Thang tre: S? l?a ch?n b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng

Nội dung

Thang tre là m?t s?n ph?m thân thu?c ???c làm t? tre. Hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u chi ti?t h?n v? lo?i thang này qua bài vi?t d??i ?ây nhé!

?u ?i?m c?a thang tre

Thang tre có nhi?u ?u ?i?m ?? là l?a ch?n c?a nhi?u ng??i. D??i ?ây là m?t s? ?u ?i?m c?a thang tre:

 • Nh? và di ??ng: Thang tre ???c làm t? tre nên r?t nh? nhàng và d? dàng di chuy?n. B?n có th? d? dàng ??a thang t? v? trí này sang v? trí khác mà không g?p khó kh?n.
 • D? s? d?ng: Thang tre có thi?t k? ??n gi?n và d? s? d?ng. B?n không c?n ph?i có nhi?u k? n?ng ??c bi?t ?? s? d?ng thang tre m?t cách an toàn và hi?u qu?.
 • B?n lâu: Thang tre ???c làm t? ch?t li?u tre t? nhiên, nên có ?? b?n cao và kh? n?ng ch?u t?i t?t.
 • ?a d?ng v? ki?u dáng và kích th??c: Thang tre có nhi?u ki?u dáng và kích th??c khác nhau, phù h?p v?i m?i nhu c?u s? d?ng và không gian. B?n có th? tùy ch?n thang tre phù h?p cho công vi?c c? th? mà b?n ?ang th?c hi?n.
?u ?i?m c?a thang tre

??c thêm: C?ng nhà b?ng tre: L?a ch?n b?n v?ng cho không gian s?ng xanh hi?n ??i

Quy trình t?o nên thang tre

Quy trình t?o nên thang tre có th? g?m các b??c sau ?ây:

 • L?a ch?n nguyên li?u: Ch?n tre ch?t l??ng t?t ?? làm nguyên li?u chính, ?i?n hình là tre t?m vông Bình D??ng. Tre c?n ???c ch?n t? các cây tr??ng thành, có ?? c?ng và ?? b?n cao.
 • G?t s?ch và làm s?ch b? m?t tre: Lo?i b? các nhánh, lá và v? tre không c?n thi?t. Sau ?ó, làm s?ch b? m?t tre b?ng cách chà nh? ho?c lau b?ng kh?n m?m ?? lo?i b? b?i và c?n b?n.
 • ?o và thi?t k?: Xác ??nh kích th??c và thi?t k? chi ti?t c?a thang tre, bao g?m ?? dài, s? b?c thang, chi?u r?ng, ?? nghiêng và các y?u t? khác.
 • C?t và hình d?ng: D?a trên thi?t k? ?ã ???c xác ??nh, c?t cây tre thành các b?c thang v?i ?? dài và chi?u r?ng t??ng ?ng và ??ng nh?t.
Quy trình t?o nên thang tre
 • X? lý ch?ng m?c nát và ch?ng cong: ?? t?ng ?? b?n và ch?ng m?c nát, các b?c thang tre có th? ???c x? lý b?ng các ch?t ph? gia ch?ng m?c nát và ch?ng cong, ch?ng h?n nh? s?n ho?c ngâm trong dung d?ch ch?ng m?c nát g?.
 • L?p ráp: ??t các b?c thang tre vào v? trí và g?n chúng vào hai thanh tre chính. Thanh tre chính s? là khung ch?u l?c và gi? cho các b?c thang ?n ??nh.
 • Ki?m tra và ?i?u ch?nh: Sau khi l?p ráp, ki?m tra c?n th?n ?? ch?c ch?n và an toàn c?a thang tre. ??m b?o r?ng các b?c thang không b? l?ng, các m?i n?i ???c g?n ch?t và thang tre không cong vênh.
 • B?o trì và b?o qu?n: ?? thang tre luôn trong tình tr?ng t?t nh?t, c?n b?o trì và b?o qu?n ??nh k?. V? sinh thang tre, ki?m tra các b?c thang, và n?u c?n, ti?n hành s?a ch?a ho?c thay th? các ph?n h?ng hóc.

Có th? b?n quan tâm: H??ng d?n cách làm nhà sàn b?ng tre ??n gi?n, ??c ?áo

??a ch? cung c?p tre t?m vông ch?t l??ng, uy tín

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, n?i cung c?p nguyên li?u tre t?m vông ch?t l??ng hàng ??u, giúp t?o nên nh?ng s?n ph?m th? công m? ngh?, b? bàn gh?, thang tre,… hay các tác ph?m ki?n trúc ??c ?áo và tinh t?. Chúng tôi t? hào là ??i tác c?a ki?n trúc s? n?i ti?ng Võ Tr?ng Ngh?a và Công ty tre trúc H?n Vi?t, ?óng góp s?n ph?m tre ch?t l??ng ?? t?o ra nh?ng công trình xây d?ng, thành ph?m uy tín.

Nguyên li?u tre ch?t l??ng t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

V?i s? sáng t?o và tâm huy?t c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a, tre t?m vông ?ã tr? thành m?t ngu?n nguyên li?u ??c ?áo, g?i lên v? ??p thiên nhiên và tính ?ng d?ng cao trong ngành ki?n trúc. Các công trình c?a ông là m?t s? k?t h?p hoàn h?o gi?a tinh th?n b?n v?ng và s? tôn tr?ng thiên nhiên, t? nh?ng ngôi nhà hi?n ??i ??n các công trình công c?ng n?i b?t trên toàn th? gi?i.

Công trình ki?n trúc ??c ?áo t? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cung c?p ?a d?ng các nguyên li?u tre t?m vông ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng. Chúng tôi cam k?t mang ??n s?n ph?m ch?t l??ng cao, tuân th? các tiêu chu?n an toàn và môi tr??ng, ?? b?n có th? sáng t?o và xây d?ng nh?ng công trình ??p m?t, b?n v?ng và g?n g?i v?i thiên nhiên. Và n?u b?n có b?t kì th?c m?c nào khác, xin hãy vui lòng liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng qua:

GI? LIÊN L?C V?I CHÚNG TÔI

 • Hotline: (+84) 333 622 383
 • Email: tretamvongdamphuong@gmail.com
 • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Tìm hi?u thêm: Tre T?m Vông ?àm Ph??ng – Chuyên cung c?p sào tre t?m vông ch?t l??ng

Viết một bình luận