M?ng t?m vông & ??c ?i?m sinh tr??ng

Nội dung

M?ng t?m vông là m?t lo?i m?ng có giá tr? dinh d??ng cao, ch?a nhi?u ch?t x?, giúp t?ng c??ng h? tiêu hóa. M?ng c?ng ch?a nhi?u vitamin và khoáng ch?t, giúp t?ng c??ng s?c kh?e. Chúng còn có nh?ng l?i ích nào khác không, hãy cùng tìm hi?u v? cây m?ng t?m vông qua bài vi?t này nhé.

M?ng t?m vông là cây gì?

Cây t?m vông là loài cây b?n ??a ?ông Nam Á, phân b? t?i các t?nh mi?n ?ông Campuchia nh? Kandal, Svay Rieng, Prey Veng, Taboong Khmum, Mondolkiri. ? Vi?t Nam, cây t?m vông th??ng m?c t?p trung t?i vùng ??t Tây Nam b? bao g?m Tây Ninh, An Giang, Bình D??ng, Bình Ph??c…

X?a kia, khi x?y ra chi?n tranh v?i gi?c ngo?i xâm, nhân dân Vi?t Nam ?ã t?n d?ng cành gai c?a cây t?m vông làm v? khí phòng th? t? nhiên. Ngày nay, cu?c s?ng ?ã tr? nên bình yên h?n, t?m vông mang ý ngh?a kinh t? h?n là ch?ng gi?c. Cây giúp nâng cao thu nh?p cho ng??i tr?ng và mang l?i nhi?u l?i ích trong ??i s?ng hàng ngày.

Theo quan ni?m phong th?y, hình t??ng cây t?m vông cao ráo, c?ng cáp t??ng tr?ng cho s?c m?nh và s? th?nh v??ng. Tr?ng t?i các c? s? kinh doanh, cây mang l?i c? h?i phát tri?n và thành công trong công vi?c.

??c ?i?m c?a cây m?ng t?m vông

Thân t?m vông không có gai nh?n, có ???ng kính kho?ng 4-6cm, th??ng m?c cao trung bình t? 6-14m, phân lá thành các ??t. Cây th??ng có hình dáng m?c th?ng ??ng, phân b? d?ng b?i g?m 20-50 cây/b?i.

T?m vông là cây lâu n?m, có th? thu ho?ch m?ng t? n?m th? 2 sau khi tr?ng. M?ng t?m vông có hình tr?ng dài, có màu tr?ng ngà sáng, ru?t c?ng, có th? ?n ???c.

Theo quá trình phát tri?n, thân cây d?n n?y ch?i, phân nhánh thành t?ng cành l?n h?n.

T?m vông phân b? thành nhi?u lo?i nh?: hoa ??, hoa tr?ng, lá xanh nh?t…tùy theo ??c ?i?m gi?ng.

Các tác d?ng c?a cây t?m vông

Cây t?m vông có khá nhi?u tác d?ng t?t cho s?c kh?e, d??i ?ây là m?t s? tác d?ng chính c?a lá t?m vông.

Lá t?m vông có tác d?ng thanh nhi?t gi?m s?t m?nh. Khi s?t cao, ng??i ta th??ng ?un sôi lá t?m vông u?ng nh? trà thu?c ?? h? s?t nhanh chóng.

Lá t?m vông còn có tác d?ng l?i ti?u t?t, giúp lo?i b? ??c t? ra kh?i c? th? qua ???ng n??c ti?u.

K?t h?p lá t?m vông cùng trái cây t??i có tác d?ng ch?a loét mi?ng, l??i do ung th? ho?c do d?u h?t.

V?i tr? s?i, ng??i ta th??ng h?p lá t?m vông chia làm nhi?u l?n cho bé u?ng giúp gi?m tri?u ch?ng và mau lành b?nh.

Lá t?m vông còn có tác d?ng h? tr? ?i?u tr? th?y ??u khi ???c k?t h?p v?i m?t s? v? thu?c truy?n th?ng khác. Lá t?m vông c?ng ???c s? d?ng làm d?u xông ho?c h?p h?i khi c?m s?t, c?m l?nh.

Cách ch?m sóc cây m?ng t?m vông hi?u qu?

Cây t?m vông là m?t lo?i cây có nhi?u công d?ng ???c nhi?u ng??i l?a ch?n tr?ng trong v??n nhà. ?? cây phát tri?n t?t và cho n?ng su?t cao, chúng ta c?n có cách ch?m sóc, tr?ng cây khoa h?c.

Tr??c h?t, chúng ta nên l?a ch?n m?t khu v?c ??t thông thoáng, có kh? n?ng thoát n??c t?t ?? làm v??n t?m vông. Ti?p theo, chúng ta ?ào h? tr?ng sâu kho?ng 30cm và r?ng 40cm. Sau khi ?ã chu?n b? h?, ta dùng phân chu?ng ? hoai m?c bón lót ?áy h?.

Khi tr?ng hãy s?p x?p các cây t?m vông cách nhau kho?ng 4m n?u tr?ng ??n l? ho?c 5m n?u tr?ng thành hàng. Sau khi ??t cây vào h? và l?p ??t ?n ch?t, c?n t??i n??c ?? c?ng h??ng ??t.

Sau khi tr?ng 2-3 tháng, c?n t??i n??c ??u ??n, bón phân h?u c? ??nh k? ?? cây sinh tr??ng và phát tri?n t?t. Bên c?nh ?ó, chúng ta c?ng c?n th?c hi?n các bi?n pháp phòng tr? sâu b?nh cho v??n t?m vông.

Các ?ng d?ng khác c?a cây m?ng t?m vông

Ngoài vi?c tr?ng làm cây c?nh và l?y m?ng ?n, cây t?m vông còn ???c ?ng d?ng r?ng rãi trong nhi?u l?nh v?c:

  • Làm ?? th? công m? ngh?: Xu?t kh?u ?? g? nh? thang tre, ?? n?i th?t, ?? dùng sinh ho?t.
  • Xây d?ng nhà c?a: Làm khung nhà, vách ng?n, lan can, mái che… T?o c?nh quan cho khách s?n, khu ngh? d??ng.
  • Làm giàn bè th?y s?n: Nuôi tôm, cá trong ao, gi?ng. Tr?ng rau xanh d??i tán che.
  • Làm s?n ph?m ?an d?t: Thúng, gi?, v? chum, v?t li?u m?m linh ho?t.
  • Làm nguyên li?u gi?y: Có th? khai thác v? cây làm nguyên li?u s?n xu?t gi?y.
  • Làm v?t li?u xây d?ng sinh thái: S? d?ng t?m vông trong thi?t k? nhà b?n ??a, nhà sàn xanh…

Hy v?ng nh?ng thông tin v? cây t?m vông mà Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cung c?p ?ã giúp b?n hi?u rõ h?n và các ??c ?i?m l?i ích c?ng nh? cách tr?ng lo?i cây này.

Viết một bình luận