Bàn gh? b?ng mây tre thanh lý giá r?

Nội dung

B?n mu?n tìm gi?i pháp s? h?u bàn gh? mây tre ??p nh?ng v?n ti?t ki?m chi phí. ??ng lo bàn gh? b?ng mây tre thanh lý giá r? là s? l?a ch?n phù h?p dành cho b?n. Hãy cùng tham kh?o chi ti?t h?n qua bài vi?t d??i ?ây nhé.

?u ?i?m bàn gh? b?ng mây tre thanh lý giá r?

Ti?t ki?m chi phí

?u ?i?m c?a bàn gh? mây tre thanh lý giá r? là s? h?p lý v? giá c?. B?n có th? ti?t ki?m ???c m?t kho?n chi phí ?áng k? khi mua bàn gh? mây tre thanh lý so v?i vi?c mua m?i.

?i?u này là l?a ch?n phù h?p cho nh?ng ng??i có ngân sách h?n ch?. M?c dù là hàng thanh lý, nh?ng bàn gh? mây tre v?n có ch?t l??ng t?t. 

?? b?n t?t và ?a d?ng m?u mã

Mây tre là v?t li?u t? nhiên, b?n ??p và có kh? n?ng ch?u t?i t?t. Th?m chí, bàn gh? mây tre thanh lý th??ng ít ???c s? d?ng nên v?n còn m?i và có th? s? d?ng lâu dài. Vi?c có nhi?u m?u mã bàn gh? mây tre thanh lý khác nhau c?ng là m?t ?u ?i?m. B?n có th? l?a ch?n ???c m?u bàn gh? phù h?p v?i nhu c?u và s? thích cá nhân. T? ??n gi?n ??n c?u k?, t? hi?n ??i ??n c? ?i?n, có nhi?u s? l?a ch?n cho b?n. ‘

B?o v? môi tr??ng

S? d?ng bàn gh? mây tre thanh lý c?ng góp ph?n b?o v? môi tr??ng. Mây tre là v?t li?u t? nhiên ???c khai thác t? cây t?m vông gai, thân thi?n v?i môi tr??ng, và vi?c tái s? d?ng bàn gh? này giúp gi?m thi?u rác th?i. Không ch? th?, bàn gh? mây tre còn mang l?i c?m giác tho?i mái và th? giãn khi s? d?ng. V?i tính mát m? c?a mây tre, chúng phù h?p v?i khí h?u nóng ?m c?a Vi?t Nam. ?i?u này giúp cho vi?c s? d?ng bàn gh? mây tre c? trong nhà và ngoài tr?i ??u tho?i mái.

M?u bàn gh? b?ng mây tre thanh lý giá r?

D??i ?ây là m?t s? m?u bàn gh? b?ng mây tre thanh lý giá r? ???c cung c?p trên th? tr??ng ?? b?n tham kh?o:

Gh? b?t mây tre

Gh? b?t mây tre có ki?u dáng ??n gi?n, d? dàng di chuy?n. Gh? b?t mây tre phù h?p v?i nhi?u không gian khác nhau nh? phòng khách, phòng ng?, ban công… Lo?i gh? này có giá bán: 200.000 – 500.000 ??ng/gh?.

Gh? sofa mây tre

Gh? sofa mây tre mang l?i c?m giác sang tr?ng và ?m cúng cho không gian n?i th?t.

Gh? sofa mây tre phù h?p v?i phòng khách ho?c s?nh ti?p khách. Giá bán c?a s?n ph?m t? : 2.000.000 – 5.000.000 ??ng/b?.

Bàn trà mây tre

Bàn trà mây tre có nhi?u ki?u dáng và kích th??c khác nhau. Bàn trà mây tre mang l?i c?m giác nh? nhàng và thanh thoát cho không gian. Giá bán ch? t? 500.000 – 1.000.000 ??ng/bàn

Bàn gh? ?n mây tre

Bàn gh? ?n mây tre có nhi?u ki?u dáng và kích th??c khác nhau. Bàn gh? ?n mây tre mang l?i c?m giác tho?i mái và g?n g?i khi s? d?ng. Giá b? bàn gh? mây tre ?an cao c?p th??ng dao ??ng t? 1.000.000 – 3.000.000 ??ng/b?.

Gh? th? giãn mây tre

Gh? th? giãn mây tre có nhi?u ki?u dáng khác nhau, nh? gh? b?p bênh, gh? l??i… 

Gh? th? giãn mây tre mang l?i c?m giác tho?i mái và th? giãn khi s? d?ng. Giá bán s?n ph?m trên th? tr??ng t? 500.000 – 1.500.000 ??ng/gh?.

Ngoài ra, còn r?t nhi?u m?u bàn gh? mây tre thanh lý giá r? khác trên th? tr??ng. B?n có th? tham kh?o thêm t?i các c?a hàng n?i th?t Tre T?m Vông ?àm Ph??ng.

Kinh nghi?m l?a ch?n bàn gh? b?ng mây tre thanh lý giá r?

Ki?m tra k? ch?t l??ng s?n ph?m

Khung gh? là y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh ?? b?n c?a s?n ph?m. Nên ch?n khung gh? ???c làm t? ch?t li?u c?ng cáp, không b? cong vênh hay m?i m?t. Mây tre ?an ph?i dày d?n, ??u ??n và không b? l?ng l?o. Nên ch?n nh?ng s?n ph?m ???c ?an b?ng tay b?i th? th? công lành ngh?.

B? m?t mây tre ph?i nh?n m?n, không b? s?t m? hay n?t n?. Các m?i n?i ph?i ???c gia công c?n th?n, không b? bong tróc hay gãy v?.

L?a ch?n kích th??c phù h?p

Nên ?o ??c k? l??ng di?n tích ??t bàn gh? tr??c khi mua ?? ??m b?o s?n ph?m phù h?p. N?u b?n c?n s? d?ng cho nhi?u ng??i, nên ch?n s?n ph?m có kích th??c l?n h?n.

L?a ch?n ki?u dáng và màu s?c

Bàn gh? mây tre có nhi?u ki?u dáng t? hi?n ??i ??n c? ?i?n. Nên ch?n ki?u dáng phù h?p v?i phong cách n?i th?t c?a b?n. L?a ch?n màu s?c phù h?p v?i s? thích, bàn gh? mây tre có nhi?u màu s?c khác nhau. Nên ch?n màu s?c phù h?p v?i s? thích c?a b?n.

L?a ch?n ??a ch? uy tín

Các c?a hàng uy tín s? cung c?p s?n ph?m ch?t l??ng t?t và d?ch v? b?o hành chu ?áo. Hãy so sánh giá c? t? nhi?u c?a hàng khác nhau ?? tìm ???c n?i bán v?i giá t?t nh?t. Nên ??c k? các ?ánh giá c?a khách hàng ?? bi?t ???c ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? c?a c?a hàng.

Liên h? mua bàn gh? mây tre thanh lý giá t?t

Hãy tham gia cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? tr?i nghi?m không gian s?ng g?n g?i v?i thiên nhiên thông qua bàn gh? mây tre ch?t l??ng cao. Chúng tôi hi?n ?ang có ch??ng trình thanh lý ??c bi?t v?i giá c?c k? h?p d?n. 

Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? s? h?u nh?ng s?n ph?m ??p m?t này, làm m?i không gian s?ng c?a b?n v?i m?c giá vô cùng h?p lý. ??ng b? l? c? h?i này, hãy nh?c máy và g?i ngay cho chúng tôi ?? bi?t thêm chi ti?t và ??t hàng ngay hôm nay!

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận