H??ng d?n cách làm nhà tre ??n gi?n, ??p, ti?t ki?m chi phí

Nội dung

Nhà tre ??n gi?n th??ng phù h?p v?i nhi?u di?n tích ?a d?ng, v?i thi?t k? ??n gi?n và d? dàng l?p ráp, do ?ó cách làm nhà tre ??n gi?n là m?t trong nh?ng th?c m?c c?a nhi?u ng??i. Hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng khám phá cách làm nhà tre ??n gi?n, ti?t ki?m chi phí ngay trong bài vi?t này.

nhà tre ??n gi?n
Hãy cùng tìm hi?u cách làm nhà tre ??n gi?n

K?t c?u c?a nhà tre

Nhà tre ??n gi?n s? mang ??m nét ??n s?, m?c m?c và mang ??n m?t làng gió t?a nh? ? làng quê. ?ây là m?t lo?i ki?n trúc dân gian ??c tr?ng c?a ng??i Vi?t Nam, ???c t?o nên b?ng nh?ng v?t li?u s?n có nh? tre, lá,… L?y c?m h?ng t? nh?ng ngôi nhà tre th?i x?a, nhi?u ki?n trúc s? ?ã c?i ti?n lo?i công trình này tr? nên ch?c ch?n h?n và sang tr?ng h?n. ?i?n hình nh?, nhà ?p tre bao quanh vách trong b?ng g?, bê tông ho?c th?ch cao,… và bên ngoài là mái tôn, mái vòm mây.

V?i ki?u dáng và phong cách thi?t k? ?a d?ng, nh?ng ngôi nhà tre ??n gi?n ???c s? d?ng cho nhi?u m?c ?ích khác nhau nh?: nhà ?, nhà hàng, quán cà phê, homestay, khu ngh? d??ng cao c?p,…

H??ng d?n làm nhà tre ??n gi?n, ti?t ki?m nh?t

Chu?n b? các v?t li?u thi công

??i v?i nh?ng ngôi nhà tre ??n gi?n, ?? xây d?ng c?t, kèo,… c?n s? d?ng nh?ng thân tre to, th?ng và ch?c ru?t. Lo?i tre t?t nh?t ?? s? d?ng là tre hóp ?á lo?i A, có ?? b?n cao và kh? n?ng ch?u l?c t?t.

? ph?n mái, nguyên li?u s? d?ng s? ph? thu?c vào nhu c?u và chi phí c?a gia ch?. Các v?t li?u thông d?ng th??ng ???c s? d?ng là lá c?, c? tranh, lá d?a,…

?? t?ng tính th?m m? và b?o v? cho các thân tre, b?n có th? ph? lên b? m?t tre s?n toa, s?n PU ho?c s?n d?u. Nh? vào ??c tính ch?ng th?m và ch?ng m?i m?t c?a các lo?i s?n này, chúng s? giúp b?o v? cho công trình tránh kh?i nh?ng tác ??ng c?a th?i ti?t và th?i gian.

nhà tre ??n gi?n
Chu?n b? các v?t li?u thi công nhà tre ??n gi?n

Làm móng, n?n nhà và h? c?t

Tr??c khi b?t tay vào xây d?ng nhà tre ??n gi?n, vi?c ?o di?n tích không gian là r?t c?n thi?t ?? tính toán và l?p k? ho?ch thi công, bao g?m c? vi?c làm móng. Tuy nhiên, vi?c làm móng nhà tre th??ng ??n gi?n và ít t?n th?i gian h?n so v?i móng nhà bê tông. Khi làm móng nhà tre, c?n ti?n hành xác ??nh v? trí h? ?? c?t và xác ??nh n?n nhà tre.

?? ??m b?o ch?t l??ng và tính ?n ??nh c?a móng ch?u l?c, b?n nên tham kh?o ý ki?n c?a các th? thi công chuyên nghi?p và có kinh nghi?m trong vi?c làm móng nhà tre. H? có th? t? v?n v? ph??ng án làm móng phù h?p, s? d?ng v?t li?u t?i ?u và hi?u qu? chi phí.

D?ng khung nhà tre

Khung nhà tre cho nhà ? ??n gi?n th??ng ???c t?o nên b?ng cách s? d?ng khoan và con s? ?? liên k?t các thanh tre l?i v?i nhau, t?o thành m?t kh?i ch?c ch?n. Tuy nhiên, trong m?t s? ki?u thi?t k?, ??n v? thi công có th? s? d?ng các cách liên k?t khác ?? t?o ra khung nhà tre phù h?p h?n.

Làm ?òn tay, mè, dui

?òn tay, mè, dui ???c áp d?ng cho nh?ng ngôi nhà tre ??n gi?n mang phong cách truy?n th?ng giúp mái lá không b? l?t khi m?a gió.

Làm mái nhà

??i v?i nhà tre ??n gi?n, vi?c làm mái nhà s? tùy thu?c vào m?c ?ích s? d?ng c?a gia ch?. Nhà tre có th? s? d?ng mái ngói, mái lá l?p, mái b?ng,… B?n nên th?c hi?n nhanh khâu làm mái nhà ?? tránh nh?ng tác ??ng t? th?i ti?t.

T?o vách nhà

L?p các t?m vách b?ng g?, th?ch cao ho?c các lo?i v?t li?u khác vào khung tre ?? t?o nên vách nhà và dùng xiên tre, m?t s?t ?? c? ??nh các t?m vách vào khung tre.

nhà tre ??n gi?n
Khung tre c?n ???c c? ??nh ?? t?o nên vách nhà m?t cách ch?c ch?n

Có th? b?n quan tâm: Nh?ng m?u thi?t nhà tre ??p mang phong cách ?n t??ng

Nhà làm b?ng tre có ch?c ch?n không?

Nhà làm b?ng tre s? có th? b?n và an toàn n?u ???c xây d?ng và b?o trì ?úng cách. Tuy nhiên, vi?c ?ánh giá tính b?n v?ng c?a m?t ngôi nhà là r?t ph?c t?p và ph? thu?c vào nhi?u y?u t? nh? lo?i tre s? d?ng, ph??ng pháp xây d?ng, ?i?u ki?n th?i ti?t,…

K? thu?t x? lý ch?t li?u tre là ?i?u ki?n tiên quy?t ?? ??m b?o s? ?n ??nh và b?n v?ng cho ngôi nhà. Tre có ??c tính linh ho?t và ch?u l?c t?t, nh?ng ?? b?n và tu?i th? c?a tre không th? ch?c ch?n. B?n nên l?a ch?n nh?ng n?i thi công nhà tre uy tín ?? ??m b?o k?t qu? ???c nh? mong mu?n và nhà tre ??n gi?n s? có tu?i th? lâu nh? ý.

??c thêm: Bungalow là gì? ??c ?i?m và nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t v? bungalow

Chi phí làm nhà b?ng tre có cao không?

Tùy vào nhu c?u và m?c ?ích s? d?ng mà chi phí làm nhà tre s? có ph?n chênh l?ch. Ngoài ra, chi phí ?? xây d?ng m?t ngôi nhà b?ng tre có th? khác nhau tùy thu?c vào nhi?u y?u t?, bao g?m kích th??c c?a ngôi nhà, v?t li?u s? d?ng, thi?t k? và quy trình xây d?ng.

nhà tre ??n gi?n
Chi phí xây d?ng ph? thu?c vào nhi?u y?u t? khác nhau

?? ti?t ki?m chi phí làm , b?n có th? tìm ??n các nhà cung c?p v?t li?u uy tín v?i giá c? ph?i ch?ng. Tre T?m Vông ?àm Ph??ng hi?n ?ang là  là nhà cung c?p nguyên li?u t?m v?ng cho ??n v? c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a, Công ty tre trúc H?n Vi?t,… n?i nh?ng ki?t tác nhà tre ?ã ra ??i. Thông qua ?ó có th? nhìn th?y ch?t l??ng luôn là s? ?u tiên hàng ??u ??i v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng.

Trong bài vi?t này, chúng tôi ?ã chia s? ??n b?n cách làm nhà tre ??n gi?n, ??p và ti?t ki?m chi phí. Mong r?ng v?i nh?ng chia s? này ?ã giúp b?n hi?u rõ h?n v? m?t l?a ch?n ki?n trúc ?ang r?t ???c ?a chu?ng hi?n nay. Và n?u b?n có nhu c?u tìm ki?m nhà cung c?p v?t li?u tre t?m vông ch?t l??ng cho công trình c?a mình thì nhanh tay liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng qua website https://tretamvong.com/ ho?c website 0333 622 383.

Blog liên quan: Nhà g? bungalow – Phong cách s?ng thân thi?n v?i thiên nhiên

Viết một bình luận