M?u m?t bàn g? tre ép ??p

Nội dung

T? lâu, g? tre ?ã ???c bi?t ??n là m?t lo?i v?t li?u có nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i so v?i các lo?i g? truy?n th?ng khác. Trong bài vi?t này, chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n m?t m?u m?t bàn g? tre ép ?ang r?t ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng hi?n nay. Hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u chi ti?t h?n nhé.

?u ?i?m c?a m?t bàn g? tre ép

Nh?ng ?u ?i?m c?a m?t bàn g? tre có th? k? ??n nh?:

Thân thi?n v?i môi tr??ng

Nguyên li?u tre ph? bi?n t? cây t?m vông gai, tre l? ô.. là m?t l?a ch?n xu?t s?c cho các s?n ph?m n?i th?t v?i s? thân thi?n v?i môi tr??ng ??c bi?t, kh? n?ng h?p th? carbon và kh? n?ng tái sinh nhanh chóng, t?o ra m?t ngu?n tài nguyên b?n v?ng.

Ch?ng ch?u t?t

M?t bàn làm t? tre không ch? có ?? c?ng cao mà còn khó b? tr?y x??c, ??ng th?i ch?u l?c t?t, ??m b?o s? b?n b? và ?n ??nh trong s? d?ng hàng ngày.

S? k?t h?p c?a nhi?u nan tre trong vi?c ghép m?t bàn không ch? mang l?i ?? ?àn h?i t?t mà còn giúp gi?m thi?u tình tr?ng co ngót và cong vênh, t?ng thêm tính ?n ??nh cho s?n ph?m. 

Tính th?m m? cao

??c bi?t, tính th?m m? c?a vân tre vô cùng ??c ?áo và ?a d?ng, có th? ???c ghép ngang ho?c d?c tùy theo s? thích và phong cách trang trí. B? m?t g? ???c x? lý ch?ng ?m và ch?ng th?m, giúp b?o v? s?n ph?m kh?i các tác ??ng c?a môi tr??ng và ?? ?m, t? ?ó kéo dài tu?i th? bàn gh? tre và ??m b?o v? ??p b?n b? theo th?i gian. 

Nhi?u kích th??c l?a ch?n

V?i kích th??c tiêu chu?n là 60 x 60 cm 70 x 70 cm, 1.2m x 80cm… m?t bàn tre không ch? phù h?p ?? s? d?ng làm bàn cafe, bàn trà mà còn là m?t l?a ch?n lý t??ng cho không gian ngh? ng?i nh? bàn sofa. Kích th??c ?a d?ng giúp khách hàng d? dàng l?a ch?n ???c s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u c?a mình.

Các m?u m?t bàn g? tre ép ??p

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t lo?i v?t li?u t? nhiên, b?n b? và thân thi?n v?i môi tr??ng ?? làm m?t bàn, thì g? tre ép chính là l?a ch?n hoàn h?o. V?i v? ??p ??c ?áo và kh? n?ng ch?u l?c tuy?t v?i, m?t bàn g? tre ép s? mang ??n m?t không gian n?i th?t ?n t??ng và b?n v?ng cho ngôi nhà c?a b?n.

M?t bàn g? tre ép tr?n

M?u m?t bàn g? tre ép d?ng tr?n là l?a ch?n ph? bi?n nh?t.

V?i b? m?t nh?n m?n và màu s?c t? nhiên c?a tre, m?u m?t bàn này mang ??n v? ??p gi?n d? nh?ng vô cùng tinh t?. Nó phù h?p v?i m?i phong cách n?i th?t, t? hi?n ??i ??n truy?n th?ng.

M?t bàn g? tre vân g?

N?u b?n mu?n mang ??n m?t chút s? sang tr?ng và ??ng c?p cho không gian n?i th?t c?a mình, hãy l?a ch?n m?u m?t bàn g? tre ép vân g?. V?i nh?ng ???ng vân tre t? nhiên và ??c ?áo, m?u m?t bàn này s? t?o nên m?t ?i?m nh?n ?n t??ng cho b?t k? c?n phòng nào.

M?t bàn g? tre ?a s?c

??i v?i nh?ng ai yêu thích s? sáng t?o và phá cách, m?u m?t bàn g? tre ?a s?c s? là m?t l?a ch?n thú v?. Các thanh tre ???c s?n màu ho?c t?m màu khác nhau t?o nên m?t tác ph?m ngh? thu?t ??y màu s?c và sinh ??ng trên m?t bàn.

Ngoài ra, khách hàng có th? tìm hi?u thêm v? các m?u bàn gh? mây tre ?an th?p ng?i b?t, bàn gh? tre quán ?n, bàn gh? mây tre ngoài tr?i….?? có thêm nhi?u s? l?a ch?n h?n.

Báo giá m?t bàn g? tre ép

Hi?n t?i các s?n ph?m m?t bàn g? tre ép ?ang ???c cung c?p trên th? tr??ng v?i m?c giá dao ??ng t? 500.000 – 1.500.000 ??ng. M?c giá này tùy thu?c vào kích th??c và thi?t k? c?a m?t bàn.

??i v?i nh?ng lo?i m?t bàn có thi?t k? ph?c t?p và gia công k? l??ng thì m?c giá s? cao h?n so v?i các lo?i m?t bàn tr?n v?i thi?t k? ??n gi?n. Bên c?nh ?ó, kích th??c c?ng ?nh h??ng ??n m?c giá c?a m?t bàn g? tre ép. Do ?ó hãy c?n c? vào nhu c?u th?c t? mà khách hàng s? l?a ch?n lo?i m?t bàn phù h?p v?i nhu c?u c?a mình.

??a ch? mua bàn gh? tre ch?t l??ng và giá t?t

N?u b?n mu?n mua các s?n ph?m bàn gh? tre ? TPHCM uy tín và ch?t l??ng v?i m?u mã ?a d?ng khác nhau. Hãy ??n v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. Chúng tôi chuyên cung c?p các m?u bàn gh? tre ch?t l??ng v?i nhi?u thi?t k? khác nhau. ??m b?o mang l?i tr?i nghi?m hài lòng cho khách hàng trong quá trình s? d?ng.

??c bi?t m?c giá bàn gh? tre t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng luôn có nhi?u ?u ?ãi giúp khách hàng ti?t ki?m ???c nhi?u chi phí khi mua hàng. ?? ???c h? tr? t? v?n và báo giá chi ti?t h?n khách hàng hãy liên h? v?i ??n v? chúng tôi qua thông tin d??i ?ây.

Thông tin liên h?

Hotline: 096 999 1080

Email: luanvan1080@gmail.com

??a ch?: 

275 Nguy?n Trãi – Thanh Xuân – Hà N?i

25 Tiên S?n 15 – Hòa C??ng Nam – H?i Châu – ?à N?ng

16 ???ng B2 – KDC H?ng Phú 1 – Cái R?ng – C?n Th?

35 Lê V?n Chí – Ph??ng Linh Trung – Th? ??c – TPHCM

Viết một bình luận