NÊN MUA SÀO TRE PH?I M? T? ? ?ÂU CH?T L??NG V?I M?C GIÁ H?P LÝ?

Nội dung

Ph?i ráo và xông s?y là 2 b??c quan trong trong quá trình gia công m? t?. ?? th?c hi?n ???c b??c này không th? thi?u nh?ng cây sào tre. V?y sào tre ph?i m? t? là gì? Nên mua ? ?âu ?? ??m b?o ???c ch?t l??ng v?i m?c giá h?p lý? Cùng tìm hi?u ngay trong bài vi?t sau ?ây cùng chúng tôi nhé!

Tìm hi?u v? sào tre ph?i m?

Sào tre là m?t v?t li?u ???c l?y t? t? nhiên có ngu?n g?c là t? cây tre. ?? ch? t?o nên sào tre ng??i ta l?a ch?n các thân tre ch?c ch?n, ?? ?? c?ng theo yêu c?u, nh?m ??m b?o quy trình s? d?ng sau này không x?y ra v?n ?? nào ?nh h??ng ??n s?n ph?m. Th??ng s? l?y t? lo?i tre t?m vông có chi?u dài kho?ng 2,4m tính t? g?c, ???ng kính ng?n t?i thi?u là 2,8cm.

sào tre ph?i m? t?
Sào tre ph?i m? t?

??c thêm: Thang tre: S? l?a ch?n b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng

Ch?c n?ng chính c?a sào tre ph?i m? t?

Quá trình s?n xu?t và vai trò c?a sào tre trong s?n xu?t m? t?

Quá trình s?n xu?t m? t? ph?i tr?i qua r?t nhi?u công ?o?n nh? sau:

 • B??c 1: thu ho?ch m? t? t? nhiên,
 • B??c 2: ?ánh ?ông,
 • B??c 3: b??c gia công,
 • B??c 4: ph?i ráo
 • B??c 5: xông s?y
 • B??c 6: ?óng gói thành ph?m

Sào tre ph?i m? t? là v?t li?u quan tr?ng không th? thi?u ???c s? d?ng tr?c ti?p ? hai b??c cu?i 4 – 5. Chính là t? m? sau khi ?ánh ?ông s? ???c cán bông thành các t?m v?i chi?u dài c?a m?i t?m m? sau khi c?t là 1-1,2 mét. Ng??i ta s? ??t các t?m m? ?ã c?t lên sào tre ?? ph?i, m?i sào tre ph?i ???c kho?ng t? 4-6 t?m mà không b? ch?ng chéo lên nhau. Sau ?ó, các c?c tre này s? ???c x?p th?ng hàng lên các xe ??y, m?i xe có t? 80-90 c?c tre ?? ph?i m? tùy theo kích th??c xe ??y và lò s?y. Cu?i cùng, nh?ng xe này s? v?n chuy?n toàn b? m? t?i lò s?y cho chín theo công su?t nh?t ??nh. R?i ?óng gói thành ph?m

Ph?i ch?n sào tre ph?i m? t? nh? th? nào ?? ??m b?o ch?t l??ng thành ph?m và ti?t ki?m chi phí

Trong quá trình s?n xu?t này n?u không bi?t l?a ch?n công c? d?ng c? s? d?ng, s? ph?i thay m?i r?t nhi?u gây hao h?t chi phí. B?i m? sau khi thu ho?ch c?n ph?i tr?i qua b??c ?ánh ?ông lên t?i 4 gi? ??ng h?. ?? m? ?ông ?úng ?? và không b? h?ng trong quá trình v?n chuy?n gia công, thì c?n ph?i s? d?ng t?i m?t l??ng hóa ch?t l?n. Vì v?y, t?o nên s? ?n mòn, cùng ?ó khi xông s?y các v?t d?ng còn ph?i ch?u m?t kh?i nhi?t l?n kho?ng 75 ??.

sào tre ph?i m? t?
M? ???c ph?i trên sào tre

C?ng h??ng hai ?i?u trên các v?t li?u không có kh? n?ng t?t d? b? ?n mòn s? làm ?nh h??ng r?t nhi?u ??n chi phí s?n xu?t. ?? ??m b?o ch?t l??ng thành ph?m và ti?t ki?m chi phí ph?i ch?n sào tre ph?i m? t? làm b?ng tre t?m vông b?i:

 • Tre t?m vông có th? ch?u ???c nhi?t ?? cao h?n 40% so v?i các lo?i tre th??ng
 • Có ph?n thân r?t c?ng nên b?n h?n 50% so v?i c?c tre trong môi tr??ng hóa ch?t (không b? ?n m?c h?ng d?n t?i g?y v?n)
 • So v?i c?c tre thì cây t?m vông th?ng h?n 60% (m?t th?ng, v? trí thân th?ng)
 • Gi? tr?ng t?i h?n 60% so v?i c?c tre (cây không b? cong)
 • T?ng th?i gian s? d?ng nhi?u h?n 60% so v?i sào tre th??ng
 • Có th? s? d?ng ???c nhi?u lân nên giúp gi?m ???c h?n 40% chi phí s?n xu?t so v?i sào tre (t?ng n?ng su?t, gi?m chi phí)

Có th? b?n quan tâm: 5 m?u nhà bungalow ??c ?áo và ?n t??ng nh?t

??a ch? cung c?p sào tre ph?i m? t? ch?t l??ng, uy tín

Hi?n nay, trên th? tr??ng có r?t nhi?u ??n v? cung c?p sào tre ph?i m?, tuy nhiên n?u b?n v?n ?ang ch?a bi?t ch?n n?i nào ?? tin t??ng? Thì Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là công ty b?n không th? b? qua. V?i kinh nghi?m cung c?p các v?t li?u tre h?n 15 n?m. Hi?n ?ang n?m trong top các ??n v? phân ph?i l?n nh?t t?i mi?n Nam.

??i tác c?a Tre T?m Vông ?àm Ph??ng bao g?m các công ty l?n nh?: Công ty TNHH cao su RSS, Công ty TNHH SX TM & DV ?? M? Ngh? Bình D??ng,…… Bên c?nh ?ó, n?u yêu thích v?t li?u này b?n s? không còn xa l? v?i ki?n trúc s?  Võ Tr?ng Ngh?a, ng??i ?ã nâng t?m v?t li?u này lên m?t v? trí m?i. Và có r?t nhi?u tác ph?m ??p, ??c l?, ??y tính sáng t?o, ngh? thu?t nh?: Nhà ?ón Grand Phú Qu?c, Nocenco cafe, khu ngh? d??ng Castaway villa,…

sào tre ph?i m? t?
Tre T?m Vông ?àm Ph??ng công ty cung c?p sào tre ph?i m? uy tín

Hy v?ng bài vi?t này ?ã mang t?i cho b?n nh?ng ?i?u thú v? v? sào tre ph?i m? t?, c?ng nh? ??a ch? cung c?p lo?i v?t li?u này. N?u mu?n bi?t thêm v? các s?n ph?m c?a Tre T?m Vông ?àm Ph??ng c?ng nh? chính sách mua hàng, m?i b?n liên h? v?i chúng tôi qua website: https://tretamvong.com/.

Tìm hi?u thêm: Nhà bungalow l?p ghép – Gi?i pháp linh ho?t cho không gian s?ng

Viết một bình luận