Mách b?n cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n ngay t?i nhà

Nội dung

Cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n là m?t trong nh?ng ph??ng pháp thú v? ?? t?o ra các s?n ph?m n?i th?t t? nhiên và thân thi?n v?i môi tr??ng. Tre là m?t lo?i v?t li?u r?t ph? bi?n và có s?n ? nhi?u n?i, ??c bi?t là ? các vùng quê Vi?t Nam. B?ng cách s? d?ng tre, b?n có th? t?o ra các s?n ph?m n?i th?t ??p m?t và ??c ?áo, ??ng th?i giúp gi?m thi?u tác ??ng c?a vi?c khai thác g? và các nguyên li?u khác.

Gi?i thi?u v? bàn gh? b?ng tre

?ôi nét v? tre

cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n
?ôi nét v? tre

V?t li?u tre là m?t trong nh?ng v?t li?u t? nhiên ???c s? d?ng r?ng rãi trong ??i s?ng hàng ngày c?a con ng??i. Tre ???c coi là m?t trong nh?ng lo?i cây có tính thân thi?n v?i môi tr??ng nh?t do t?c ?? sinh tr??ng nhanh, kh? n?ng tái t?o cao và không gây h?i cho môi tr??ng.

Trong xây d?ng, tre ???c s? d?ng ?? làm v?t li?u xây d?ng cho các công trình nhà c?a, nhà hàng, khách s?n, trung tâm th??ng m?i, các khu ngh? d??ng, resort, bi?t th?,… V?i ??c tính nh?, ch?c và ?? b?n cao, v?t li?u tre ?ang tr? thành xu h??ng m?i trong xây d?ng hi?n ??i.

Bên c?nh ?ó, tre c?ng ???c s? d?ng ?? s?n xu?t các s?n ph?m n?i th?t nh? bàn gh?, gi??ng, t? qu?n áo, k? sách,… V?i màu s?c t? nhiên và ?? b?n cao, các s?n ph?m t? tre mang l?i không gian s?ng ?m cúng và g?n g?i v?i thiên nhiên.

T?i sao nên s? d?ng tre ?? làm bàn gh?

Tre là m?t v?t li?u r?t b?n và nh?, ??c bi?t là trong ?i?u ki?n khí h?u ?m ??t. Nó c?ng có tính th?m m? cao và có kh? n?ng tái ch?. S? d?ng tre ?? làm bàn gh? giúp gi?m thi?u tác ??ng ??n môi tr??ng và có th? t?o ra các s?n ph?m ??p m?t và ch?t l??ng.

Có th? b?n quan tâm: Công trình tre – S? k?t h?p hài hòa gi?a v?n hóa và t? nhiên

Cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n

Chu?n b? công c? và v?t li?u c?n thi?t

?? b?t ??u cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n, b?n c?n chu?n b? m?t s? công c? và v?t li?u c?n thi?t nh? sau:
  • Tre: Ch?n lo?i tre có ?? dày và ?? c?ng phù h?p v?i m?c ?ích s? d?ng. Tre nên ???c l?a ch?n k? càng ?? ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m cu?i cùng.
  • C?a: S? d?ng c?a ?? c?t tre thành các mi?ng có kích th??c và hình d?ng mong mu?n.
  • Khoan: Dùng khoan ?? khoan l? trên các thanh tre và ghép chúng l?i v?i nhau.
  • Vít và ?inh: S? d?ng vít và ?inh (n?u c?n thi?t) ?? k?t n?i các thanh tre v?i nhau.

Làm khung

Sau khi chu?n b? xong d?ng c?, b?n hãy b?t ??u b?ng cách làm khung bàn gh? b?ng các thanh tre. B?n hãy làm b?n thi?t k? chi ti?t ?? ??m b?o khung ???c ?úng kích th??c và hình d?ng mong mu?n. ?? làm ?i?u này, b?n có th? c?t các thanh tre thành các ?o?n ng?n h?n, sau ?ó g?n chúng l?i v?i nhau b?ng các kh?p n?i ho?c ?inh vít.

cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n
Cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n

Làm chân bàn và gh?

Ti?p theo, hãy làm các chân cho bàn gh? c?a b?n. B?n s? d?ng c?a ?? c?t các thanh tre v?i chi?u dài và kích th??c phù h?p, sau ?ó g?n chúng vào khung bàn gh?. B?n có th? s? d?ng các kh?p n?i ho?c ?inh vít ?? g?n chân vào khung.

Làm m?t bàn và gh?

Ti?p ??n, b?n c?t các thanh tre thành ?? dài và kích th??c phù h?p v?i m?t bàn. B?n có th? c?t chúng thành các thanh vuông ho?c ch? nh?t và s?p x?p chúng theo ki?u dáng và m?u mã mà b?n mu?n. Hãy s? d?ng keo ho?c ?inh vít ?? g?n các thanh tre l?i v?i nhau.

Gia công và hoàn thi?n s?n ph?m

Sau khi ?ã k?t n?i các mi?ng tre v?i nhau, b?n có th? hoàn thi?n s?n ph?m b?ng cách mài và s?n. V?i vi?c mài, b?n s? d?ng máy mài ?? làm m?n và ??p b? m?t s?n ph?m h?n. Sau ?ó, b?n có th? l?a ch?n s?n s?n ph?m v?i màu s?c mong mu?n ?? t?o ra m?t s?n ph?m ??c ?áo và th?m m?.

cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n
Gia công và hoàn thi?n s?n ph?m

Tìm hi?u thêm: Nh?ng ?u ?i?m và nh??c ?i?m khi trang trí nhà b?ng tre trúc

Nh?ng l?u ý khi làm bàn gh? b?ng tre

Sau khi ?ã hi?u rõ ???c cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n thì sau ?ây s? là m?t vài l?u ý mà b?n c?n bi?t khi làm bàn gh? b?ng tre.

cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n
Nh?ng l?u ý khi làm bàn gh? b?ng tre
  • Cách ch?n tre phù h?p: B?n nên ch?n lo?i tre có ?? ?m th?p và ít n?t ?? ??m b?o ?? b?n c?a s?n ph?m.
  • Cách x? lý tre ?? tránh m?i m?t và cong vênh: B?n nên s? d?ng các ch?t b?o v? nh? d?u th?c v?t, sáp ong ho?c s?n ?? b?o v? b? m?t tre kh?i m?i m?t và cong vênh. Ch?t b?o v? này s? giúp t?o ra m?t l?p b?o v? trên b? m?t tre, giúp chúng không b? ?m và không b? t?n công b?i m?i m?t.

K?t lu?n

Trên ?ây là cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n. B?n có th? sáng t?o và thay ??i các b??c này ?? t?o ra các s?n ph?m n?i th?t tre ??c ?áo và phù h?p v?i m?c ?ích s? d?ng c?a mình. N?u b?n ?ang tìm ??a ch? cung c?p v?t li?u tre t?m vông ch?t l??ng ?? s?n xu?t hay ph?c v? nhu c?u làm bàn gh? cho gia ?ình thì Tre T?m Vông ?àm Ph??ng chính là m?t l?a ch?n mà b?n có th? tin t??ng.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là ??n v? cung c?p ngu?n cây t?m vông ch?t l??ng c?a Vi?t Nam. Ngu?n tre T?m Vông c?a ?àm Ph??ng ???c l?a ch?n t? vùng tr?ng Bình Ph??c – n?i có ngu?n cây t?m vông ch?t l??ng b?c nh?t c? n??c. V?i h?n 18 n?m kinh nghi?m trong ngành, ch?c ch?n ch?t l??ng s?n ph?m c?a Tre T?m Vông ?àm Ph??ng s? không làm b?n th?t v?ng.

Blog liên quan: Nét ??p th?m m?, ??c ?áo trong thi?t k? nhà b?ng tre

Viết một bình luận