Bàn u?ng trà b?ng tre ??p & m?c m?c

Nội dung

Ngày nay, nhi?u ng??i l?a ch?n bàn u?ng trà b?ng tre thay cho các m?u bàn kim lo?i. ?ây là m?t l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng ai yêu thích s? m?c m?c, gi?n d? và g?n g?i v?i thiên nhiên. Ch?t li?u tre t? nhiên mang ??n v? ??p thanh tao, nh? nhàng, t?o c?m giác bình yên và th? thái cho ng??i th??ng th?c trà. Hãy cùng tham kh?o qua m?t s? m?u bàn u?ng trà b?ng tre ??p qua bài vi?t này nhé.

?u ?i?m c?a bàn tre so v?i bàn kim lo?i

Trong thi?t k? n?i th?t, vi?c l?a ch?n ch?t li?u cho bàn là m?t quy?t ??nh quan tr?ng. Bàn tre và bàn kim lo?i là hai l?a ch?n ph? bi?n, m?i lo?i có nh?ng ?u ?i?m riêng. D??i ?ây là m?t s? ?u ?i?m c?a bàn tre so v?i bàn kim lo?i:

Tính th?m m? và s? ?m cúng

Bàn gh? tre mang ??n m?t v? ??p t? nhiên và ?m cúng cho không gian s?ng.

V?i màu s?c và hoa v?n ??c ?áo c?a tre, bàn tre t?o nên m?t ?i?m nh?n th?m m? và mang l?i c?m giác g?n g?i v?i thiên nhiên. Ng??c l?i, bàn kim lo?i th??ng có v? ngoài l?nh l?o và công nghi?p h?n.

Tính b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng

Tre là m?t lo?i v?t li?u tái t?o nhanh chóng và b?n v?ng. Nó có th? ???c tr?ng và khai thác mà không gây t?n h?i ?áng k? cho môi tr??ng. Bàn tre không ch? thân thi?n v?i môi tr??ng mà còn có tu?i th? cao n?u ???c b?o qu?n ?úng cách. Ng??c l?i, s?n xu?t kim lo?i th??ng ?òi h?i nhi?u n?ng l??ng và có th? gây ra ô nhi?m môi tr??ng.

Tính ch?t ch?ng tr?y x??c và ch?ng ?m

Bàn tre có tính ch?t ch?ng tr?y x??c và ch?ng ?m t?t h?n so v?i bàn kim lo?i. B? m?t tre có ?? c?ng cao và kh? n?ng ch?ng mài mòn t?t, giúp bàn tre gi? ???c v? ??p lâu dài. Ngoài ra, tre c?ng có kh? n?ng ch?ng ?m t?t h?n so v?i kim lo?i, ?i?u này r?t quan tr?ng trong môi tr??ng ?m ??t.

Tính linh ho?t trong thi?t k?

Tre là m?t v?t li?u linh ho?t và d? u?n cong, cho phép các nhà thi?t k? t?o ra nh?ng ki?u dáng bàn ?a d?ng và sáng t?o. Bàn tre có th? ???c thi?t k? v?i nhi?u hình d?ng và kích th??c khác nhau, phù h?p v?i nhi?u không gian s?ng khác nhau.

M?u bàn u?ng trà b?ng tre ??p

D??i ?ây là m?t s? m?u b? bàn gh? tre u?ng trà ??p mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n khách hàng.

Bàn trà tre nguyên kh?i

Bàn trà tre nguyên kh?i là m?t tác ph?m ??p m?t ???c ch? t?o t? nguyên li?u t? nhiên là tre, gi? nguyên v? ??p ??n gi?n và m?c m?c c?a nó. V?i chân bàn ???c thi?t k? ch?c ch?n, bàn trà tre nguyên kh?i mang l?i s? ?n ??nh và ?? b?n cho không gian s? d?ng. 

M?t bàn g? tre ép có th? ???c x? lý bóng ho?c gi? nguyên v? ??p t? nhiên c?a vân tre, t?o nên s? ?a d?ng và linh ho?t cho s?n ph?m. ??c bi?t, bàn trà tre nguyên kh?i là s? l?a ch?n hoàn h?o cho các không gian trà ??o mang phong cách truy?n th?ng, tôn lên v? ??p và s? g?n g?i v?i thiên nhiên.

Bàn u?ng trà tre ?an

Bàn trà tre ?an là m?t s?n ph?m thi?t k? tinh t?, n?i b?t v?i m?t bàn ???c t?o thành t? nh?ng thanh tre nh? ???c ?an t? m?, t?o nên h?a ti?t ??c ?áo và thu hút m?t ng??i nhìn. ??c bi?t, chân bàn có th? ???c ch? t?o t? tre t? nhiên, mang l?i s? ?n ??nh và ?? b?n cho s?n ph?m. 

S? ?a d?ng trong ki?u dáng và kích th??c c?a bàn trà tre ?an c?ng là ?i?m c?ng l?n, giúp khách hàng d? dàng l?a ch?n s?n ph?m phù h?p v?i không gian và nhu c?u s? d?ng c?a mình. 

V?i phong cách hi?n ??i và s? tinh t? trong thi?t k?, bàn trà tre ?an không ch? là m?t s?n ph?m n?i th?t thông th??ng mà còn là ?i?m nh?n tinh t?, t?o ?i?m nh?n cho không gian trà ??o hi?n ??i và sang tr?ng.

Bàn trà tre k?t h?p v?i kính

Bàn trà tre k?t h?p v?i kính là m?t l?a ch?n tinh t? và ??ng c?p cho không gian n?i th?t c?a b?n. M?t bàn ???c làm b?ng kính c??ng l?c, không ch? mang l?i s? sang tr?ng mà còn ??m b?o ?? b?n cao, ?áp ?ng ???c các yêu c?u s? d?ng hàng ngày mà không lo s? tr?y x??c hay va ??p. 

S? k?t h?p gi?a kính và tre t?o nên m?t ?i?m nh?n ??c ?áo cho s?n ph?m làm tôn lên v? ??p m?c m?c và g?n g?i v?i thiên nhiên. Chúng ???c s? d?ng làm bàn gh? mây tre quán cà phê t?o nên c?m giác th? giãn và yên bình cho ng??i th??ng th?c ?? u?ng.

Bàn trà tre k?t h?p v?i kính không ch? ph?n ánh s? tinh t? trong thi?t k? n?i th?t mà còn là ?i?m nh?n ??c ?áo trong không gian trà ??o hi?n ??i. S? k?t h?p hài hòa gi?a v?t li?u t? nhiên và hi?n ??i t?o ra m?t không gian ?m cúng và thân thi?n, ??ng th?i v?n gi? ???c s? sang tr?ng và ??ng c?p.

Báo giá bàn u?ng trà tre

Bàn u?ng trà tre c?a t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ???c làm th? công t? tre t? nhiên, ??m b?o ch?t l??ng và tính th?m m? cao. S?n ph?m có kh? n?ng ch?ng tr?y x??c, ch?ng ?m t?t, ??ng th?i mang ??n v? ??p g?n g?i v?i thiên nhiên cho không gian s?ng c?a quý khách.

M?c giá cho m?i b? bàn gh? tre u?ng trà th??ng dao ??ng t? 1.000.000 – 4.000.000 ??ng. Tùy thu?c vào ki?u dáng thi?t k? và kích th??c mà khách hàng l?a ch?n.

Liên h? mua bàn gh? tre ch?t l??ng và giá t?t

Quý khách hàng ?ang tìm ki?m ??a ch? cung c?p bàn gh? mây tre ngoài tr?i ch?t l??ng cao v?i giá c? h?p lý? Hãy ??n ngay v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ??n v? uy tín hàng ??u trong l?nh v?c s?n xu?t và phân ph?i ?? n?i th?t tre t?i Vi?t Nam.

T?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, chúng tôi t? hào mang ??n cho quý khách hàng nh?ng s?n ph?m bàn gh? tre ??p m?t, ???c làm th? công t? m? t? tre t? nhiên, ??m b?o ?? b?n cao và thân thi?n v?i môi tr??ng. V?i ??i ng? th? lành ngh? và kinh nghi?m dày d?n, chúng tôi cam k?t mang ??n s? hài lòng tuy?t ??i v? ch?t l??ng s?n ph?m.

Chúng tôi hi?u r?ng giá c? là m?t y?u t? quan tr?ng trong quy?t ??nh mua hàng c?a quý khách. Vì v?y, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng luôn ??a ra m?c giá c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng, ??ng th?i áp d?ng các ch??ng trình ?u ?ãi h?p d?n cho khách hàng thân thi?t và ??n hàng l?n.

?? ???c h? tr? t? v?n và báo giá chi ti?t h?n, khách hàng hãy liên h? v?i ??n v? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng qua thông tin d??i ?ây.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận