Thu mua cây t?m vông c?n l?u ý nh?ng gì?

Nội dung

Tre t?m vông là m?t trong nh?ng lo?i cây ???c tr?ng ph? bi?n ? Vi?t Nam. V?i nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i, cây t?m vông ?ã tr? thành l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u ng??i khi mu?n tr?ng cây ?? làm c?nh ho?c s?n xu?t. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng có th? thu mua cây t?m vông m?t cách hi?u qu? và ??m b?o ch?t l??ng. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? cây t?m vông và nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi thu mua s?n ph?m nhé!

Gi?i thi?u v? cây tre t?m vông

Cây tre t?m vông (tên khoa h?c là Thyrsostachys Siamensis) là m?t lo?i cây thu?c h? Tre, có ngu?n g?c t? ?ông Nam Á. Cây có thân cao, lá xanh m??t và th??ng ???c tr?ng ?? làm hàng rào, giàn leo hay làm c?nh trong khu v??n. Ngoài ra, cây t?m vông còn có tính n?ng ch?ng xói mòn ??t và giúp duy trì ?? ?m cho ??t, làm cho cây tr?ng khác phát tri?n t?t h?n.

Cây t?m vông có th? tr?ng ? nhi?u vùng ??t khác nhau, t? ??ng b?ng ??n cao nguyên. T

?u ?i?m c?a cây t?m vông

D??i ?ây là m?t s? ?u ?i?m n?i b?t c?a cây t?m vông:

 • Sinh tr??ng nhanh: Cây t?m vông có t?c ?? sinh tr??ng r?t nhanh, ch? sau 2 n?m tr?ng ?ã có th? thu ho?ch. ?i?u này giúp cho vi?c thu mua cây t?m vông tr? nên d? dàng và hi?u qu? h?n so v?i các lo?i cây khác.
 • Kh? n?ng ch?ng xói mòn ??t: Nh? vào h? th?ng r? phát tri?n m?nh m?, cây t?m vông có kh? n?ng ch?ng xói mòn ??t t?t. ?i?u này giúp cho vi?c tr?ng cây này có th? giúp b?o v? ??t và duy trì ?? ?m cho ??t, làm cho cây tr?ng khác phát tri?n t?t h?n.
 • S?n l??ng thu ho?ch cao: Cây t?m vông có th? cho ra s?n l??ng cao, ?i?u này giúp cho vi?c thu mua cây tre t?m vông tr? nên có hi?u qu? kinh t? cao và có th? ???c s? d?ng trong nhi?u m?c ?ích khác nhau nh? s?n xu?t n?i th?t, làm c?nh hay xây d?ng.

C?n l?u ý nh?ng gì khi thu mua cây t?m vông?

M?c dù có nhi?u ?u ?i?m n?i b?t, vi?c thu mua cây t?m vông c?ng c?n ???c th?c hi?n m?t cách c?n th?n và chú ý ??n m?t s? y?u t? sau:

Ch?n ngu?n cung c?p uy tín

?? ??m b?o ch?t l??ng c?a cây t?m vông, vi?c ch?n ngu?n cung c?p uy tín là r?t quan tr?ng. N?u b?n không có kinh nghi?m trong vi?c thu mua cây t?m vông ? TPHCM, hãy tìm ??n các ??n v? chuyên thu mua uy tín và có kinh nghi?m lâu n?m trong ngành. ?i?u này s? giúp b?n tránh ???c nh?ng r?i ro và ??m b?o ???c ch?t l??ng c?a cây.

Ki?m tra ch?t l??ng cây

Tr??c khi quy?t ??nh thu mua cây t?m vông, b?n nên ki?m tra ch?t l??ng c?a cây b?ng cách xem xét các y?u t? sau:

 • Kích th??c: Cây t?m vông có th? có nhi?u kích th??c khác nhau, tùy thu?c vào ?? tu?i và ?i?u ki?n sinh thái. Tuy nhiên, cây t?m vông có kích th??c ph? bi?n là t? 4 – 6cm ???ng kính và 6 – 14m chi?u cao.
 • Màu s?c: Cây có màu xanh m??t và lá t?m vông dày, n?u cây có màu vàng ho?c lá m?ng thì có th? là d?u hi?u c?a b?nh hay sâu b?nh.
 • R?: H? th?ng r? c?a cây t?m vông c?n ???c phát tri?n m?nh m? và không b? gãy hay h? h?ng.
 • Thân cây: Thân cây t?m vông c?n ???c ki?m tra k?, n?u có d?u hi?u c?a b?nh hay sâu b?nh thì có th? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng và giá tr? c?a cây.

?i?u kho?n giao d?ch

Tr??c khi thu mua cây t?m vông, b?n c?n xác ??nh rõ các ?i?u kho?n giao d?ch nh? giá c?, s? l??ng, th?i gian giao hàng và ph??ng th?c thanh toán. N?u có th?, hãy l?a ch?n các ??n v? có chính sách b?o hành và h? tr? sau bán hàng ?? ??m b?o quy?n l?i c?a mình.

??a ch? thu mua cây t?m vông uy tín?

V?i g?n 20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??n v? uy tín và chuyên nghi?p nh?t trong vi?c thu mua cây t?m vông t?i Vi?t Nam. Chúng tôi cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao và giá c? h?p lý.

D?ch v? thu mua cây tre t?m vông c?a chúng tôi

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cung c?p d?ch v? thu mua cây tre t?m vông v?i các ?i?u kho?n và chính sách sau:

 • Giá c? c?nh tranh: Chúng tôi cam k?t ??a ra giá c? c?nh tranh và h?p lý cho khách hàng khi thu mua cây. Chúng tôi luôn tìm cách ?? gi?m thi?u chi phí và t?i ?u hóa quy trình s?n xu?t, t? ?ó giúp gi?m giá thành và mang l?i l?i ích cho khách hàng.
 • ??m b?o ch?t l??ng: V?i ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m và ???c ?ào t?o chuyên sâu trong vi?c ki?m tra và ch?n l?c cây t?m vông, chúng tôi cam k?t ?em ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m có ch?t l??ng t?t nh?t. Chúng tôi c?ng luôn tuân th? các quy ??nh v? an toàn khi thu mua và ch? bi?n cây t?m vông.
 • H? tr? sau bán hàng: Tre T?m Vông ?àm Ph??ng luôn ??t l?i ích c?a khách hàng lên hàng ??u. Chúng tôi cam k?t h? tr? khách hàng trong su?t quá trình s? d?ng s?n ph?m và gi?i ?áp m?i th?c m?c c?a khách hàng.

Quy trình thu mua 

?? ??m b?o quy?n l?i c?a khách hàng, chúng tôi tuân th? các b??c sau trong quá trình thu mua cây t?m vông:

 • B??c 1: Ti?p nh?n yêu c?u: Khách hàng liên h? v?i chúng tôi qua ?i?n tho?i ho?c email ?? ??ng ký yêu c?u thu mua cây tre t?m vông.
 • B??c 2: Ki?m tra và ?ánh giá cây: Chúng tôi s? ti?n hành ki?m tra và ?ánh giá ch?t l??ng c?a cây t?m vông theo các tiêu chí ?ã nêu ? ph?n trên. N?u cây ??t chu?n, chúng tôi s? ti?n hành ?àm phán giá c? v?i khách hàng.
 • B??c 3: Th?a thu?n và ký h?p ??ng: Sau khi ??t ???c th?a thu?n v? giá c?, chúng tôi s? l?p h?p ??ng mua bán v?i khách hàng ?? ??m b?o quy?n l?i c?a c? hai bên.
 • B??c 4: V?n chuy?n và thanh toán: Chúng tôi s? ti?n hành v?n chuy?n cây t?m vông ??n ??a ?i?m do khách hàng yêu c?u và thanh toán theo h?p ??ng ?ã ký k?t.

Nh?c máy liên h? v?i ??n v? ngay hôm nay ?? ???c h? tr? nhanh chóng nhé!

Thông tin liên h?

 • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
 • tretamvongdamphuong@gmail.com
 • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận