Giá b? bàn gh? mây tre ?an cao c?p

Nội dung

B?n ?ang tìm ki?m ch? mua n?i th?t ?an tre uy tín và ch?t l??ng Hãy ??n v?i Tre T?m Vông ?? ???c h? tr? t? v?n và báo giá b? bàn gh? mây tre ?an cao c?p. Cùng tìm hi?u chi ti?t h?n qua bài vi?t d??i ?ây nhé.

?u ?i?m c?a n?i th?t mây tre ?an

Vi?c s? d?ng bàn gh? mây ?en tre cao c?p ?em l?i nhi?u ?u ?i?m cho ng??i s? d?ng. ?i?u này có th? k? ??n nh?:

Tính th?m m? cao

Bàn gh? mây ?an tre cao c?p mang l?i v? ??p t? nhiên, sang tr?ng và tinh t?, là ?i?m nh?n hoàn h?o cho b?t k? không gian n?i th?t nào. V?i màu s?c thanh l?ch và hài hòa, chúng d? dàng ph?i h?p v?i nhi?u phong cách trang trí truy?n th?ng. Ki?u dáng ?a d?ng c?a bàn gh? mây ?an tre t? c? ?i?n ??n hi?n ??i, phù h?p v?i m?i s? thích và nhu c?u c?a khách hàng.

Chúng ???c ?ng d?ng nhi?u trong các thi?t k? nhà hàng b?ng tre. Các ???ng ?an tinh t? th? hi?n s? khéo léo và tài ngh? c?a ng??i th? th? công, t?o nên s?n ph?m ch?t l??ng và ??c ?áo.

Ch?t l??ng ??m b?o

S?n ph?m ???c làm t? ch?t li?u mây tre t? nhiên, sau quá trình l?a ch?n k? l??ng, ??m b?o ch?t l??ng cao và b?n b? d??i tác ??ng c?a môi tr??ng. Khung s??n c?a s?n ph?m ???c thi?t k? ch?c ch?n, có kh? n?ng ch?u l?c t?t, giúp nó có th? s? d?ng trong th?i gian dài mà không g?p s? hao mòn nhanh chóng. ??c bi?t, s?n ph?m c?ng có kh? n?ng ch?ng m?i m?t, cong vênh, n?t n? t?t, giúp nó duy trì hình dáng và ch?t l??ng ban ??u qua th?i gian. B? m?t c?a s?n ph?m ???c hoàn thi?n m?n màng, không ch? t?o c?m giác tho?i mái mà còn d? dàng trong vi?c v? sinh và b?o d??ng, làm t?ng tính ti?n l?i và tu?i th? c?a s?n ph?m.

Thân thi?n v?i môi tr??ng

Bàn gh? mây ?an tre ???c coi là thân thi?n v?i môi tr??ng t? nhi?u khía c?nh. V?t li?u chính là mây tre, là m?t ngu?n tài nguyên t? nhiên, không gây h?i cho s?c kh?e con ng??i. Quá trình s?n xu?t c?a s?n ph?m này c?ng ???c thi?t k? ?? gi?m thi?u tác ??ng ??n môi tr??ng, không gây ra ô nhi?m hay lãng phí tài nguyên. Vi?c s? d?ng bàn gh? mây ?an tre không ch? mang l?i s? tho?i mái và ??p m?t trong không gian s?ng mà còn góp ph?n b?o v? môi tr??ng s?ng c?a chúng ta. ?ây là l?a ch?n lý t??ng cho nh?ng ng??i quan tâm ??n vi?c s? d?ng s?n ph?m thân thi?n v?i môi tr??ng và ?ng h? các phong trào b?o v? môi tr??ng.

M?u bàn gh? mây tre ?an ??p

Sofa mây tre ?an

Sofa mây hi?n có nhi?u ki?u dáng và kích th??c khác nhau, linh ho?t phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a m?i gia ?ình. ??c ?i?m n?i b?t c?a sofa mây là kh? n?ng t?o ra c?m giác sang tr?ng và ?m cúng cho không gian n?i th?t. V?t li?u mây t? nhiên mang l?i v? ??p t? nhiên và g?n g?i, ??ng th?i t?o ?i?m nh?n ??c ?áo cho phòng khách ho?c phòng ng?. Sofa mây không ch? phù h?p v?i phòng khách mà còn có th? ???c s? d?ng trong phòng ng? ho?c s?nh ti?p khách.

S? linh ho?t trong thi?t k? và kích th??c giúp chúng d? dàng ?i?u ch?nh ?? phù h?p v?i m?i không gian và m?c ?ích s? d?ng. ?i?u này làm cho sofa mây tr? thành l?a ch?n ph? bi?n và ?a d?ng cho nhi?u không gian trong nhà.

Bàn gh? ?n mây tre ?an

Bàn gh? ?n mây tre hi?n có nhi?u l?a ch?n v? ki?u dáng và kích th??c, ?áp ?ng ???c nhu c?u ?a d?ng c?a ng??i dùng. T? bàn tròn, vuông ??n hình oval, có th? ch?n l?a tùy thu?c vào không gian và s? thích cá nhân. V?t li?u mây tre t?m vông khô t? nhiên m?m m?i, mang l?i c?m giác ?m áp và d? ch?u khi ng?i lâu.

?i?u này làm cho không gian ?n tr? nên thú v? và d? ch?u h?n, thúc ??y s? g?n k?t gia ?ình trong nh?ng b?a c?m h?ng ngày. V?i tính linh ho?t và s? tho?i mái mà nó mang l?i, bàn gh? ?n mây tre r?t phù h?p ?? s? d?ng trong phòng ?n ho?c khu v?c b?p. ??ng th?i, ki?u dáng ??n gi?n và t? nhiên c?a bàn gh? ?n mây tre c?ng làm tôn lên v? ??p t? nhiên và ?m áp c?a không gian s?ng.

Báo giá b? bàn gh? mây tre ?an cao c?p

Giá b? bàn gh? mây tre ?an cao c?p trên th? tr??ng hi?n nay dao ??ng t? 1.000.000 – 3.000.000 ??ng. M?c giá c?a các b? bàn gh? mây tre ?an cao c?p ph? thu?c vào m?t s? y?u t? quan tr?ng. 

Ch?t li?u

??u tiên là ch?t li?u, v?i mây tre t? nhiên có nhi?u lo?i khác nhau nh? mây song, mây n?a, tre trúc, m?i lo?i có m?c giá khác nhau.

Mây tre càng già, dai và b?n thì giá càng cao do quá trình ch? bi?n và ?an t?o ra s?n ph?m ch?t l??ng h?n.

Thi?t k?

Ngoài ra, ki?u dáng c?a b? bàn gh? c?ng ?nh h??ng ??n giá thành. Có nhi?u ki?u dáng t? ??n gi?n ??n ph?c t?p, và các ki?u dáng ph?c t?p th??ng ?òi h?i k? thu?t ?an cao h?n, t? ?ó làm t?ng giá s?n ph?m. 

Kích th??c

Kích th??c là y?u t? khác c?ng quy?t ??nh ??n giá c?. Bàn gh? mây tre ?an có th? có nhi?u kích th??c khác nhau, t? nh? ??n l?n. Th??ng thì, v?i kích th??c l?n h?n, s?n xu?t c?n s? d?ng nhi?u nguyên li?u h?n và th?i gian làm vi?c c?ng t?ng lên, t? ?ó làm t?ng giá thành. 

Th??ng hi?u

Cu?i cùng, th??ng hi?u c?ng là y?u t? quan tr?ng. Các th??ng hi?u uy tín th??ng có nhi?u n?m kinh nghi?m trong s?n xu?t bàn gh? mây tre ?an, do ?ó h? có th? ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m, t? ?ó làm t?ng giá thành. Nh?ng th??ng hi?u này c?ng th??ng ???c khách hàng tin t??ng h?n so v?i các th??ng hi?u m?i n?i.

??a ch? mua b? bàn gh? mây ?an tre giá t?t

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t ??n v? hàng ??u t?i Vi?t Nam chuyên cung c?p s?n ph?m tre t?m vông ch?t l??ng và giá r?. V?i kinh nghi?m dày d?n trong l?nh v?c này, cam k?t ?em ??n cho khách hàng s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? t?t nh?t. 

Chúng tôi cung c?p nhi?u lo?i tre t?m vông nh? tre t?m vông ngâm bùn, tre t?m vông hun khói, ?? phù h?p v?i nhu c?u ?a d?ng c?a khách hàng. ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và nhi?t tình s?n sàng t? v?n và h? tr? khách hàng trong quá trình l?a ch?n và s? d?ng tre t?m vông. Quý khách hàng hãy liên h? v?i chúng tôi ngay ?? ???c t? v?n chi ti?t và ch?m sóc t?n tình!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com

Viết một bình luận