Nhà g? bungalow – Phong cách s?ng thân thi?n v?i thiên nhiên

Nội dung

Nhà g? bungalow là m?t ki?u nhà ? ??c bi?t, ???c thi?t k? v?i di?n tích nh?, k?t c?u ??n gi?n và g?n g?i v?i thiên nhiên. Nhà th??ng ???c xây d?ng ? các khu du l?ch, resort, homestay ?? ph?c v? nhu c?u ngh? d??ng c?a du khách. V?y nh?ng m?u nhà bungalow này có ??c ?i?m gì, chúng ta cùng tìm hi?u qua bài vi?t sau ?ây nhé!

Nhà g? bungalow là gì?  

Nhà g? bungalow là lo?i nhà có ngu?n g?c t? ?n ??, ra ??i t? th? k? XVII và xu?t hi?n ? n??c ta trong kho?ng 10 n?m g?n ?ây.

Nhà g? bungalow ?ã xu?t hi?n t? th? k? XVII

Bungalow là nh?ng ngôi nhà nh? ???c xây d?ng riêng bi?t v?i c?u trúc khá ??n gi?n, th??ng ???c dùng làm n?i l?u trú cho các khu du l?ch, ngh? d??ng, resort vì t?o nên không gian hòa quy?n v?i thiên nhiên vô cùng mát m? và d? ch?u.

Có th? b?n quan tâm: H??ng d?n cách làm nhà tre ??n gi?n, ??p, ti?t ki?m chi phí

Các lo?i nhà g? bungalow

Có nhi?u cách phân lo?i nhà g? bungalow khác nhau, tùy theo v? trí xây d?ng, v?t li?u s? d?ng và thi?t k? ki?n trúc. Sau ?ây là m?t s? m?u nhà ph? bi?n:

Bungalow ? bi?n

?ây là các m?u nhà g? bungalow ???c xây d?ng ? g?n, ven bi?n ho?c trên m?t bi?n. Do g?p nhi?u khó kh?n và chi phí cao trong quá trình thi công nên bungalow g?n bi?n và ven bi?n ???c xây d?ng nhi?u h?n là bungalow trên bi?n.

Nhà g? bungalow ? bi?n

Bungalow ? r?ng núi

??i v?i lo?i nhà g? bungalow ? r?ng núi, khi thi?t k? và xây d?ng thì c?n l?u ý ??n ??a hình và tính toán nh?ng tiêu chí v? k?t c?u xây d?ng sao cho h?p lý và ??m b?o tính an toàn khi thi công nhà. Nó th??ng có thi?t k? mái ngói ho?c mái lá, mang l?i c?m giác yên bình, hòa quy?n v?i thiên nhiên.

Nhà g? bungalow ? r?ng núi

??c thêm: Tính th?m m? ??c ?áo trong thi?t k? nhà tre trúc

??c tr?ng thi?t k? nhà g? bungalow

V?t li?u t? nhiên

Nhà g? Bungalow ch? y?u ???c xây d?ng b?ng g? xoan, g? s?i, g? thông và các lo?i v?t li?u thiên nhiên khác nh? n?a, tre, cói,…

Thi?t k? ti?n nghi, di?n tích v?a ?? 

Thi?t k? nhà g? Bungalow th??ng ch? có 1 t?ng là chính v?i ki?n trúc ??n gi?n và h?p lý, th??ng có hình d?ng vòm ho?c tam giác r?t b?t m?t và hài hòa. Di?n tích m?i c?n ph? thu?c vào ??i t??ng khách hàng và nhu c?u kinh doanh.

Nhà g? có thi?t k? ti?n nghi, di?n tích v?a ??

Thông th??ng, v?i tình hình du l?ch hi?n nay c?a n??c ta thì các c?n nhà g? bungalow th??ng ???c xây d?ng cho s? l??ng ng??i ? nh?: 2 ng??i/ c?n, 4 ng??i/c?n… Ho?c nh?ng ngôi nhà to h?n ???c b? trí ?? các phòng công n?ng, phù h?p cho nhu c?u s? d?ng c?a gia ?ình nhi?u ng??i sinh ho?t

Tuy nhiên, dù ph?c v? cho ??i t??ng khách du l?ch nào thì di?n tích t?i ?a c?a m?t thi?t k? nhà g? c?ng không quá 150m2/sàn s? d?ng.

Hiên tr??c thoáng ?ãng, ít vách ng?n và c?u thang

Theo phong t?c và thói quen sinh ho?t c?a ng??i ?n và ng??i châu  u, ngôi nhà luôn ???c thi?t k? có không gian hiên r?ng ?? có th? ??t b? bàn gh? ng?i nói chuy?n, th? giãn ng?m c?nh ho?c có th? s?p x?p bàn n??ng ngoài tr?i vào nh?ng ngày th?i ti?t ??p.

Hiên tr??c thoáng ?ãng, ít vách ng?n và c?u thang

Ngoài ra, do di?n tích nhà g? bungalow khá khiêm t?n, nên c?n gi?m thi?u vách ng?n và c?u thang trong nhà ?? tránh lãng phí không gian ?nh h??ng ??n sinh ho?t.

T?i sao b?n nên l?a ch?n nhà g? Bungalow cho Homestay c?a mình

Ti?t ki?m chi phí ??u t? 

?? kinh doanh các d?ch v? l?u trú, nhà hàng hay b?t k? ngành nào khác, v?n là y?u t? then ch?t quy?t ??nh quy mô, ??a ?i?m, chi?n l??c kinh doanh và ?nh h??ng t?i s? phát tri?n c?a các doanh nghi?p. Nh?ng ngôi nhà g? s? giúp b?n gi?m thi?u các kho?n chi phí r?t hi?u qu?.

M?t ngôi nhà g? có giá ch? t? 140 tri?u ??ng tùy t?ng di?n tích, ?ã bao g?m ??y ?? n?i th?t, ch? c?n c?m ?i?n n??c, l?p ??t nhà v? sinh là có th? s? d?ng ???c.

Phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng 

Vì chi phí ??u t? th?p, giá thành c?a các homestay này c?ng không quá cao, dao ??ng t? kho?ng 500 ngàn t?i 1 tri?u/ ngôi/ ?êm. ?ây là m?c giá khá m?m, h?p v?i ph?n l?n du khách Vi?t Nam.

Nhà g? Bungalow th??ng ???c làm homestay ? các khu du l?ch

Các khu nhà homestay ch? y?u ???c thi?t k? và xây d?ng theo phong cách t?i gi?n, hi?n ??i, phù h?p v?i nhu c?u l?u trú c?a du khách trong n??c l?n qu?c t?. Nh?ng v? m?t hình th?c thì chúng trông vô cùng ?n t??ng và b?t m?t.

Th?i gian thu h?i v?n nhanh

?ây là lý do mà nhi?u nhà ??u t? ?a chu?ng khi kinh doanh dòng d?ch v? nhà ? này. Theo nh? tính toán c?a nh?ng chuyên gia thì l?i nhu?n ??u t? du l?ch là phân khúc th? tr??ng mang l?i l?i nhu?n t?t nh?t.

Thêm n?a, th?i gian thi công m?t ngôi nhà này ch? m?t t? 3-4 ngày – nhanh h?n r?t nhi?u so v?i xây d?ng nh?ng ngôi nhà truy?n th?ng khác.

Kh? n?ng r?i ro th?p 

Homestay là hình th?c kinh doanh có r?i ro r?t th?p theo nh?n ??nh c?a nhi?u nhà ??u t? b?i l?i th? ??u t? ng?n h?n, l?i nhu?n dài h?n mà r?i ro g?n nh? không có. Các khu nhà g? Bungalow ch? y?u ???c xây d?ng ? các khu du l?ch có ti?m n?ng và ?ang phát tri?n m?nh.

Vì v?y, vi?c tìm ki?m khách hàng s? tr? nên d? dàng h?n b?t c? lúc nào, các ch? ??u t? s? không ph?i lo ng?i v? vi?c phòng tr?ng. Dù vào mùa th?p ?i?m c?a du l?ch thì s? l??ng v?n có th? gi? ?n ??nh và ??m b?o ngu?n thu.

Th?i gian ??u t? ng?n 

Do không c?n thi?t k? ph?c t?p, ti?n nghi ?ã ???c l?p ??t s?n, và không c?n trang b? nhi?u nh? các khách s?n cao c?p, nên th?i gian thi công và khai tr??ng các ngôi nhà Bungalow ???c rút ng?n, m?i ngôi nhà ch? có th?i gian thi công t? 2-3 ngày.

Vì v?y các ch? ??u t? có th? t?p trung vào vi?c thi?t k?, trang trí cho nh?ng ngôi nhà c?a mình thêm h?p d?n h?n v?i nh?ng ý t??ng ??c ?áo và m?i l?.

M?t s? ?i?u c?n chú ý khi xây d?ng nhà g? Bungalow 

Nhà g? bungalow th??ng ???c xây d?ng ? các khu v?c có ti?m n?ng du l?ch. Nhi?u c?n k?t h?p v?i nhau s? t?o thành khu resort. Khi thi?t k? nhà g? b?n c?ng c?n chú ý ??n y?u t? nh? c?nh quan, ??a hình xung quanh, khai thác ???c ??a th? t? nhiên ?? nâng cao hi?u qu? v? m?t không gian s? d?ng cho toàn b? công trình.

M?t s? ?i?u c?n chú ý khi xây d?ng nhà g? Bungalow

Ngoài ra, b?n c?ng c?n ph?i:

  • Ch?n lo?i v?t li?u mình s? s? d?ng, có d? mua không? Giá c? ra sao? ?? b?n nh? th? nào?
  • Xác ??nh m?c ?ích s? d?ng c?a nhà g? bungalow là gì? ??i t??ng khách hàng mình h??ng ??n là ai?
  • Nên nghiên c?u tr??c v? các ??i th? thi công m?u nhà bungalow mình ?ang quan tâm.

L?i K?t 

Ch?c h?n nhà g? bungalow s? là s? l?a ch?n lý t??ng cho các khu ngh? d??ng. N?u b?n yêu thích và mu?n s? d?ng tre ?? làm n?i th?t hay các công trình nh? nhà hàng, quán ?n,… thì Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là l?a ch?n không th? hoàn h?o h?n, v?i nhi?u lo?i s?n ph?m nh? t?m vông c?t khúc, t?m vông nguyên cây, t?m vông phân c?p,…

Blog liên quan: Nhà tre Võ Tr?ng Ngh?a – Ki?n trúc mang h?i th? dân t?c

Viết một bình luận