng? vàng thì ti?n hành b? cành chi?t ??a vào nuôi d??ng t?i v??n ??m. L?a ch?n n?i b?ng ph?ng, có th? thoát n??c, sau ?ó san l?p và t?y s?ch m?t b?ng, l?p giàn che. T??i n??c và ch?m sóc ??n khi tr?ng cây.

Cách tr?ng t?m vông nh? th? nào?

Sau khi ?ã nhân gi?ng thành công gi?ng cây tre t?m vông, b?n ti?n hành tr?ng m?t ?? kho?ng 500 cay/ha. B?n nên tr?ng theo kho?ng cách các cây cách nhau 4m và hàng cách hàng 5m ho?c 3m x 6m. Tr??c khi b?t ??u tr?ng t?m vông b?n nên ?ào h? ?? ??t b?u vào tr?ng. Bón lót m?i h? t? 5 – 10kg phân chu?ng hoai m?c. Ti?p ??n, b?n g? b? l?p v? b?u hom và ??t t? t? cây vào h? ?ã ?ào s?n, sau ?ó vun ??t, n?m ??t vào g?c cây cho ch?t ?? cây ???c c? ??nh. T??i n??c và ph? thêm m?t l?p lá khô ho?c r?m r? ?? gi? ?m cho cây t?m vông.

Cách ch?m sóc cây tre t?m vông xanh t?t

?? có ???c nh?ng cây t?m vông xanh t?t và ??p nh?t, c?n ph?i chú ý ??n vi?c ch?m sóc cây hàng ngày. D??i ?ây là m?t s? cách ?? ch?m sóc cây t?m vông hi?u qu?.

T??i n??c và bón phân

Cây t?m vông c?n ???c t??i n??c ??u ??n, kho?ng 2 l?n m?i tu?n. Tuy nhiên, c?n ph?i tránh t??i quá nhi?u n??c ?? tránh gây ra tình tr?ng th?i r? cho cây. Ngoài ra, c?n bón phân ??nh k? vào mùa xuân và thu ?? ??m b?o cây có ?? dinh d??ng ?? sinh tr??ng.

T?a cây và phòng ng?a sâu b?nh

?? cây t?m vông phát tri?n t?t, c?n ph?i t?a b? các nhánh khô và lá úa. N?u không, chúng s? làm gi?m s?c s?ng c?a cây và ?nh h??ng ??n s? sinh tr??ng c?a cây. Ngoài ra, c?n ph?i ki?m tra th??ng xuyên ?? phát hi?n và x? lý k?p th?i các sâu b?nh có th? gây h?i cho cây.

Mua gi?ng cây t?m vông ch?t l??ng cao ? ?âu ch?t l??ng?

N?u b?n không có ?i?u ki?n nhân gi?ng và không bi?t tr?ng t?m vông nh? th? nào, b?n có th? mua gi?ng cây t?m vông ch?t l??ng cao t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. Chúng tôi cam k?t cung c?p nh?ng cây t?m vông ??p và kh?e m?nh, ??m b?o s? làm hài lòng các khách hàng khó tính nh?t. Liên h? ngay v?i ??n v? ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận