Tác d?ng c?a cây t?m vông là gì?

Nội dung

Cây t?m vông là m?t trong nh?ng lo?i cây ???c tr?ng ph? bi?n ? Vi?t Nam. V?i nhi?u tác d?ng ?a d?ng, t?m vông ?ã tr? thành m?t trong nh?ng lo?i cây ???c ?a chu?ng và s? d?ng r?ng rãi trong ??i s?ng hàng ngày c?a con ng??i. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? tác d?ng c?a cây t?m vông và nh?ng l?u ý khi ch?n mua s?n ph?m nhé!

S? l??c v? cây t?m vông

Cây t?m vông (hay còn g?i là cây tre t?m vông) thu?c h? Tre (Bambusoideae), có tên khoa h?c là Thyrsostachys Siamensis. Cây có ngu?n g?c t? ?ông Nam Á và ???c tr?ng r?ng rãi ? các n??c Châu Á nh? Vi?t Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Trung Qu?c, ?n ??,…

Cây t?m vông có thân cao, th?ng ??ng và có ???ng kính l?n, có th? lên ??n 4 – 6cm. Lá cây t?m vông dài, h?p và có màu xanh ??m. Cây có kh? n?ng sinh tr??ng r?t nhanh, khi tr??ng thành có th? cao kho?ng 6 – 14m v?i 13 – 14 ??t. Cây th??ng m?c thành b?i v?i kho?ng 20 – 50 cây. ??c bi?t, t?m vông có th? thu ho?ch t? n?m th? 2, tính t? khi m?ng m?c. Do ?ó, cây t?m vông ???c s? d?ng r?ng rãi trong vi?c làm hàng rào, xây d?ng nhà c?a, làm ?? n?i th?t và c? trong ngành công nghi?p.

Tác d?ng c?a cây t?m vông

D??i ?ây là nh?ng tác d?ng c?a cây t?m vông:

Làm hàng rào

V?i ??c tính sinh tr??ng nhanh và có thân to, cây t?m vông th??ng ???c s? d?ng ?? làm hàng rào bao quanh các khu v??n, nhà x??ng hay các khu ?ô th?. V?i hàng rào b?ng cây t?m vông, b?n có th? t?o ra m?t không gian xanh mát, giúp che ch?n và b?o v? cho khuôn viên c?a mình.

Ngoài ra, cây t?m vông còn có kh? n?ng ch?u n?ng và gió t?t, giúp b?o v? khu v?c bên trong kh?i nh?ng tác ??ng c?a th?i ti?t. ??ng th?i, hàng rào b?ng cây t?m vông c?ng mang l?i v? ??p t? nhiên và g?n g?i v?i thiên nhiên, t?o nên m?t không gian s?ng thân thi?n và tho?i mái.

Xây d?ng nhà c?a

Cây t?m vông c?ng ???c s? d?ng r?ng rãi trong vi?c xây d?ng nhà c?a. V?i ??c tính ch?u l?c t?t, cây t?m vông có th? ???c s? d?ng làm c?t, tr? hay khung nhà. Bên c?nh ?ó, cây còn có kh? n?ng ch?ng ?m và ch?ng m?i m?t, giúp b?o v? ngôi nhà c?a b?n kh?i các tác nhân gây h?i.

H?n n?a, cây t?m vông còn mang l?i v? ??p t? nhiên và g?n g?i v?i thiên nhiên cho ngôi nhà c?a b?n. B?n có th? s? d?ng cây t?m vông ?? làm vách ng?n ho?c trang trí cho không gian s?ng c?a mình.

Làm ?? n?i th?t

Không ch? ???c s? d?ng trong vi?c xây d?ng nhà c?a, cây t?m vông còn ???c s? d?ng ?? làm ?? n?i th?t nh? bàn gh?, gi??ng, t?, giá sách,… Nh? vào ??c tính ch?u l?c và ?? b?n cao, các s?n ph?m t? cây t?m vông có th? s? d?ng trong th?i gian dài mà không b? h? h?ng.

Bên c?nh ?ó, cây t?m vông còn mang l?i v? ??p t? nhiên và g?n g?i v?i thiên nhiên cho không gian s?ng c?a b?n. S?n ph?m t? cây t?m vông có th? ???c s?n ho?c trang trí ?? t?o nên nh?ng s?n ph?m ??c ?áo và ??p m?t.

Nh?ng l?u ý khi ch?n mua cây tre t?m vông

Khi quy?t ??nh mua cây t?m vông, b?n c?n l?u ý m?t s? ?i?u sau ?ây ?? ??m b?o ch?t l??ng và hi?u qu? s? d?ng c?a cây:

Ch?n cây có ngu?n g?c rõ ràng

Vi?c ch?n cây có ngu?n g?c rõ ràng là ?i?u r?t quan tr?ng khi mua cây t?m vông ? Hà N?i. N?u b?n không bi?t rõ ngu?n g?c c?a cây, có th? s? mua ph?i nh?ng cây không ??t tiêu chu?n ho?c có ngu?n g?c không rõ ràng, gây ?nh h??ng ??n ch?t l??ng và hi?u qu? s? d?ng c?a cây.

Vì v?y, b?n nên ch?n mua cây t?m vông t? các c? s? uy tín và có ngu?n g?c rõ ràng nh? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. Các cây t?m vông t?i ?ây ???c tr?ng và ch?m sóc theo quy trình khép kín, ??m b?o ch?t l??ng và an toàn cho ng??i s? d?ng.

Ch?n cây có kích th??c phù h?p

Khi mua cây t?m vông, b?n c?n ch?n cây có kích th??c phù h?p v?i m?c ?ích s? d?ng c?a mình. N?u b?n mu?n s? d?ng cây ?? làm hàng rào, c?n ch?n cây có chi?u cao t? 2 – 3m. Còn n?u mu?n s? d?ng ?? xây d?ng nhà c?a hay làm ?? n?i th?t, c?n ch?n cây có ???ng kính l?n và chi?u cao t? 5 – 10m.

Ngoài ra, b?n c?ng nên ch?n cây có ?? tu?i trung bình, không quá già ho?c quá non. Cây có ?? tu?i trung bình s? có ?? b?n và tính ch?u l?c t?t h?n, giúp ??m b?o hi?u qu? s? d?ng trong th?i gian dài.

Lý do nên mua cây t?m vông t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng c? s? s?n xu?t và cung c?p cây t?m vông uy tín và ch?t l??ng hàng ??u t?i Vi?t Nam. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c tr?ng và ch?m sóc cây t?m vông, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? t?t nh?t.

S?n ph?m ?a d?ng và ??m b?o ch?t l??ng

T?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, chúng tôi cung c?p ?a d?ng các lo?i cây t?m vông v?i nhi?u kích th??c và ?? tu?i khác nhau ?? phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng. Các cây t?m vông t?i ?ây ???c tr?ng và ch?m sóc theo quy trình khoa h?c, ??m b?o ch?t l??ng và an toàn cho ng??i s? d?ng.

Giá c? c?nh tranh

V?i m?c tiêu mang l?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng v?i giá c? h?p lý, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t cung c?p cây t?m vông v?i giá c? c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng. Chúng tôi luôn ??m b?o giá c? phù h?p v?i ch?t l??ng c?a s?n ph?m và d?ch v?.

D?ch v? t? v?n và h? tr? khách hàng t?n tình

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng không ch? là n?i cung c?p cây t?m vông uy tín và ch?t l??ng, mà còn là ??a ch? tin c?y ?? khách hàng có th? tìm hi?u và ???c t? v?n v? các lo?i cây t?m vông. Chúng tôi luôn s?n sàng h? tr? khách hàng cách tr?ng & nhân gi?ng cây tre t?m vông ?? ??m b?o hi?u qu? s? d?ng t?i ?a. Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhanh chóng nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận