Gh? mây tre ?an th? giãn

Nội dung

Trong cu?c s?ng hi?n ??i b?n r?n, con ng??i ngày càng chú tr?ng ??n vi?c ch?m sóc s?c kh?e tinh th?n. M?t trong nh?ng cách hi?u qu? ?? th? giãn sau gi? làm vi?c c?ng th?ng là s? d?ng gh? mây tre ?an th? giãn. Hãy cùng tìm hi?u v? s?n ph?m này qua bài vi?t d??i ?ây.

Gh? mây tre ?an th? giãn là gì?

Gh? mây tre ?an th? giãn là lo?i gh? ???c làm t? mây ho?c tre, ???c ?an th? công ho?c b?ng máy móc t?o thành.

Lo?i gh? này th??ng có thi?t k? ??n gi?n, m?c m?c, mang l?i c?m giác tho?i mái và th? giãn cho ng??i s? d?ng.

Công d?ng c?a gh? mây tre ?an th? giãn

Gh? mây tre ?an không ch? là m?t món ?? n?i th?t thông th??ng, mà còn mang l?i nhi?u l?i ích tuy?t v?i cho ng??i s? d?ng.

Th? giãn

??u tiên, tính n?ng th? giãn c?a gh? mây tre ?an ???c ?ánh giá cao v?i kh? n?ng ?àn h?i t?t, t?o s? tho?i mái cho c? th? và gi?m b?t c?ng th?ng, m?t m?i sau m?t ngày làm vi?c c?ng th?ng.

Trang trí

Không ch? v?y, v? ??p t? nhiên và m?c m?c c?a gh? mây tre ?an còn là ?i?m nh?n trong vi?c trang trí không gian s?ng.

 

S? k?t h?p gi?a s? ??n gi?n và sang tr?ng t?o ra m?t không gian s?ng ?m áp, g?n g?i h?n. B?n có th? k?t h?p v?i bàn u?ng trà b?ng tre ?? t?o nên s? ??ng b? trong thi?t k?.

Tính ?a n?ng

 ??c bi?t, tính ?a n?ng c?a gh? mây tre ?an c?ng là m?t ?u ?i?m n?i b?t, v?i kh? n?ng s? d?ng cho nhi?u m?c ?ích khác nhau nh? ??c sách, u?ng trà, xem phim, hay ??n gi?n là ngh? ng?i sau nh?ng gi? làm vi?c c?ng th?ng. 

V?i nh?ng l?i ích ??c bi?t này, các s?n ph?m bàn gh? tre ?an không ch? là m?t món ?? n?i th?t mà còn là ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i cho cu?c s?ng hàng ngày.

?u ?i?m c?a gh? mây tre ?an

Gh? mây tre ?an th? giãn không ch? là m?t l?a ch?n ti?n l?i mà còn mang l?i nhi?u ?u ?i?m ?áng giá. 

Mang l?i s? tho?i mái

V?i ch?t li?u mây tre t? nhiên, gh? mang l?i s? tho?i mái tuy?t v?i. Kh? n?ng ?àn h?i c?a mây tre giúp gh? ôm sát c? th?, t?o c?m giác tho?i mái và th? giãn cho ng??i s? d?ng.

Thân thi?n v?i môi tr??ng

Ngoài ra, s? thân thi?n v?i môi tr??ng c?ng là m?t ?i?m m?nh c?a gh? mây tre ?an.

Mây tre là v?t li?u t? nhiên, không gây h?i cho môi tr??ng và có th? tái ch? sau khi s? d?ng. ?i?u này ph?n ánh tinh th?n b?o v? môi tr??ng và phát tri?n b?n v?ng.

?? b?n cao

Không ch? v?y, gh? mây tre ?an còn n?i b?t v?i ?? b?n cao. N?u ???c b?o qu?n và ch?m sóc ?úng cách, gh? có th? s? d?ng ???c trong nhi?u n?m mà không lo s? h?ng hóc hay m?t ?i tính th?m m?.

D? dàng v? sinh và b?o trì

 Vi?c v? sinh gh? c?ng tr? nên d? dàng h?n bao gi? h?t. B?n có th? d? dàng lau chùi b? m?t c?a gh? b?ng kh?n ?m ho?c s? d?ng máy hút b?i ?? lo?i b? b?i b?n và b?o v? ch?t l??ng c?a gh?. 

M?c giá h?p lý

M?t ?i?m ?áng chú ý khác là giá c? h?p lý c?a gh? mây tre ?an. So v?i các lo?i gh? khác trên th? tr??ng, gh? mây tre ?an có giá c? ph?i ch?ng, là s? l?a ch?n thông minh cho b?t k? không gian nào mà không gây gánh n?ng tài chính cho b?n. Bàn gh? mây tre xu?t kh?u ?em l?i nhi?u ngu?n l?i kinh t? l?n cho ng??i làm ngh? n?i th?t tre.

?ó chính là lý do t?i sao gh? mây tre ?an th? giãn là m?t s? l?a ch?n lý t??ng cho không gian ngh? ng?i và th? giãn c?a b?n.

Báo giá gh? mây tre ?an th? giãn

Giá bán c?a gh? dao ??ng t? 500.000 – 2.000.000 ??ng m?i chi?c, và có nhi?u y?u t? ?nh h??ng ??n m?c giá này. Y?u t? ??u tiên là kích th??c c?a gh?, v?i nh?ng chi?c gh? có kích th??c l?n th??ng có giá cao h?n so v?i nh?ng chi?c có kích th??c nh? h?n. 

M?t y?u t? khác là lo?i gh?, m?i lo?i gh? ??u có ki?u dáng và thi?t k? riêng bi?t, ?i?u này d?n ??n s? chênh l?ch v? giá thành. Vì v?y, khách hàng khi mua gh? c?n xem xét k? l??ng các y?u t? này khi quy?t ??nh mua gh? ?? ??m b?o ?úng nhu c?u và mong mu?n c?a mình.

Liên h? mua gh? mây tre ?an th? giãn giá t?t

B?n ?ang tìm ki?m m?t chi?c gh? th? giãn tho?i mái, ??p m?t và b?n b?? Hãy khám phá gh? mây tre ?an th? giãn t? x??ng s?n xu?t bàn gh? mây tre Tre T?m Vông ?àm Ph??ng – s? l?a ch?n hoàn h?o cho không gian s?ng c?a b?n.

Gh? mây tre ?an th? giãn t? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ???c thi?t k? v?i s? k?t h?p tinh t? gi?a nét ??p truy?n th?ng và phong cách hi?n ??i. Chúng ???c ?an th? công t? nh?ng s?i tre t? nhiên, t?o nên m?t v? ngoài sang tr?ng và ?n t??ng. Màu s?c t? nhiên c?a tre mang ??n m?t không gian ?m cúng, g?n g?i v?i thiên nhiên.

?? ???c h? tr? t? v?n và báo giá chi ti?t h?n khách hàng hãy liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng qua thông tin d??i ?ây.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận