Bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t ??p & ch?t l??ng

Nội dung

Các s?n ph?m bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t là m?t s?n ph?m n?i th?t ph? bi?n ???c s? d?ng trong không gian s?ng hi?n ??i. V?i thi?t k? ??n gi?n, tinh t? và s? k?t h?p gi?a mây tre t? nhiên và ?an th? công, bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t không ch? mang l?i v? ??p t? nhiên mà còn t?o c?m giác tho?i mái, g?n g?i cho ng??i s? d?ng. Trong bài vi?t này, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? ?u ?i?m, m?u mã c?ng nh? thông tin v? giá c? và ??a ch? mua hàng uy tín ?? l?a ch?n ???c s?n ph?m mây tre ?an phù h?p nhé.

??c ?i?m c?a bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t

Bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t th??ng có chi?u cao th?p, phù h?p ?? s? d?ng khi ng?i trên sàn ho?c gh? th?p. V?t li?u chính ?? s?n xu?t bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t là mây tre t? nhiên k?t h?p v?i k? thu?t ?an th? công t?o nên các h?a ti?t ??p m?t. 

S?n ph?m th??ng ???c làm hoàn toàn b?ng tay b?i các ngh? nhân lành ngh?, t? ?ó t?o ra nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng và ??c ?áo. Ngoài ra, bàn gh? mây tre xu?t kh?u sang các n??c khác c?ng giúp c?i thi?n thu nh?p và kinh t? cho ng??i dân làng ngh? tre.

Công d?ng c?a bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t

Bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t không ch? là m?t món ?? trang trí n?i th?t ??p m?t mà còn có nhi?u công d?ng h?u ích. Ng??i dùng có th? s? d?ng bàn ?? ??t ?? u?ng, sách báo, ho?c th?m chí làm bàn làm vi?c nh? nhàng. Ngoài ra, bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t c?ng th??ng ???c s? d?ng trong các bu?i g?p g? b?n bè, t? t?p gia ?ình, t?o không gian ?m cúng và g?n g?i.

Vi?c s? d?ng bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t mang l?i nhi?u l?i ích cho ng??i tiêu dùng. Không ch? là s?n ph?m thân thi?n v?i môi tr??ng do ???c làm t? nguyên li?u t? nhiên, b?n b? và d? tái ch?, bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t còn giúp t?o ?i?m nh?n cho không gian s?ng, mang l?i c?m giác g?n g?i, ?m áp và th? giãn.

?u ?i?m c?a bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t

Tính th?m m? cao

Bàn gh? tre ?an th?p ng?i b?t th??ng ???c thi?t k? theo phong cách ??n gi?n, tinh t? nh?ng không kém ph?n sang tr?ng. V?i s? k?t h?p hài hòa gi?a mây tre t? nhiên và k? thu?t ?an th? công, s?n ph?m mang ??n v? ??p t? nhiên, g?n g?i v?i thiên nhiên, t?o ?i?m nh?n cho không gian s?ng.

Ch?t l??ng b?n b?

Do ???c làm hoàn toàn b?ng tay t? mây tre t? nhiên, bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t th??ng có ?? b?n cao, ch?u ???c tác ??ng c?a th?i ti?t và s? d?ng lâu dài mà không b? bi?n d?ng hay h?ng hóc.

?i?u này giúp s?n ph?m tr? thành m?t l?a ch?n thông minh và ti?t ki?m chi phí cho ng??i tiêu dùng.

D? dàng v? sinh và b?o qu?n

V?i ch?t li?u mây tre t? nhiên, bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t r?t d? v? sinh và b?o qu?n. Ch? c?n lau chùi b?ng kh?n ?m sau khi s? d?ng ?? lo?i b? b?i b?n và b?o qu?n s?n ph?m ? n?i khô ráo, tránh ánh n?ng tr?c ti?p là b?n ?ã có th? gi? cho bàn luôn sáng bóng và m?i m?.

M?u bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t ??p

M?u bàn mây tre ?an ??n gi?n

M?u bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t ??n gi?n th??ng có thi?t k? tròn ho?c hình ch? nh?t, v?i chi?u cao th?p v?a ph?i ?? ng??i dùng có th? ng?i b?t trên ??m ho?c t?m lót trên sàn nhà.

Chân bàn ???c làm t? tre ?an xen k? t?o nên m?t c?u trúc ch?c ch?n và ??p m?t. M?t bàn c?ng ???c ?an t? tre, t?o nên m?t b? m?t nh?n m?n và sang tr?ng.

M?u bàn mây tre ?an truy?n th?ng

M?u bàn mây tre ?an truy?n th?ng th??ng có thi?t k? ??n gi?n, v?i các ???ng nét u?n l??n m?m m?i và tinh t?. Chân bàn ???c ?an t? tre t? nhiên, t?o nên m?t c?u trúc ch?c ch?n và b?n v?ng. M?t bàn c?ng ???c ?an t? tre, mang ??n v? ??p truy?n th?ng và g?n g?i v?i thiên nhiên.

M?u bàn mây tre ?an hi?n ??i

M?u bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t hi?n ??i k?t h?p gi?a thi?t k? truy?n th?ng và phong cách hi?n ??i. Chân bàn v?n ???c ?an t? tre t? nhiên, nh?ng v?i các ???ng nét s?c s?o và c?u trúc ??n gi?n h?n. M?t bàn có th? ???c làm t? tre c?ng cáp ???c gia công ch?c ch?n ??m b?o tính th?m m? cao h?n.

Dù là m?u bàn mây tre ?an th?p ng?i b?t ??p, truy?n th?ng hay hi?n ??i, t?t c? ??u mang ??n v? ??p tinh t? và s? g?n g?i v?i thiên nhiên. Chúng không ch? là m?t món ?? n?i th?t mà còn là m?t bi?u t??ng v?n hóa c?a Vi?t Nam, th? hi?n s? khéo léo và tài n?ng c?a ng??i th? tre truy?n th?ng.

Báo giá m?u bàn gh? mây tre ?an ng?i b?t

Các m?u bàn gh? tre t?i c? s? s?n xu?t bàn gh? tre ???c Tre ?àm Ph??ng cung c?p dao ??ng t? 1.000.000 – 4.000.000 ??ng. Tùy thu?c vào kích th??c, thi?t k? c?a lo?i bàn mà khách hàng l?a ch?n.

?? ???c h? tr? t? v?n và báo giá chính xác h?n khách hàng hãy liên h? v?i ??n v? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng nhân viên c?a chúng tôi s? ph?n h?i trong th?i gian s?m nh?t.

??a ch? mua bàn gh? mây tre ?an uy tín và ch?t l??ng

X??ng s?n xu?t bàn gh? mây tre ?àm Ph??ng là ??a ch? uy tín và ch?t l??ng ?? mua s?m các s?n ph?m bàn gh? mây tre ?an th?p ng?i b?t. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t và kinh doanh n?i th?t t? mây tre.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng cam k?t mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng, ??p m?t và giá c? ph?i ch?ng. ??n v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng, quý khách hàng s? ???c ph?c v? t?n tình, chu ?áo và có nhi?u ?u ?ãi h?p d?n.

?? mua bàn gh? tre cao c?p và ch?t l??ng, khách hàng hãy liên h? v?i ??n v? chúng tôi qua thông tin d??i ?ây.

Thông tin liên h?

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

?i?n tho?i: (+84) 333 622 383

tretamvongdamphuong@gmail.com

Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận