T?ng h?p kích th??c t?m vông c?t khúc ph? bi?n hi?n nay

Nội dung

T?m vông c?t khúc ???c s? d?ng ph? bi?n vào thi?t k? công trình tre, làm vách t??ng tre, hàng rào tre, ?? n?i th?t,…. Lo?i tre này có màu s?c vàng nh? và ki?u dáng thân thi?n v?i môi tr??ng. ?? ?áp ?ng nhu c?u ng??i dùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??n v? cung c?p lo?i nguyên li?u này ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Cùng theo dõi bài vi?t sau ?? có thêm thông tin h?u ích nhé!

Các lo?i kích th??c t?m vông c?t khúc ph? bi?n

Hi?n nay kích th??c t?m vông c?t khúc ?a d?ng và phong phú ?? ng??i dùng d? dàng l?a ch?n. Theo ?ó chúng ta có th? k? ??n các lo?i kích th??c c?a t?m vông c?t khúc nh?:

t?m vông c?t khúc
Các lo?i kích th??c t?m vông c?t khúc ph? bi?n

T?m vông c?t khúc có bán kính 184mm

?ây là lo?i t?m vông có kích th??c nh? nh?t nh?ng chúng l?i s? d?ng r?t ph? bi?n hi?n nay. ??i v?i lo?i này s? th??ng ???c s? d?ng trong các công vi?c nh? c?t g? nh? ?? làm mô hình ho?c làm ngh? thu?t. Do ?ó tính ?ng d?ng c?a t?m vông c?t khúc này r?t cao.

T?m vông c?t khúc 254mm

Lo?i t?m vông ???c c?t khúc 254mm t??ng ???ng v?i 10 inch s? là t?m vông trung bình nó ch? thích h?p cho các công vi?c c?t g? thông th??ng. Lo?i t?m vông này phù h?p ?? ?ng d?ng vào các d? án DIY và c? nh?ng công vi?c l?n khác.

T?m vông c?t khúc 305mm

T?m vông c?t khúc 305mm t??ng ???ng v?i 12 inch v?i kích th??c này t?m vông s? ???c s? d?ng trong các công vi?c chuyên nghi?p nh? xây d?ng, th? m?c. B?i nó cung c?p ??n kh? n?ng c?t linh ho?t và tính chính xác cao.

T?m vông c?t khúc 356mm

?ây là t?m vông có kích th??c t??ng ??i l?n chúng ???c s? d?ng nhi?u trong các ?ng d?ng công nghi?p và xây d?ng. V?i lo?i t?m vông  này cung c?p ??n kh? n?ng c?t r?ng rãi và s? d?ng ??n công vi?c yêu c?u tính chính xác cao.

??c thêm: T?m vông làm nhà tre là th? t?o nên các thi?t k? tri?u ?ô!

Quy trình s?n xu?t nên t?m vông c?t khúc

Quy trình s?n xu?t nên tre t?m vông c?t khúc c?n ph?i tr?i qua nh?ng giai ?o?n sau:

t?m vông c?t khúc
Quy trình s?n xu?t nên t?m vông c?t khúc

Thi?t k? nghiên c?u và l?a ch?n v?t li?u

Quy trình s?n xu?t nên t?m vông c?t khúc s? b?t ??u v?i vi?c thi?t k? t?m vông d?a vào các yêu c?u c? th? c?a khách hàng. Trong khâu thi?t k? này c?n ph?i ??m b?o v? m?t tiêu chu?n k? thu?t.Nghiên c?u v? v?t li?u, kh? n?ng c?t và các tính n?ng khác c?ng ???c th?c hi?n sau ?ó.

L?a ch?n v?t li?u có kích th??c phù h?p v?i nhu c?u c?a khách hàng. Khi ?ã ch?n ???c lo?i v?t li?u phù h?p s? c?t v?i m?t s?n l??ng c? th? ?? ?em ??n th? u?n. Th? u?n g?y t?m vông s? giúp cho cây ???c th?ng và ??m b?o ???c kh? n?ng t?o hình d? dàng h?n trong quá trình s? d?ng.

Ti?n hành gia công g?y t?m vông c?t khúc

Khi chu?n b? nguyên li?u xong, ng??i th? s? u?n cây giúp cho cây g?y s? d?ng d? dàng h?n. Khi v?t li?u ?ã ???c c?t thành các b? ph?n riêng l?. Trong ?ó s? bao g?m các giai ?o?n c?n ??n ?? chính xác t? m? ???c th?c hi?n b?i nh?ng ng??i th? lành ngh? có nhi?u n?m kinh nghi?m. T? ?ó m?i t?o ???c các ?o?n t?m vông c?t khúc chính xác và ch?t l??ng.

Ki?m tra ch?t l??ng và hoàn thành nguyên li?u t?m vông c?t khúc

Khi ng??i th? ?ã ti?n hành u?n th?ng g?y t?m vông và ti?n hành bó thành t?ng bó theo ?úng yêu c?u c?a khách hàng. ?? t?m vông ???c b?n b? và ?ng d?ng trong nhi?u l?nh v?c khác nhau thì s? ???c ph?i khô trong vòng 20 ngày. Còn ??i v?i nh?ng lo?i cây có g?c l?n thì c?n ph?i th?i gian là 30 ngày ?? ph?i khô chúng.

Sau khi ?ã th?c hi?n ph?i khô xong, g?y t?m vông s? ti?n hành ki?m tra l?n cu?i cùng ?? v?n chuy?n ??n khách hàng ho?c côn ty ?ã ??t hàng t? tr??c. Trong quá trình u?n th?ng ho?c ph?i khô t?m vông r?t d? b? cong s? không ??t ?úng yêu c?u c?a khách hàng thì s? b? lo?i b?.

Blog liên quan: Cây t?m vông s?ng ? ?âu? Phù h?p v?i ?i?u ki?n khí h?u nào?

Mua t?m vông c?t khúc ch?t l??ng t?i nhà cung c?p Tre t?m vông ?àm Ph??ng

G?y t?m vông c?t khúc là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c nhi?u khách hàng ?a chu?ng t?i v?a t?m vông ?àm Ph??ng. ??ng th?i, ?àm Ph??ng c?ng là nhà cung c?p t?m vông l?n nh?t t?i Bình Ph??c. Nguyên li?u 100% t? cây tre t?m vông Bình Ph??c ???c ?ng d?ng nhi?u trong ??i s?ng hi?n nay.

t?m vông c?t khúc
Mua t?m vông c?t khúc ch?t l??ng t?i nhà cung c?p Tre t?m vông ?àm Ph??ng

Hi?n nay tre t?m vông ???c s? d?ng nhi?u trong các công trình t? tre c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a. Trong ?ó chúng ta có th? k? ??n m?t s? công trình tre tiêu bi?u nh?: Nhà c?ng ??ng Casamia, Nhà hàng Vedena, Nhà ?ón Grand World Phú Qu?c,…M?i m?t công trình tre ??u mang ??n nh?ng nét riêng bi?t, ??c ?áo, do ?ó mà các công trình này luôn ???c nhi?u ch? ??u t? l?a ch?n.

Tre t?m vông ?àm Ph??ng mang ??n s?n ph?m ch?t l??ng, ?a d?ng và phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng. V?y khi khách hàng có nhu c?u s? d?ng t?m vông c?t khúc ch?t l??ng và giá thành ?u ?ãi nh?t thì hãy liên h? ngay v?i T?m Vông ?àm Ph??ng qua s? ?i?n tho?i 0333.622.383 ?? ???c t? v?n k? và ??t hành nhanh nh?t.

Tìm hi?u thêm: Có th? b?n ch?a bi?t: Giá tr? c?a cây t?m vông ??i trong ??i s?ng

Viết một bình luận