Nét ??p th?m m?, ??c ?áo trong thi?t k? nhà b?ng tre

Nội dung

Cây tre luôn g?n li?n v?i làng quê Vi?t Nam v?a bình d? v?a hào hùng. Nhà b?ng tre ??p là m?t ki?u ki?n ??trúc ??c ?áo v?a quen thu?c v?a hi?n ??i. Lo?i nhà này th??ng có ?u ?i?m thông thoáng, ch?u l?c cao và n?i b?t. Tuy nhiên, không ph?i ai hi?u rõ v? mô hình này? Hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng khám phá v? mô hình này trong bài vi?t này nhé!

Nhà b?ng tre là gì?

Nhà b?ng tre là m?t ngôi nhà mô hình ???c xây d?ng hoàn toàn t? tre – m?t loài cây th??ng th?y ? làng quê Vi?t Nam. Nhà b?ng tre là m?t thi?t k? n?i b?t và ??c ?áo, mang ??n s? gi?n d? và thân thu?c. Hi?n nay, vi?c s? d?ng nhà tre khá ph? bi?n, ??c bi?t là t?i các nhà hàng, resort hay khu du l?ch. Nó không ch? giúp mang ??n m?t thi?t k? ?n t??ng, ??c ?áo mà còn giúp làm n?i b?t nh?ng di s?n c?a dân t?c Vi?t Nam.

Tìm hi?u thêm: Mách b?n cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n ngay t?i nhà

Nét ??p th?m m?, ??c ?áo trong thi?t k? nhà b?ng tre

Ki?n trúc nhà b?ng tre không h? xa l? v?i ng??i Vi?t Nam. V?i s? phát tri?n c?a v?t li?u bê tông c?t thép, v?t li?u tre ngày càng ít ???c s? d?ng, tuy nhiên, g?n ?ây, xây d?ng nhà b?ng tre ?ã tr? l?i nh? m?t xu h??ng trong ki?n ??trúc ???ng ??i. Các ?ng d?ng ki?n ??trúc c?a v?t li?u t? nhiên này ?ang tr? nên ?a d?ng và ph?c t?p h?n. Ki?n trúc s? Vi?t Nam s? d?ng v?t li?u tre và g? ?? thi?t k? nh?ng ngôi nhà, quán cà phê và nhà hàng l?y c?m h?ng t? Vi?t Nam và các công trình này ???c ?ánh giá cao trên toàn th? gi?i.

nhà b?ng tre
Nhà b?ng tre có tính th?m m? cao và ??c ?áo

Không gi?ng nh? bê tông, tre có ??c tính không gi? nhi?t nên có kh? n?ng ch?ng nóng c?c t?t cho các công trình, dó ?ó các ngôi nhà b?ng tre giúp gi?m nhi?t ?? công trình ?áng k? và ??c bi?t phù h?p v?i khí h?u nóng ?m c?a Vi?t Nam. Nh?ng công trình, v?t d?ng làm t? ch?t li?u truy?n th?ng này mang m?t c?m giác thoáng ?ãng, m?c m?c và thân thi?n. Ngoài ra, vi?c s? d?ng các v?t li?u t? nhiên giúp qu?ng bá hình ?nh v?n hóa c?a ??t n??c.

Y?u t? ?nh h??ng t?i nét ??p, s? b?n v?ng c?a nhà b?ng tre

Ngu?n nguyên li?u

Ngu?n nguyên li?u là m?t y?u t? khá quan tr?ng ?nh h??ng ??n nét ??p và s? b?n v?ng c?a nhà b?ng tre. T?m vông là lo?i tre t?t nh?t ?? xây d?ng m?t ngôi nhà tre. Dù nhìn b? ngoài ?ây ch? là m?t ch?t li?u m?c m?c nh?ng l?i là v?t li?u xây d?ng nhà r?t tuy?t v?i v?i tính th?m m? cao n?u thi?t k? khéo léo, bài b?n.

nhà b?ng tre
T?m vông là nguyên li?u cho các công trình tre

T?m vông là ch?t li?u thân thi?n v?i môi tr??ng. Nó còn có giá tr? th?m m? cao và có th? giúp làm ??p không gian s?ng c?a b?n. Các công trình làm t? ch?t li?u này c?ng có kh? n?ng cách nhi?t, ch?ng nóng và ch?ng cháy tuy?t v?i.

Tay ngh?, s? sáng t?o c?a ki?n trúc s?

Tay ngh? và s? sáng t?o c?a ki?n trúc s? c?ng ?nh h??ng ??n vi?c xây nhà b?ng tre. Ki?n trúc s? là ng??i s? tr?c ti?p tham gia thi?t k? nhà cho b?n. Nhà b?ng tre c?a b?n có ??p, sang tr?ng hay không ??u ph? thu?c vào tay ngh? c?a ki?n trúc s?. Nói cách khác, ki?n trúc s? s? quy?t ??nh s? th?m m? và ??nh hình phong cách cho ngôi nhà c?a b?n.

Có th? b?n quan tâm: G?i ý nh?ng b? bàn gh? tre mini nh? g?n, ti?n l?i, ti?t ki?m chi phí

Nên mua nguyên li?u tre ? ?âu chu?n ch?t l??ng, chu?n uy tín?

Hi?n nay, ch?t li?u tre t?m vông ?ang ???c ?a chu?ng theo xu h??ng “t? hi?n ??i ??n truy?n th?ng”, ph? bi?n là các công trình, tòa nhà mang phong cách c? ?i?n. Ngoài ra, t?m vông ???c tr?ng ph? bi?n ? Vi?t Nam, thân thi?n v?i môi tr??ng, có th? làm v?t li?u xây d?ng, trang trí,…

Xem xét th? tr??ng c?nh tranh ngày nay, mua bán t?m vông tr? nên ph?c t?p h?n, khi?n khách hàng không bi?t nên mua nguyên li?u xây nhà b?ng tre ? ?âu ch?t l??ng cao v?i giá c? ph?i ch?ng. M?t s? c?a hàng bán tre r?t r?, nh?ng khó có th? ??m b?o ch?t l??ng c?a tre và ng??c l?i. N?u b?n ?ang g?p khó kh?n khi ch?n ??n v? mua nguyên li?u tre ?? xây d?ng ?a d?ng các lo?i công trình thì hãy ??n v?i Tre t?m vông ?àm Ph??ng. ?ây là ??n v? chuyên cung c?p t?m vông ?? ph?c v? cho các công trình tre uy tín nh?t hi?n nay.

nhà b?ng tre
Nhân viên c?a ??n v? Tre t?m vông ?àm Ph??ng

Hi?n t?i Tre t?m vông ?àm Ph??ng ?ang là nhà cung c?p nguyên li?u t?m vông cho ??n v? c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a, Công ty tre trúc H?n Vi?t,… Các công  trình c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a nh? Nhà ?ón Grand World Phú Qu?c, Nocenco Cafe, Vinata Bamboo Pavilion, Bamboo Structure Pavilion, Nhà hàng Vedana, Nhà hàng Tingxi,.. ??u s? d?ng ngu?n nguyên li?u t? ??n v? Tre t?m vông ?àm Ph??ng. Qua ?ó có th? th?y, t?m vông c?a chúng tôi r?t ch?t l??ng, ??m b?o s? th?m m? và b?n v?ng theo th?i gian. B?n còn ch?n ch? gì n?a hãy nhanh chóng liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n thêm nh?ng thông tin khác nhé!

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? nhà b?ng tre mà Tre t?m vông ?àm Ph??ng mu?n chia s? ??n các b?n. Hy v?ng qua bài vi?t này các b?n s? hi?u thêm v? phong cách thi?t k? và v?t li?u tre này nhé!

??c thêm: Giá b? bàn gh? mây tre ?an và tre t?m vông là bao nhiêu?

Viết một bình luận