K?t c?u nhà tre xây nhà b?ng tre tiêu chu?n

Nội dung

Nhà tre là m?t trong nh?ng lo?i ki?n trúc ??c bi?t c?a Vi?t Nam, ???c xây d?ng t? nh?ng cây tre t?m vông. Nh?ng ngôi nhà tre không ch? mang l?i v? ??p t? nhiên mà còn có tính th?m m? cao và r?t thích h?p v?i khí h?u nhi?t ??i ?m ??t c?a n??c ta. Trong bài vi?t này, chúng ta s? tìm hi?u v? k?t c?u nhà tre xây nhà b?ng tre cùng v?i nh?ng lo?i hình ki?n trúc phù h?p ?? s? d?ng tre nhé!

Nhà tre là gì? ??c ?i?m c?a nhà tre

Nhà tre là m?t lo?i ki?n trúc truy?n th?ng c?a Vi?t Nam ???c xây d?ng hoàn toàn b?ng tre. Các cây tre t?m vông ???c l?a ch?n k? càng, có ???ng kính t? 10 – 15cm và chi?u dài t? 6 – 8m. Nh?ng cây tre này ???c c?t b? các cành lá, ch? gi? l?i ph?n thân cây ?? s? d?ng làm c?t và khung nhà. 

Nhà tre có nh?ng ??c ?i?m n?i b?t sau:

  • Tính th?m m? cao: Nhà tre mang l?i v? ??p t? nhiên, g?n g?i v?i thiên nhiên và r?t phù h?p v?i khí h?u nhi?t ??i ?m ??t c?a Vi?t Nam.
  • ?? b?n cao: Dù ???c xây d?ng t? nh?ng cây tre và lá tre, nhà tre v?n có ?? b?n cao và có th? t?n t?i trong nhi?u n?m.
  • Kh? n?ng ch?ng n?ng m?a: Nhà tre có tính n?ng ch?ng n?ng m?a t?t, giúp b?o v? ng??i dùng kh?i các tác ??ng c?a th?i ti?t.
  • Thân thi?n v?i môi tr??ng: Vì ???c xây d?ng t? nh?ng v?t li?u t? nhiên, nhà tre không gây ô nhi?m môi tr??ng và thân thi?n v?i môi tr??ng xung quanh.

K?t c?u nhà tre xây nhà b?ng tre

T? lâu ??i, nhà tre v?n ???c lòng ?ông ??o ng??i dân Vi?t b?i chính s? m?c m?c, mang ??m h??ng v? làng quê. Tr??c ?ây nhà tre xu?t hi?n v?i cách d?ng ??n gi?n nh?ng v?n ??m b?o kiên c? và v?ng ch?c. Ngôi nhà nguyên b?n lúc tr??c ???c t?o nên t? khung, c?t, vách, kèo,… Toàn b? nh?ng th? này ??u dùng tre làm nguyên li?u ch? ??o, ph?n mái th??ng dùng lá ho?c ngói ?? l?p. 

Theo xu h??ng hi?n nay, nhi?u ??n v? thi công nhà tre ?ã giúp công trình tr? nên ??p và phá cách h?n. Hai k?t c?u nhà tre xây nhà b?ng tre ???c l?a ch?n ph? bi?n hi?n nay là:

  • Nhà tre làm 100% t? v?t li?u tre, k? c? ph?n mái và vách.
  • Nhà ?p tre bao quanh v?i ph?n vách trong t? g?, bê tông, th?ch cao,… Bên ngoài v?i mái vòm mây ho?c mái tôn.

Ki?n trúc nhà tre thích h?p nh?ng lo?i hình nào?

Nhà tre có tính th?m m? cao và r?t thích h?p v?i khí h?u nhi?t ??i ?m ??t c?a Vi?t Nam, do ?ó nó ???c s? d?ng trong nhi?u lo?i hình ki?n trúc nh?:

Quán cafe làm b?ng tre

Nh?ng quán cafe làm b?ng tre th??ng mang l?i c?m giác g?n g?i v?i thiên nhiên và r?t th? giãn cho khách hàng. Ki?n trúc nhà tre t?o nên không gian ??c ?áo và ??y tính th?m m? cho quán cafe, thu hút ???c nhi?u khách hàng ??n th??ng th?c cà phê và t?n h??ng không gian yên bình.

Nhà hàng, quán ?n làm b?ng tre trúc

Nhà hàng, quán ?n làm b?ng tre c?ng là m?t l?a ch?n ph? bi?n trong ki?n trúc nhà tre. V?i không gian m? và thoáng ?ãng, nhà hàng, quán ?n làm b?ng tre s? mang l?i c?m giác g?n g?i v?i thiên nhiên và r?t th? giãn cho khách hàng. Ngoài ra, nhà hàng, quán ?n làm b?ng tre còn có tính th?m m? cao, t?o nên ?i?m nh?n cho khu v?c xung quanh.

Homestay, resort làm b?ng tre

Homestay và resort b?ng tre c?ng là m?t xu h??ng m?i trong ngành du l?ch hi?n nay. V?i không gian yên t?nh và g?n g?i v?i thiên nhiên, homestay và resort làm b?ng tre s? mang l?i cho du khách nh?ng tr?i nghi?m ??c ?áo, thú v?. Ki?n trúc nhà tre cùng v?i các ti?n ích hi?n ??i s? t?o nên m?t không gian lý t??ng ?? ngh? ng?i và th? giãn.

Nhà tre mái lá

Nhà tre mái lá là m?t trong nh?ng lo?i ki?n trúc ??c bi?t c?a Vi?t Nam, ???c xây d?ng t? nh?ng cây tre t?m vông và lá tre. V?i mái nhà ???c làm b?ng lá c?, nhà tre mái lá mang l?i v? ??p t? nhiên và g?n g?i v?i thiên nhiên. Ngoài ra, mái nhà lá còn có tính n?ng ch?ng n?ng m?a t?t, giúp b?o v? ng??i dùng kh?i các tác ??ng c?a th?i ti?t.

??n v? bán tre t?m vông ch?t l??ng cao và giá r??

Hi?n nay, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??n v? hàng ??u t?i Vi?t Nam chuyên cung c?p các s?n ph?m tre t?m vông ch?t l??ng cao và giá r?. V?i kinh nghi?m lâu n?m trong l?nh v?c cung c?p tre t?m vông, chúng tôi cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? t?t nh?t.

Chúng tôi cung c?p các lo?i tre t?m vông nh? tre t?m vông ngâm bùn, tre t?m vông hun khói,… ?? phù h?p v?i nhu c?u c?a khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn có ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và nhi?t tình, s?n sàng t? v?n và h? tr? khách hàng trong quá trình l?a ch?n và s? d?ng tre t?m vông.

Nh?c máy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com

Viết một bình luận